Felles regler for sivil luftfart: gjennomføringsbestemmelser om ballongflyging

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2018/395 av 13. mars 2018 om gjennomføringsbestemmelser for ballongflyging i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 216/2008

Commission Regulation (EU) 2018/395 of 13 March 2018 laying down detailed rules for the operation of balloons pursuant to Regulation (EC) No 216/2008 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 14.3.2018

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Kommissionen skal vedtage de nødvendige gennemførelsesbestemmelser for at fastsætte betingelserne for sikker flyvning med balloner i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 216/2008, hvor sådanne luftfartøjer opfylder betingelserne i artikel 4, stk. 1, litra b) og c), i nævnte forordning.

(2) I betragtning af ballonflyvningers særlige art er der behov for specifikke operationelle regler, der er fastsat i en selvstændig forordning. Disse regler bør være baseret på de generelle regler for flyveoperationer, der er fastsat i Kommissionens forordning (EU) nr. 965/2012, men de bør omstruktureres og forenkles for at sikre, at de er forholdsmæssige og baseret på en risikobaseret tilgang, samtidig med at det sikres, at ballonflyvninger udføres sikkert.

(3) De specifikke regler for flyveoperationer med balloner bør dog ikke omfatte kravene til tilsyn med flyveoperationer af medlemsstaternes kompetente myndigheder, da disse krav ikke er specifikke for en bestemt aktivitet inden for flyveoperationer, men gælder horisontalt for alle sådanne aktiviteter. For så vidt angår tilsynet bør kravene i artikel 3 i forordning (EU) nr. 965/2012 og bilag II til nævnte forordning derfor også fortsat gælde for flyveoperationer med balloner.

(4) Af hensyn til sikkerheden og med henblik på at sikre overholdelse af de væsentlige krav i bilag IV til forordning (EF) nr. 216/2008 skal alle operatører, der flyver med balloner, som er omfattet af denne forordning, med undtagelse af konstruktions- eller produktionsorganisationer, der udfører visse operationer, være underlagt et sæt grundlæggende krav.

(5) Med henblik på at yde ekstra beskyttelse af ballonpassagerer bør der fastsættes visse yderligere krav til operatører, der udfører erhvervsmæssige flyvninger med balloner, som bør gælde foruden de grundlæggende krav.

(6) Disse yderligere krav bør tage hensyn til den mindre komplekse karakter, som er kendetegnet ved erhvervsmæssige flyvninger med balloner sammenlignet med andre former for erhvervsmæssig luftfart, være forholdsmæssige og baseret på en risikobaseret tilgang. Det er derfor hensigtsmæssigt at erstatte kravet om et certifikat til erhvervsmæssige flyvninger i artikel 8, stk. 2, i forordning (EF) nr. 216/2008, med et krav om en forudgående erklæring af den kompetente myndighed og fastsætte udførlige bestemmelser for udarbejdelse af sådanne erklæringer samt visse andre yderligere krav.

(7) I betragtning af det forholdsvist lave kompleksitetsniveau og med udgangspunkt i en risikobaseret tilgang bør operatører, der udfører visse erhvervsmæssige flyvninger med balloner, dog fritages fra kravet om certificering og fra disse yderligere krav, herunder kravet om forudgående erklæring. De skal i stedet kun være underlagt de grundlæggende krav i denne forordning, som gælder for alle flyveoperationer med balloner, der er omfattet af denne forordning.

(8) For at sikre en let overgang og for så vidt muligt at undgå eventuelle forstyrrelser ved indførelsen af den nye specifikke ordning for ballonflyvninger, der er fastsat i denne forordning, bør alle certifikater, tilladelser og godkendelser, der er udstedt til operatører, der flyver med balloner, og var i overensstemmelse med de gældende regler før datoen for forordnings ikrafttræden, fortsat være gyldige og anses for at udgøre en erklæring i overensstemmelse med denne forordning i en begrænset periode. Efter udløbet af denne tidsperiode skal alle operatører, der udfører erhvervsmæssige flyvninger med balloner, fremsætte en erklæring i overensstemmelse med bestemmelserne i denne forordning.

(9) For at sikre en let overgang og give alle berørte parter tilstrækkelig tid til at forberede sig på anvendelsen af den nye ordning, bør denne forordning først træde i kraft på en passende senere dato.

(10) Agenturet udarbejdede et udkast til gennemførelsesbestemmelser og forelagde disse for Kommissionen i form af udtalelser i overensstemmelse med artikel 17, stk. 2, litra b), og artikel 19, stk. 1, i forordning (EF) nr. 216/2008.

(11) De foranstaltninger, der er fastsat i denne forordning, er i overensstemmelse med udtalelsen fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 65 i forordning (EF) nr. 216/2008 —

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Dokument (forberedende)
Dato
07.01.2016
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
13.03.2018
Anvendelsesdato i EU
08.04.2019
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet