Farlig godsdirektivet: endringsbestemmelser om nasjonale unntak

Tittel

(Utkast) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning om medlemsstatenes adgang til å vedta visse unntak i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/68/EF om innlands transport av farlig gods

(Draft) Commission Implementing Decision authorising Member States to adopt certain derogations pursuant to Directive 2008/68/EC of the European Parliament and of the Council on the inland transport of dangerous goods

Siste nytt

Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 8.5.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, engelsk utgave)

(1) Annex I, Section I.3 and Annex II, Section II.3 to Directive 2008/68/EC contain lists of national derogations, allowing specific national circumstances to be taken into account. Several new national derogations and several amendments to authorised derogations were requested by certain Member States.

(2) These derogations should be authorised.

(3) The measures provided for in this Decision are in accordance with the opinion of the Committee on transport of dangerous goods set up by Directive 2008/68/EC

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
24.04.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Justis- og beredskapsdepartementet