Fartsskriverforordningen: gjennomføringsbestemmelser om sammenkobling av elektroniske registre over sjåførkort

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1503 av 25. august 2017 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2016/68 om felles prosedyrer og spesifikasjoner som er nødvendig for sammenkobling av elektroniske registre over sjåførkort

Commission Implementing Regulation (EU) 2017/1503 of 25 August 2017 amending Implementing Regulation (EU) 2016/68 on common procedures and specifications necessary for the interconnection of electronic registers of driver cards

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 31.10.2017

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Forordning (EU) nr. 165/2014 forpligter medlemsstaterne til at sammenkoble deres nationale elektroniske registre over førerkort gennem meddelelsessystemet TACHOnet.

(2) De fælles procedurer og specifikationer, der er nødvendige for at sammenkoble elektroniske registre over førerkort gennem meddelelsessystemet TACHOnet, er fastsat ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/68.

(3) Forbindelsen til meddelelsessystemet TACHOnet kan enten foretages direkte gennem en transeuropæisk tjeneste for telematik mellem myndigheder (»Testa-forbindelse«) eller indirekte gennem en medlemsstat, der allerede er tilsluttet Testa. Traditionelt er der indgået bilateral aftale om indirekte forbindelser via kontrakter undertegnet af repræsentanter for de involverede enheder på nationalt plan uden Kommissionens indblanding. For at undgå potentielt misbrug af forbindelsen og for at sikre korrekt drift af systemet, bør Kommissionen imidlertid, i sin egenskab af overordnet ansvarlig for meddelelsessystemet TACHOnet, modtage behørig og rettidig information om en national myndigheds interesse i forbindelse til meddelelsessystemet TACHOnet.

(4) Udover medlemsstaterne er meddelelsessystemet TACHOnet i praksis åbent for tredjelande. Kommissionen bør derfor sikre, at tredjelande overholder de samme forpligtelser som medlemsstaterne med hensyn til meddelelsessystemet TACHOnet.

(5) Der bør foretages nogle mindre ændringer af gennemførelsesforordning (EU) 2016/68 med henblik på at tage hånd om følgende aspekter på en mere præcis og klar måde: proceduren for forbindelse til meddelelsessystemet TACHOnet, de indledende test, der skal gennemføres, og konsekvenserne, hvis disse ikke bestås, indholdet af visse XML-meddelelser, fastlæggelsen af den optrapningsprocedure, som medlemsstaterne skal følge i tilfælde af systemfejl, og det tidsrum, hvori personoplysningerne kan opbevares i den centrale hubs logføring.

(6) Den nye version af meddelelsessystemet TACHOnet vil finde anvendelse fra den 2. marts 2018. For at muliggøre visse forberedende foranstaltninger skal bestemmelserne vedrørende forbindelsen fra tredjelande, indledende prøver og indirekte adgang imidlertid finde anvendelse fra datoen for nærværende forordnings ikrafttræden.

(7) Gennemførelsesforordning (EU) 2016/68 bør derfor ændres.

(8) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelsen fra komitéen for vejtransport —

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
28.04.2017
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
25.08.2017
Anvendelsesdato i EU
15.09.2017
EFTA/EØS-flagg

EØS

Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
31.10.2017
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet