Felles regler for sivil luftfart: endringsbestemmelser om ballonger

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2018/394 av 13. mars 2018 om endav forordning (EU) nr. 965/2012 angående oppheving av krav til flyoperasjoner for ballonger

Commission Regulation (EU) 2018/394 of 13 March 2018 amending Regulation (EU) No 965/2012 as regards the deletion of air operations requirements for balloons

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 14.3.2018

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) I Kommissionens forordning (EU) nr. 965/2012 fastsættes sikkerhedsbetingelserne for flere typer flyveoperationer med forskellige kategorier af luftfartøjer, herunder ballonflyvning.

(2) I Kommissionens forordning 2018/395 fastsættes der særlige bestemmelser for ballonflyvning. Fra datoen for anvendelsen af nævnte forordning bør disse operationer ikke længere være omfattet af de almindelige bestemmelser for flyveoperationer, der er fastsat i forordning (EU) nr. 965/2012. Bestemmelserne i forbindelse med tilsyn med flyveoperationer, som føres af de kompetente myndigheder i medlemsstaterne, og som er fastsat i artikel 3 i forordning (EU) nr. 965/2012 og bilag II til nævnte forordning, bør imidlertid fortsat finde anvendelse på flyveoperationer med balloner, eftersom disse krav ikke er specifikke for en bestemt type flyveoperation, men anvendes horisontalt for alle flyveoperationer.

(3) Forordning (EU) nr. 965/2012 bør derfor ændres for at tage hensyn til de nye bestemmelser for ballonflyvning, og, hvor det er relevant, præcisere de pågældende bestemmelser i nævnte forordning.

(4) I betragtning af den tætte forbindelse mellem de to forordninger bør datoen for anvendelse af ændringerne af forordning (EU) nr. 965/2012, som er fastsat i nævnte forordning, tilpasses datoen for anvendelsen af forordning (EU) 2018/395.

(5) Agenturet udarbejdede et udkast til gennemførelsesbestemmelser og forelagde disse for Kommissionen i form af en udtalelse i overensstemmelse med artikel 17, stk. 2, litra b), og artikel 19, stk. 1, i forordning (EF) nr. 216/2008.

(6) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 65 i forordning (EF) nr. 216/2008

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
13.03.2018
Anvendelsesdato i EU
08.04.2019
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet