Felles regler for sivil luftfart: endringsbestemmelser om anmeldte treningsorganisasjoner

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2018/1119 av 31. juli 2018 om endring av forordning (EF) nr. 1178/2011 når det gjelder trening utenfor godkjente treningsorganisasjoner

Commission Regulation (EU) 2018/1119 of 31 July 2018 amending Regulation (EU) No 1178/2011 as regards declared training organisations

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 13.8.2018

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 27.11.2017)

Sammendrag av innhold
Endringsforordningen inneholder nye regler om treningsorganisasjoner for allmennflysegmentet. Forordningen endrer forordning (EU) nr. 1178/2011.

Forordning 1178/2011 del ORA (Organisational Requirements for Aircrew) krever at dagens treningsorganisasjoner for lett luftfart, som leverer utdanning til privatflygersertifikatene PPL, LAPL og seil- og ballongflygersertifikater, skal sertifiseres til å bli såkalte Approved Training Organizations (ATO) innen 8. april 2018. Dette innebærer blant annet krav til en mer kompleks driftsform enn hva som gjelder i dag. På grunnlag av sterke tilbakemeldinger fra allmennflysegmentet og fra enkelte medlemsstater om at dette innebærer uforholdsmessig overregulering av denne delen av luftfarten, samt arbeidet med et veikart for allmenflysegmentet (General Aviation Roadmap), foreslår EU-kommisjonen endringer i forordning (EU) nr. 1178/2011.

Endringsforordningen foreslår å lette kravene til utdanningsorgansisjoner for lett luftfart ved å innføre en helt ny type treningsorganisjon for allmennflysegmentet: Declared Training Organisation (DTO). Organisasjonskravene til en DTO er mindre omfattende enn for en ATO. En DTO trenger ingen godkjenning (approval) fra luftfartsmyndighetene før de begynner å utdanne flygere. Det stilles til gjengjeld krav om at en DTO må etablere en organisasjon og treningsprogrammer som tilfredstiller kravene i regelverket, og sende en selverklæring (deklarasjon) som bekrefter at kravene oppfylles til luftfartsmyndigheten. Selve deklarasjonen og treningsprogrammene skal verifiseres (verify) av luftfartsmyndighetene før DTO'en kan starte sin skolevirksomhet. En DTO vil i likhet med en ATO være gjenstand for luftfartsmyndighetenes tilsyn. Kravene til myndighetenes tilsynsfrekvens og tilsynsomfang er imidlertid mindre for en DTO enn for en ATO. Forslaget til DTO innebærer at flyklubber i stor grad kan fortsette sin utdanningsvirksomhet slik de gjør i dag. Regelverksutkastet foreslår at reglene om DTO plasseres i et nytt anneks VIII til forordning (EU) nr. 1178/2011.

Endringsforordningen vil ikke medføre rapporteringsforpliktelser.

Endringsforordningen kommer ikke som følge av en internasjonal avtale.

Endringsforordningen foreslås å tre i kraft i EU tjue dager etter at den publiseres i Official Journal of the European Union. Reglene foreslås å gjelde fra 8. april 2017, jf. forordningsutkastets artikkel 2. Eksisterende RF'er har frist frem til 8. april 2019 med å etablere en DTO for sertifkatene PPL og LAPL. RF'er for seil- og ballongflygersertifikater har frist frem til 8. april 2020 med å etablere DTO.

Merknader
Endringsforordningen har hjemmel i EASA basisforordning (EF) nr. 216/2008, som igjen har hjemmel i TFEU artikkel 100.

For treningsorganisasjoner som leverer utdanning til privatflygersertifikat for fly og helikopter (PPL-A og PPL-H) gjelder i dag forskrift 20. november 2009 nr. 1407 om sertifisering av flygere og flygetreningsorganisasjoner for fly og helikopter (JAR-FCL forskriften). For treningsorganisasjoner som leverer utdanning til seil- og ballongflygere gjelder i dag forskrift 20. desember 2000 nr. 1674 om flygeskoler, registrerte fasiliteter for flygende personell (BSL C 10-1a). I tillegg kan godkjente ATO'er levere utdanning til privatflygersertifikat for fly og helikopter (PPL-A og PPL-H), samt flygersertifikat for lettere luftfartøy (LAPL-A og LAPL-H).

Utdanningen av flygere i lett luftfart skjer i dag ved ATO'er og ved RF'er (Registered Facility). En RF er i praksis en flyklubb som har flygerutdanning som en del av sin virksomhet. Endringsforordningen gjør at DTO erstatter RF. Kravene til en DTO er i stor grad de samme som til en RF. Hovedforskjellen mellom de to organisasjonsformene omhandler prosedyrene for godkjenning/verifisering og tilsyn.

Rettslige konsekvenser
Som følge av endringsforslaget vil forordning (EU) nr. 1178/2011 endres. Forordning (EU) nr. 1178/2011 er implementert i Norge gjennom forskrift om sertifisering av besetningsmedlemmer 28. november 2015. Gjennomføring av endringsforordningen vil skje gjennom endring av forskrift om sertifisering av besetningsmedlemmer 28. november 2015. Rettsakten tilhører gruppe 2.

Luftsportstilsynet og Luftfartstilsynets respektive gebyrforskrifter må revideres som følge av endringsforslaget.

Økonomiske og administrative konsekvenser
I Opinion 11/2016 har EASA beregnet kostnadene for opprettelse av DTO sammenlignet med opprettelse av ATO. Kostnadsberegningene er oppsummert i tabell 8 og 9. EASA beregner at kostnadene for å etablere og drive en DTO blir rundt halvparten av kostnadene for å etablere og drive en ATO. EASA beregner at DTO vil gi luftfartsmyndighetene en reduksjon i ressursbruken ved adgangskontroll og tilsyn på rundt tre fjerdedeler, sammenlignet med ATO. Innføringen av DTO vil kreve oppdatering av prosedyrer o.l. hos Luftfartstilsynet, i tillegg til registrering av nye DTO i fagdatasystem. Dette kan gjøres innenfor dagens budsjett.

Årlig ressursbehov for oppfølging og inspeksjoner av seilfly og ballong er estimert til 21 dagsverk per år. Luftfartstilsynet har ikke utført en tilsvarende beregning for motorfly og helikopter, men det er klart at kravene til tilsyn med DTO vil innebære noen økte kostnader knyttet til Luftfartstilsynets tilsyn, sammenlignet med tilsynet med dagens RF. Det legges per idag til grunn at de økte kostnadene knyttet til tilsyn kan ivaretas innenfor dagens budsjett.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten følger fast track-prosedyren og behandles derfor ikke av Spesialutvalget for transport.

Etter Luftfartstilsynets oppfatning er rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Luftfartstilsynet og Luftsportstilsynet er positive til at det foreslås en enklere og mer proporsjonal organisasjonsform for treningsorganisasjoner som leverer utdanning til lett luftfart. Dette vil komme både luftfartsmyndighetene og treningsorganisasjonene til gunst. Regelverksutkastet er proporsjonalt med luftsportsaktiviteten i treningsorganisasjonene og tar hensyn til at dette er treningsorganisasjoner som er drevet på frivillig basis av engasjerte privatpersoner, uten kommersielle interesser. For Luftfartstilsynets del vil endringsforordningen medføre at oppfølgingen av disse treningsorganisasjonene vil øke.

I dag godkjennes treningsprogrammene til RF'er gjennom en felles godkjenning av NLF (Norsk Luftsportsforbund) sin skolehåndbok. Luftfartsmyndighetene i Norge godkjenner ikke treningsprogrammene til hver enkelt treningsorganisasjon. Endringsforordningen foreslår at treningsprogrammene verifiseres/godkjennes enkeltvis av luftfartsmyndighetene. Dette vil gi luftfartsmyndighetene bedre oversikt over hvilke treningsorganisasjoner som har hvilke rettigheter/godkjenninger. Endringen vil også gjøre det enklere for treningsorganisasjonene å velge de kursene de ønsker å bruke. I dag har de godkjent en generell skolehåndbok som inneholder kurs de ikke bruker. Luftfartsmyndighetene vurderer at denne endringen er positiv.

Luftfartstilsynet finner at rettsakten er EØS-relevant og akseptabel. Det er ikke behov for tilpasningstekst.

Status
Rettsakten er utarbeidet av EASA og har vært gjenstand for en offentlig høringsrunde som en del av NPA 2015-20, samt en EASA workshop i mai 2016.

Opinion 11/2016 ble publisert 7. september 2016. Utkastet til regelverk ble behandlet av EASA-komiteen i oktober 2016, februar 2017, juni 2017 og oktober 2017. På sistnevnte møte ble forslaget stemt over og vedtatt. Utkastet er nå oversendt kommisjonen for endelig vedtakelse. Luftfartstilsynet og Samferdselsdepartementet representerer Norge i EASA-komiteen.

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
25.10.2017
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
31.07.2018
Anvendelsesdato i EU
02.08.2018
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet