Finansielle referanseindekser: utfyllende bestemmelser om tilsynsfunksjonen

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/1637 av 13. juli 2018 om utfyllende bestemmelser til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1011 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for tilsynsfunksjonens framgangsmåter og kjennetegn

Commission Delegated Regulation (EU) 2018/1637 of 13 July 2018 supplementing Regulation (EU) 2016/1011 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for the procedures and characteristics of the oversight function

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 5.11.2018

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) I henhold til artikel 5 i forordning (EU) 2016/1011 skal administratorer af benchmarks oprette en permanent og effektiv overvågningsfunktion, som skal udøves af et uafhængigt udvalg eller ved hjælp af en anden hensigtsmæssig governanceordning.

(2) Administratorer har skønsbeføjelser til at udforme en så hensigtsmæssig overvågningsfunktion som muligt for de benchmarks, de leverer, med henblik på opfyldelse af kravene i artikel 5 i forordning (EU) 2016/1011. Ved nærværende forordning fastlægges der en ikke-udtømmende liste over hensigtsmæssige governanceordninger.

(3) At betro eksterne interessenter en overvågningsfunktion kan bibringe værdifuld ekspertise, og deres deltagelse kan gøre tilsynsfunktionen mere effektiv. Der vil inden for tilsynsfunktionen kunne opstå interessekonflikter på grund af modstridende interesser medlemmerne imellem eller på grund af forbindelser mellem medlemmer af overvågningsfunktionen og deres kunder eller andre interessenter. For at afbøde sådanne konflikter bør de medlemmer, der overvåger benchmarks, som er kritiske på grund af deres betydning for markedets integritet, den finansielle stabilitet, forbrugerne, realøkonomien og finansieringen af husholdninger og virksomheder i medlemsstaterne, om muligt inkludere uafhængige medlemmer uden interessekonflikter. I tilfælde, hvor sådanne uafhængige medlemmer ikke er påkrævet i henhold til denne forordning, bør administratorerne benytte sig af andre procedurer til håndtering af potentielle interessekonflikter, som f.eks. udelukkelse af medlemmer fra bestemte drøftelser eller fratagelse af bestemte medlemmers stemmerettigheder.

(4) Personer, der er direkte involveret i leveringen af et benchmark, kan sidde i overvågningsfunktionen uden stemmeret, idet de kan bidrage med nyttig indsigt i administratorens arbejde. At give dem status som medlemmer uden stemmeret er

hensigtsmæssigt med henblik på at sikre, at administratoren ikke øver urimelig indflydelse på overvågningsfunktionens afgørelser.

(5) Overvågningsfunktionen kan omfatte udvalg med særlige, helt specifikke kompetencer for forskellige benchmarks eller benchmarkfamilier, eller den kan omfatte flere funktioner, der varetager forskellige opgaver, i situationer, hvor personer med relevant ekspertise ikke alle kan sidde i det samme udvalg, f.eks. fordi de befinder sig forskellige steder rent geografisk. Det er nødvendigt, at disse tilsynsfunktioner har en enkelt fysisk person eller et udvalg, som er ansvarlig(t) for at lede overvågningsfunktionen og for samspillet med administratorens ledelsesorgan og med den kompetente myndighed med henblik på at lette centraliseringen af overvågningen.

(6) For visse mindre udbredte og mindre sårbare, væsentlige benchmarks kan det være muligt for en enkelt fysisk person at udøve overvågningsfunktionen, hvis den fysiske person kan afsætte tilstrækkelig tid til at varetage overvågningen af de relevante benchmarks. Hvis overvågningsfunktionen er en fysisk person, er den fritaget for visse procedurer, som kun er relevante for et udvalg. På grund af den meget udbredte brug af kritiske benchmarks og de risici, som de i visse tilfælde kan give anledning til, bør kritiske benchmarks ikke overvåges af en fysisk person.

(7) For at kunne opfylde overvågningsfunktionens forpligtelser er medlemmerne nødt til at have ekspertviden om proceduren for levering af benchmarks, men også om det underliggende marked, som benchmarket har til formål at måle. En sådan ekspertise kan indhentes fra brugere og stillere, der er aktive på markederne, eller fra leverandører af regulerede data. En overvågningsfunktion kan drage fordel af stilleres ekspertise, så længe der træffes passende foranstaltninger til at sikre, at der ikke er interessekonflikter, og brugerne har en interesse i at sikre, at benchmarket er robust. For sådanne benchmarks bør stillere og brugere derfor tages i betragtning som medlemmer.

(8) Overvågningsfunktionen er et vigtigt redskab til håndtering af interessekonflikter hos administratoren, og for at sikre funktionens integritet bør personer, der har været pålagt sanktioner for overtrædelse af regler vedrørende finansielle tjenesteydelser, især manipulation eller forsøg på manipulation, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 om markedsmisbrug (forordningen om markedsmisbrug) og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF og Kommissionens direktiv 2003/124/EF, 2003/125/EF og 2004/72/EF, ikke kunne blive medlem af en overvågningsfunktion.

(9) Eksterne interessenter kan have en interesse i benchmarket, hvis det bruges meget på deres markeder, og de kan bidrage med supplerende ekspertise. Administratorer kan indføre procedurer, der gør det muligt for dem at deltage i overvågningsfunktionen som observatører.

(10) Uafhængige udvalg kan ikke holdes fuldstændig adskilt fra administratorens virksomhed, eftersom det er ledelsesorganet, der træffer de endelige afgørelser vedrørende administratorens forretning, og et særskilt udvalg ville kunne træffe afgørelser uden helt at gøre sig klart, hvilken skadelig indvirkning sådanne afgørelser potentielt ville kunne have på administratorens virksomhed/aktiviteter. En overvågningsfunktion, der er indlejret i administratorens virksomhed eller i moderselskabet i den koncern, denne tilhører, er derfor bedst i stand til at anfægte afgørelser truffet af administratoren i relation til de benchmarks, denne leverer.

(11) For at overvågningsorganet skal kunne varetage den funktion, den har i henhold til forordning (EU) 2016/1011, er det vigtigt, at den er i stand til fuldt ud at vurdere og anfægte afgørelser truffet af administratorens ledelsesorgan, og at det i tilfælde af uenighed registreres, hvad der drøftes i overvågningsfunktionen i denne henseende.

(12) Det er nødvendigt med procedurer vedrørende kriterierne for valg af medlemmer og observatører og håndtering af interessekonflikter samt, såfremt overvågningsfunktionen er et udvalg, procedurer for tvistbilæggelse med henblik på at sikre, at overvågningsfunktionen kan fungere gnidningsløst. Der kan være andre procedurer af relevans for overvågningsfunktionen for visse typer af benchmarks eller administratorer, som — selv om disse procedurer ikke er fastlagt ved denne forordning — er nødvendige og hensigtsmæssige med henblik på en korrekt forvaltning af disse benchmarks. Administratorer kan derfor indføre alternative procedurer, forudsat at disse procedurer sikrer det fornødne overvågningsniveau.

(13) Denne forordning er baseret på det udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) har forelagt for Kommissionen.

(14) ESMA har gennemført åbne offentlige høringer om det udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som ligger til grund for denne forordning, analyseret de potentielle omkostninger og fordele herved samt anmodet interessentgruppen for værdipapirer og markeder, der er nedsat i henhold artikel 37 i forordning (EU) nr. 1095/2010, om en udtalelse.

(15) Administratorer bør gives tilstrækkelig tid til at sikre, at kravene i denne forordning er overholdt. Denne forordning bør derfor først begynde at finde anvendelse, to måneder efter at den er trådt i kraft —

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Dokument (forberedende)
Kommisjonens framlegg
Dato
13.07.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
13.07.2018
Anvendelsesdato i EU
25.01.2019
Hjemmel eller endrer
Annen informasjon
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Finansdepartementet