EUs referansesenter for testmetoder for renrasede avlsdyr av storfe

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1422 av 4. august 2017 som utpeker EUs referansesenter som er ansvarlig for det vitenskapelige og tekniske bidraget til harmonisering og forbedring av metodene for ytelsestesting og genetisk evaluering av renrasede avlsdyr av storfe

Commission Implementing Regulation (EU) 2017/1422 of 4 August 2017 designating the European Union reference centre responsible for the scientific and technical contribution to the harmonisation and improvement of the methods of performance testing and genetic evaluation of purebred breeding animals of the bovine species

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 16.11.2017

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 5.10.2017)

Sammendrag av innhold
Forordning (EU) nr. 2017/1422 gjelder opprettelse av referansesenter for harmonisering og forbedring av metoder for å teste prestasjoner og evaluere genetikk for storfe. I tidligere avlsregelverk, var det "Interbull" som var utpekt til å være referansesenter. I ny avlsforordning ble det åpnet for at andre kunne søke om å bli referansesenter. Etter en «anbudsrunde» og evaluering av interessenter, har man bestemt at Interbull fyller kriteriene for fortsatt å være referansesenter, og Interbull er utpekt til dette gjennom denne forordningen.

Mattilsynet forhørte seg med Geno om de kunne være interesserte i å søke om å bli referansesenter. Vi sendte over til Geno kriteriene for å kunne søke om dette, men fikk ingen tilbakemelding på henvendelsen innen søknadsfristen.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordning (EU) 2017/1422 krever ingen endring i norsk regelverk.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Forordningen medfører ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for det offentlige eller for næringen.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert i spesialutvalget for matområdet, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble vedtatt i EU 4.08.2017.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
13.07.2017
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
04.08.2017
Anvendelsesdato i EU
01.11.2018
EFTA/EØS-flagg

EØS

Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.11.2017
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet