Felles regler for sivil luftfart: oppdatering av regelverket for luftfartsoperasjoner og luftdyktighet

Tittel

(Under forberedelse) Kommisjonsforordning om endring av kommisjonsforordning nr. 965/2012 og (EU) nr. 1321/2014 hva angår en oppdatering av regelene om luftfartsoperasjoner og om bruk av fly inkludert i en AOC for annet enn CAT-operasjoner

(Under development) Commission Regulation amending Commission Regulations (EU) No 965/2012 and (EU) No 1321/2014 as regards an update of the air operational rules and the use of aircraft included in an AOC for other-than-CAT operations

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 7.11.2017

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 6.11.2017)

Sammendrag av innhold
Det Europeisk flysikkerhetsbyrået EASA publiserte 29. juni 2017 Opinion No 04/2017 med utkast til forordning om oppdatering av forordning (EU) nr. 965/2012 om luftfartsoperasjoner og en mindre oppdatering i Part-M i (EU) nr. 1321/2014. Opinion No 04/2017 springer ut fra to forslag som var på høring i 2015 (NPA 2015-05 og NPA 2015-18).

NPA 2015-05 inneholdt bl.a. utkast til en mindre endring i bestemmelsen ORO.AOC.125 i forordning (EU) 965/2012 for å tydeliggjøre reglene som gjelder når en luftfartsoperatør som driver ervervsmessig lufttransport (AOC operatør), utfører ikke-ervervsmessige flyginger. Den direkte bakgrunnen for regelverksforslaget i NPA 2015-05 er to sikkerhetstilrådninger til EASA fra de franske havarimyndighetene, hvor havariundersøkelsene avdekket en sikkerhetsrisiko ved at det ikke finnes tydelige felleseuropeiske regler om dette.

Som en følge av innspill i høringsrunden inneholder Opinion No 04/2017 også forslag til nye regler om andre selskapers bruk av luftfartøy i et selskaps AOC til ikke-kommersielle operasjoner. Hensikten er å etablere regler som tillater at privatflygere, treningsorganisasjoner o.l. kan låne slike luftfartøyer til annet enn CAT-flyginger, uten at fartøyet av den grunn må tas ut av AOCen.

NPA 2015-18 var et resultat av en rutinemessig gjennomgang av forordning (EU) 965/2012. Formålet med forslaget var først og fremst å rydde bort enkelte uklarheter som man var blitt oppmerksomme på i tiden etter at forordningen trådte i kraft. Dernest hadde forslaget til formål å oppdatere forordningen med enkelte nye regler som man har sett behov for.

Opinion No 04/2017 inneholder derfor en rekke mindre redaksjonelle endringer og presiseringer. En del av forslagene til nye regler fra NPA 2015-18 fremmes også, bl.a. endring i reglene om innleie av luftfartøyer i ARO.OPS.110 og ORO.AOC.110.

For en nærmere gjennomgang av delaljene i regelverksforslaget, se under feltet Andre opplysninger.

Merknader

Hjemmel i EU traktaten:
De foreslåtte reglene i opinion 04/2017 vil være hjemlet i forordning (EF) nr. 216/2008 (EASA basisforordningen) artiklene 8 og 10, som igjen er hjemlet i TFEU artikkel 100.

Gjeldende norsk lovgivning:
Utkastet til forordning gjelder endring av forordning (EU) nr. 965/2012 som alt er gjennomført i norsk rett ved forskrift 7. august 2013 nr. 956 om luftfartsoperasjoner. Forordning (EU) nr. 1321/2014 er gjennomført ved forskrift 7. mai 2015 nr. 488 om kontinuerlig luftdyktighet mv. (vedlikeholdsforskriften).

Rettslige konsekvenser
Dersom de foreslåtte reglene blir vedtatt vil det medføre behov for å endre forskrift 7. august 2013 nr. 956 om luftfartsoperasjoner for å inkorporere endringsforordningen i norsk rett. Forslaget innebærer også behov for endring i forskrift 7. mai 2015 nr. 488 om kontinuerlig luftdyktighet mv. (vedlikeholdsforskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser
De foreslåtte endringene i reglene om ikke-kommersielle operasjoner ventes ikke å få vesentlige administrative konsekvenser. Regelendringene medfører ikke annet enn at Luftfartstilsynet gjennom tilsyn må verifisere at de aktuelle luftfartsoperatørene overholder bestemmelsene. Dette vil inngå som del av tilsynsarbeidet Luftfartstilsynet i dag alt fører. Det er ikke ventet at endringene i disse reglene vil få administrative konsekvenser for andre norske myndigheter.

Fly- og helikopterselskaper som utfører ervervsmessig lufttransport (AOC-holdere) som ønsker å utføre ikke-ervervsmessig flyging vil måtte etablere (evt. omskrive) prosedyrer. Dette arbeidet vil ikke kreve store ressurser, og må anses å falle innfor luftfartsoperatørenes alminnelige arbeid med å vedlikeholde sine prosedyrer.

De foreslåtte reglene om bortfall av myndighetsgodkjenning av innleieavtaler mellom EU/EØS-operatører vil gi en ressursbesparelse for Luftfartstilsynet knyttet til forhåndsgodkjenning, men vil kreve økte ressurser til tilsyn. For Luftfartstilsynet vil endringen innebære bortfall av gebyrinntekter knyttet til innleiegodkjenning. For 2017 ble det budsjettert med gebyrinntekter for godkjenning av innleieavtaler på vel 2,1 millioner kroner, og allerede per 16. oktober har Luftfartstilsynet fakturert for vel 2,3 millioner kroner. Dette omfatter alle innleieavtaler, men den klart største mengden gjelder avtaler mellom EU/EØS-operatører. Regelendringen innebærer derfor et betydelig inntektsbortfall. Dersom ikke gebyrinntektene fra tilsynsvirksomheten (årsgebyret for operatørene) økes tilsvarende, eventuelt i kombinasjon med at det innføres saksbehandlingsgebyr på saksbehandlingen som må foretas for å registrere dry-lease på OpSpec, vil forslaget innebære at Luftfartstilsynets får færre ressurser til oppfølging av innleieavtaler gjennom tilsyn.

Bruk av innleie av luftfartøyer er omfattende hos norske luftfartsselskaper. Den vesentligste delen av dette gjelder innleie av luftfartøy mellom EU/EØS-operatører. Dagens ordning med krav til myndighetsgodkjenning av hver enkelt slik avtale skaper administrative kostnader hos de enkelte luftfartsselskapene. Disse kostnadene vil selskapene spare dersom kravet faller bort. I tillegg vil selskapene som bruker innleie spare gebyrutgifter dersom Luftfartstilsynet ikke kompenseres for tapte innleiegebyrer. En eventuell økning av årsgebyr for å dekke økte tilsynskostnader knyttet til innleievirksomheten vil treffe alle selskaper, og ikke bare selskapene som bruker innleieavtaler.

Gruppering av rettsakten:
Den foreslåtte rettsakten vurderes å til å høre inn under gruppe 2 (rettsakter som krever forskriftsendring men som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet).

Sakkyndige instansers merknader
Saken har ikke vært på nasjonal høring eller vært behandlet i spesialutvalget for transport.

Det er gjennomført høring i EU i forbindelse med NPA 2015-05 og NPA 2015-18. Luftfartstilsynet besvarte høringen på vegne av norske myndigheter.

Saken ble presentert i formøte med bransjen før møte i EASA-komitéen 24.-25. oktober.

Rettsakten antas å følge fast track-prosedyren og behandles ikke av SU Transport.

Luftfartstilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabelt.

Vurdering
Forslaget om å gå bort fra kravet til forhåndsgodkjenning av en AOC-holders prosedyrer for ikke-ervervsmessige operasjoner, anses ikke problematisk ut fra et sikkerhetsmessig perspektiv. Den samme vurderingen gjelder også forslaget til endring av bestemmelsen om krav til kabinbesetning ved ikke-ervervsmessige operasjoner. Som nevnt under vil ikke betalende passasjerer være involvert i denne typen flyginger. De foreslåtte endringene kan forsvares ut fra hensynene til forholdsmessighet og likebehandling i reguleringen.

Forslaget om å etablere felleseuropeiske regler som tillater at privatflygere, treningsorganisasjoner o.l. kan låne en AOC-holders luftfartøy og bruke dette til andre operasjoner enn kommersielle flygninger (CAT-flyginger), antas å tydeliggjøre rammeverket rundt slike blandede operasjoner og bidra positivt til flysikkerheten.

Forslagets del om et mer utførlig og tydelig AMG/GM materiale vil formodentlig fjerne uklarhetene og mangelen på harmonisering som er påpekt som en svakhet med dagens regler. Per i dag deler derfor Luftfartstilsynet EASAs vurdering om at dette vil ha en positiv effekt på flysikkerheten.

Luftfartstilsynet antar at forslaget om å fjerne kravet om myndighetsgodkjenning av dry-lease-avtaler vil gi en administrativ forenkling uten at sikkerhetsnivået svekkes. Når det gjelder wet-lease-avtaler, har Luftfartstilsynet observert mangler i utenlandske operatørers forståelse av vinteroperasjoner i Norge. Når kravet til myndighetsgodkjenning forsvinner, mister tilsynet muligheten til å sjekke hvorvidt utleieselskapet har tilstrekkelige rutiner og trening for særskilte norske forhold. Luftfartstilsynet vil vurdere om det er behov for nasjonal regulering for å ivareta sikkerhetsnivået ved innleie. Mangler vil kunne avdekkes gjennom tilsyn med det innleiende selskap, men tilsynet kommer inn først etter at wet-lease-avtalen er inngått. Regelendringen vil kreve at Luftfartstilsynet øker ressursbruken til tilsyn med wet-lease-virksomheten til norske selskaper. Luftfartstilsynet er imidlertid bekymret for at bortfall av gebyrinntekter kan gi mindre ressurser til å følge opp innleieavtalene gjennom økt tilsynsaktivitet.

EØS-relevans:
Slik den foreligger vurderer Luftfartstilsynet den foreslåtte rettsakten å være EØS relevant og akseptabel. Det vurderes ikke å være behov for tilpasningstekst.

Andre opplysninger

Nærmere om innholdet i regelverkforslaget
Nedenfor gjennomgås de mest sentrale forslagene.

Ikke-kommersielle operasjoner av luftfartøy som vanligvis brukes til CAT-flygninger

Bestemmelsen ORO.AOC.125 gjelder for en AOC-holders ikke-kommersielle operasjoner av luftfartøy som vanligvis brukes til kommersielle flygninger. Det foreslås å endre kravet om at luftfartsoperatørens prosedyre for slike ikke-ervervsmessige operasjoner skal forhåndsgodkjennes av luftfartsmyndigheten. I stedet foreslås det at disse prosedyrene skal notifiseres til luftfartsmyndigheten, som deretter eventuelt kan etterprøve disse som ledd i tilsynet med luftfartsoperatøren.

Hovedbegrunnelsen for denne endringen er:

• Tilstrekkelig mulighet for prosedyrekontroll foreligger: Slike ikke-ervervsmessige operasjoner skal inkluderes i luftfartsoperatørens SMS jf. bestemmelsen ORO.GEN.200. Luftfartsmyndigheten har da mulighet til å verifisere at prosedyrene er forsvarlige.

• Hensynet til likebehandling: De tilsvarende prosedyrene for ikke-ervervsmessige operasjoner utført av ikke-ervervsmessige luftfartsoperatører (NCC og NCO operatører) skal uansett ikke forhåndsgodkjennes av luftfartsmyndigheten, men verifiseres gjennom etterfølgende tilsyn. Slike operasjoner utført av AOC-operatører innebærer ikke frakt av betalende passasjerer. Dette tilsier at sikkerhetsnivået i reguleringen kan være det samme som ved luftfartsoperasjoner som utføres av NCO/NCC operatører.

• Forholdsmessighet i reguleringen: AOC-operatører er allerede underlagt et mer omfattende tilsynsregime enn NCC og NCO operatører. Av den grunn vurderes det også som tilstrekkelig at AOC-operatørenes prosedyrer for ikke-ervervsmessige operasjoner ikke er gjenstand for særskilt forhåndsgodkjenning, men heller blir verifisert gjennom det løpende tilsynet med operatøren.

NPA 2015-05 inneholdt også forslag om tydeliggjøring av at «maintenance check flights» skal utføres i samsvar med forordning 965/2012 Part SPO. Dette forslaget er ikke med i foreliggende Opinion, men er fremmet gjennom Opinion No 01/2017. EASA og Kommisjonen skal se disse i sammenheng når endelig regulering fremmes.

Ikke-kommersielle operasjoner av fartøyer i et selskaps AOC.

Opinion No 04/2017 inneholder forslag om å etablere regler som tillater at privatflygere, treningsorganisasjoner o.l. kan låne en AOC-holders luftfartøy og bruke dette til andre operasjoner enn kommersielle flygninger (CAT-flyginger), uten at fartøyet av den grunn må tas ut av AOCen. Forslaget er en respons på behov i industrien, ettersom særlig små AOC-operatører kan ha behov for en fleksibel bruk av sine luftfartøy. Det har ikke tidligere vært et felleseuropeisk regelverk som regulerer slike operasjoner eller som sikrer kontinuerlig luftdyktighet når fartøyet blir brukt av andre operatører.

Reglene etableres gjennom forslag til en ny bestemmelse, ORO.GEN.310, som setter rammene for bruk av luftfartøy i en AOC til annet enn CAT-flygninger. Det stilles krav til prosedyrer både hos AOC-holderen og brukeren av luftfartøyet som beskriver hvem som har det operasjonelle ansvaret for hver flygning, hvordan dette overføres og hvordan flyet overleveres. Prosedyrene skal forhåndsgodkjennes av Luftfartstilsynet. Videre foreslås en ny bestemmelse NCC.GEN.101 som sikrer at treningsorganisasjoner som overholder Part-NCC, omfattes av ORO.GEN.310, og NCO.GEN 104 som speiler bestemmelsen for NCO-operatører i Part-NCO.

I (EU) nr. 1321/2014 Part-M innføres en ny bokstav k i M.A.201 som sikrer at oppgaver knyttet til kontinuerlig luftdyktighet fortsatt utføres av AOC-holders CAMO.

Unntak fra cabincrew-bestemmelser for ikke-kommersielle operasjoner

Opinion No 04/2017 inneholder også forslag til endring av bestemmelsen ORO.CC.100, hvor det i et nytt pkt. d tas inn en regel som klargjør i hvilke tilfeller det må være kabinbesetning om bord i luftfartøyet når luftfartsoperatøren utfører en ikke-ervervsmessig flyging. Utkastet til ny regel vil innebære at kabinbesetning kan unnlates når luftfartøyet ikke har mer en 19 passasjerer og det er etablert særskilte prosedyrer for å ivareta sikkerheten når flygingen skjer uten kabinbesetning. En slik flyging vil ikke kunne skje med ordinære betalende passasjerer. Hensynene til passasjersikkerhet gjør seg derfor ikke gjeldende på samme måte som ved ervervsmessig lufttransport.

Regler for reduksjon av minimum kabinbesetning under flyging på cruise-level

Det foreslås et tillegg i ORO.CC.205 med regler som på nærmere vilkår åpner for reduksjon av minimum kabinbesetning under flyging på cruise-level. Regelen vil harmonisere praksisen om å tillate at kabinbesetning hviler under langruteflyginger når det ikke er sikkerhetshensyn som tilsier at alle er operative.

Regler for innleie av luftfartøy mellom EU/EØS-operatører

Reglene om innleie av luftfartøyer i ARO.OPS.110 og ORO.AOC.110 foreslås endret, slik at kravet om luftfartsmyndighetens forhåndsgodkjenning bare skal gjelde ved leie av luftfartøy fra tredjeland og ikke ved leie mellom EU/EØS-operatører. Forslaget er en oppmykning sammenlignet med dagens regler som krever slik forhåndsgodkjenning også ved leie av luftfartøy mellom EØS-luftfartsoperatører. Forslaget gjelder både dry-lease og wet-lease.

Forslaget begrunnes med at det samme regelverket gjelder for alle operatører og vedlikeholdsorganisasjoner i EU/EØS-området. Ettersom luftfartøy vedlikeholdes, opereres og føres tilsyn med etter det samme regelverket, vil en forhåndsgodkjenning av EØS-operatører og -luftfartøy etter EASAs vurdering være unødvendig. Sikkerheten ivaretas gjennom det felleseuropeiske operative regelverket ved at man i stedet for å gjennomføre kontroll ved forhåndsgodkjenning, kontrollerer de samme forholdene gjennom operative tilsyn.

Acceptable Means of Compliance (AMC) og Guidance Material (GM)

I tillegg til endringer selve forordningene, inneholder Opinion NO 04/2017 utkast til Acceptable Means of Compliance (AMC) og veiledningsmateriale (GM). Ettersom dette er såkalt «soft law» og ikke regler som gjennomføres i norsk rett, blir disse endringene ikke omtalt i dette notatet

Status
Den foreslåtte rettsakten er utarbeidet av EASA og ble behandlet i EASA-komiteen 24.-25. oktober 2017.

Det er gjennomført høring i EU i forbindelse med NPA 2015-05 og NPA 2015-18. Luftfartstilsynet besvarte høringen på vegne av norske myndigheter.

Luftfartstilsynet finner rettsakten EØS relevant og akseptabel.

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Dokument (forberedende)
Dato
29.06.2017
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet