Finansielle sider ved grensekryssende organdonasjoner fra levende donorer

Tittel

Den administrative kommisjon for koordinering av trygdeordningers rekommandasjon nr. S1 av 15. mars 2012 om de finansielle aspekter av grensekryssende organdonasjoner fra levende donorer

Administrative Commission for the Coordination of Social Security System Recommendation No S1 of 15 March 2012 concerning financial aspects of cross-border living organ donations

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 9.11.2012

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 26.4.2013)

Sammendrag av innhold

Rettsaktens innhold og formål.
Det er allment anerkjent at organtransplantasjon er en kostnadseffektiv behandling som har gitt store fordeler for pasientene og det er nødvendig at organdonasjoner fra levende personer utføres på en måte som minimerer den sosiale risiko for den enkelte donor.

Rettsakten omhandler tre anbefalinger i grensekryssende tilfeller av organdonasjoner fra levende donorer:

1) Når de kompetente myndigheter forbereder og godkjenner organdonasjon med et organ fra en levende donor som er medlem i trygdeordningen i et annet EØS-land, bør de overveie å gi den levende donoren adgang til helsetjenester for problemer i forbindelse med prosedyrene for donasjonen.

2) Organmottakerens kompetente myndigheter bør finne en humanitær løsning og refundere donoren de naturalytelser som er en følge av den grensekryssende organdonasjonen fra en levende person, dersom lovgivningen som gjelder for donoren, ikke inneholder bestemmelser som gir rett til naturalytelser ved sykdom hos donoren.

3) Donorens kompetente myndigheter skal gi kontantytelser ved sykdom i overensstemmelse med lovgivningen den anvender uavhengig av i hvilket EØS-land organdonasjonen fant sted eller hvem som var organmottaker. Donorens eventuelle inntektstap i forbindelse med organdonasjonen bør behandles som enhver annen arbeidsuførhet av lovgivningen som gjelder for donoren, siden det ikke er noen grunn til å behandle arbeidsuførhet ved organdonasjon annerledes enn andre former for arbeidsuførhet av medisinske årsaker.

Merknader
Rekommandasjonen ble vedtatt av Den administrative kommisjon 15. mars 2012 med hjemmel i forordning (EF) nr. 883/2004 artikkel 72 (a) om admiinistrative spørsmål og tolkningsspørsmål. Den vil ikke kreve endringer i norsk rett.

Teksten er ifølge Kommisjonen relevant for EØS og EU/Sveits-avtalene.

Rekommandasjoner fattet av Den administrative kommisjon er ikke-bindende rettsakter som "avtalepartene skal ta i betraktning", jf. vedlegg VI til EØS-avtalen.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av relevante organer på departements- og direktoratsnivå uten at det har fremkommet merknader.

Vurdering
Rettsakten er relevant og akseptabel for Norges vedkommende.

Status
EØS-komitéen vedtok innlemmelse av rettsakten i EØS-avtalen ved dens beslutning nr 38/2013 av 15. mars 2013, som trådte i kraft 16. mars 2013. Gjennomføring av slike rekommandasjoner, som "avtalepartene skal ta i betraktning", se under merknader, skal ikke notifiseres til ESA.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
15.03.2012
Anvendelsesdato i EU
15.03.2012

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 42, 6.7.2017, p. 242-243
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
14.01.2013
Vedtatt i EØS-komiteen
15.03.2013
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
16.03.2013
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
16.03.2013

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Arbeids- og sosialdepartementet
Informasjon fra departementet
Anvendes fra i Norge
16.03.2013

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32012H0810(01)
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro