EUs romprogram (2021-2027) og EU-byrået for romprogrammet

Tittel

Forslag til europaparlaments- og rådsforordning om opprettelse av EUs romprogram og EU-byrået for romprogrammet og oppheving av forordning (EU) nr. 912/2010, (EU) nr. 1285/2013, (EU) nr. 377/2014 og beslutning 541/2014/EU

Proposal for Regulation of the European Parliament and of the Council establishing the space programme of the Union and the European Union Agency for the Space Programme and repealing Regulations (EU) No 912/2010, (EU) No 1285/2013, (EU) No 377/2014 and Decision 541/2014/EU

Siste nytt

Svensk departementsnotat offentliggjort 25.7.2018

Program eller byrå:
Program

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens pressemelding 6.6.2018)

EU-budgettet: Et rumprogram til 16 mia. EUR skal styrke EU's førerposition i rummmet efter 2020

I det kommende, langsigtede EU-budget for 2021-2027 foreslår Kommissionen at afsætte 16 mia. EUR til at opretholde og styrke EU's førerposition i rummet.

Rumteknologi, -data og -tjenester er blevet uundværlige i europæernes dagligdag og i Europas bestræbelser på at forfølge sine strategiske interesser. Takket være store investeringer er EU ledende inden for rumaktiviteter, og den europæiske rumindustri er en af de mest konkurrencedygtige. Der er dog mange nye udfordringer og aktører i hele verden. Det nye EU-rumprogram vil investere mere i rumaktiviteter og tilpasning til nye behov og teknologier og samtidigt styrke Europas uafhængige adgang til rummet.

Kommissionens næstformand, Maroš Šefčovič, udtalte: "EU-investeringer i rumteknologi har allerede givet resultater i verdensklasse til gavn for europæiske borgere og virksomheder. Over 10 % af EU's BNP afhænger af rumrelaterede tjenester, og massive investeringer fra EU har skabt fremskridt, som ingen medlemsstat kunne have opnået på egen hånd. Men vi må optrappe vores aktiviteter yderligere. Rumdata kan hjælpe industrien med at blive førende inden for tingenes internet og automatiseret kørsel og bidrage til en mere nøjagtig overvågning af drivhusgasemissioner , som vil gøre vores klimaindsats endnu mere effektiv."

Elżbieta Bieńkowska, kommissær for det indre marked, industri, iværksætteri og SMV'er, tilføjede: "Rummet er vigtigt for Europa. Værdien af EU's rumaktiviteter for vores samfund, vores økonomi og vores sikkerhed er markant. Vores køreplan er klar: vi vil vedligeholde og opgradere den eksisterende infrastruktur for Galileo og Copernicus, fremme anvendelsen af rumdata, skabe et europæisk 'NewSpace' for innovative nystartede virksomheder og øge sikkerheden for europæerne. I dag udmøntes vores ambitioner og visioner i et konkret program, så Europa kan bevare sin førende position på rumområdet og er bedre rustet til at imødegå de gennemgribende ændringer, der finder sted i rumsektoren."

Kommissionens forslag vil samle alle eksisterende og nye rumrelaterede aktiviteter i ét enkelt program. Det nye rumprogram vil opretholde de eksisterende infrastrukturer og tjenester, og det indeholder en række nye elementer, der skal:

• fremme en stærk og innovativ rumindustri: Det nye rumprogram vil forbedre adgangen til risikokapital for nyetablerede rumvirksomheder. Samtidig vil Kommissionen undersøge mulighederne for at oprette et særligt egenkapitalinstrument gennem InvestEU-programmet. Det nye rumprogram vil skabe innovationspartnerskaber med henblik på at udvikle og købe innovative produkter og tjenester, lette adgangen til test- og forarbejdningsanlæg for nyetablerede virksomheder og fremme certificering og standardisering. Programmet vil blive udrullet samtidig med Horisont Europa for at sikre synergieffekter i rumrelaterede forsknings- og innovationsaktiviteter.

• bevare EU's uafhængige, pålidelige og omkostningseffektive adgang til rummet: Europas strategiske uafhængighed er især vigtig for kritisk infrastruktur, teknologi, sikkerhed og forsvar. Da EU er den største institutionelle kunde, vil Kommissionen øge EU's efterspørgsel efter opsendelsestjenester ved at tilvejebringe investeringer og støtte brugen af innovativ teknologi som f.eks. genanvendelige løfteraketter og bidrage til tilpasningen af de nødvendige infrastrukturer på landjorden.

• skabe et forenklet og ensartet forvaltningssystem: EU vil sikre, at den øgede finansielle investering støttes af en effektiv beslutningsproces, så alle EU's rumrelaterede aktiviteter udrulles til tiden og inden for budgettet. Kommissionen vil fortsat være ansvarlig for forvaltningen af det overordnede program. Den Europæiske Rumorganisation (ESA) vil på grund af dens uovertrufne ekspertise fortsat være en central partner i den tekniske og operationelle gennemførelse af EU's rumprogram. Det Europæiske GNSS-Agentur, der skifter navn til "Den Europæiske Unions Agentur for Rumprogrammet", vil i stigende grad støtte udnyttelsen og udbredelsen af EU's rumaktiviteter og spille en stor rolle med hensyn til at garantere sikkerheden af alle programmets dele.

Kommissionen foreslår at fordele budgettet på 16 mia. EUR for 2021-2027 på følgende måde:

• 9,7 mia. EUR til EU's globale og regionale satellitnavigationssystemer Galileo og EGNOS: Det skal finansiere løbende investeringer i drift og infrastrukturer med henblik på at fuldende og opretholde konstellationen af satellitter, udvikle et forbedret og mere præcist signal og støtte udbredelsen af satellitbaserede navigationstjenester til gavn for selvkørende og forbundne biler, tingenes internet, smartphones og trafikstyring.

• 5,8 mia. EUR til EU's jordobservationsprogram Copernicus: Det vil bevare EU's uafhængighed og førerposition inden for miljøovervågning af høj kvalitet, beredskabsstyring og støtte til grænseforvaltning og maritim sikkerhed. Nye Copernicusmissioner som f.eks. overvågning af CO2-emissioner vil gøre det muligt for EU at blive en teknologisk leder i kampen mod klimaændringer, i overensstemmelse med de tilsagn, der blev givet ved indgåelsen af Parisaftalen om klimaændringer. Data- og informationsadgangstjenesten (DIAS) under Copernicus vil gøre det meget lettere for SMV'er og nystartede virksomheder at udnytte Copernicusdata og udvikle innovative applikationer.

• 500 mio. EUR til udvikling af nye sikkerhedskomponenter: Det nye rumprogram vil forbedre ydeevnen og uafhængigheden af initiativet Space Situational Awareness (SSA)(kendskab til situationen i rummet), som bidrager til at undgå kollisioner i rummet og overvåger ukontrolleret tilbagevenden af rumobjekter til jorden. Det vil også omfatte risici i rummet forbundet med solaktivitet og asteroider eller kometer, der truer kritiske infrastrukturer. Et nyt initiativ om statslig satellitkommunikation (GOVSATCOM) vil sikre, at medlemsstaterne får en pålidelig og omkostningseffektiv adgang til sikker satellitkommunikation, og støtte politiets beskyttelse af grænserne, de diplomatiske samfund eller beskyttelse af civile og humanitære interventioner.

En hurtig vedtagelse af det overordnede, langsigtede EU-budget og dets sektorspecifikke forslag er afgørende for at sikre, at EU-midlerne så hurtigt som muligt begynder at skabe resultater. Forsinkelser i lighed med dem, som man oplevede i begyndelsen af den nuværende budgetperiode 2014-2020, ville betyde, at investeringer i EU's rumaktiviteter Galileo, EGNOS og Copernicus ville blive bragt i fare, og at nye tjenester ville blive forsinket. Investeringer i rumprogrammer strækker sig over flere årtier og indebærer store risici. De forudsætter, at programmæssige ledelsesbeslutninger planlægges lang tid i forvejen.

En vedtagelse af det kommende, langsigtede budget i 2019 vil sikre en gnidningsløs overgang mellem det nuværende langsigtede budget for 2014-2020 og det nye samt skabe forudsigelighed og kontinuitet i rumaktiviteterne til gavn for alle.

Baggrund

Rumteknologi, -data og -tjenester er blevet uundværlige i europæernes dagligdag og spiller en væsentlig rolle for fastholdelsen af mange strategiske interesser. Massive investeringer fra EU har skabt fremskridt, som ingen medlemsstat kunne have opnået på egen hånd.

Forslaget bygger på rumstrategien for Europa fra oktober 2016 og på den industripolitiske strategi, der blev præsenteret af kommissionsformand Jean-Claude Juncker i sin tale om Unionens tilstand i 2017. De er begge eksempler på en strategisk vision om en intelligent, innovativ og bæredygtig industri, som skal imødegå en skærpet international konkurrence og store teknologiske forandringer.

Forslaget skal sikre, at EU bevarer sin førerposition på rumområdet. Det vil sikre fortsatte investeringer i EU's rumaktiviteter, tilskynde til videnskabelige og tekniske fremskridt og støtte konkurrenceevnen og innovationskapaciteten i den europæiske rumindustri, særligt i små og mellemstore virksomheder, nyetablerede virksomheder og innovative virksomheder. Det vil også støtte EU's indsats på områder som f.eks. højtydende databehandling, klimaændringer eller sikkerhed.

Flere oplysninger

Det nye EU-rumprogram: Spørgsmål og svar

Retsakter og faktablade:

• Forslag til forordning

• Konsekvensanalyse

• Resumé

• Faktablad: Rumpolitik og rumaktiviteter efter 2020

En rumstrategi for Europa

Yderligere oplysninger om EU-budgettet for fremtiden kan findes her

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
06.06.2018
Annen informasjon
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet