Fiskehelsedirektivet: endringsbestemmelser om tiltak mot introduksjon av visse akvatiske sykdommer i Finland, Irland, Sverige og Storbritannia

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/169 av 5. februar 2016 om endring av beslutning 2010/221/EU nasjonale tiltak for å forebygge introduksjon av visse sykdommer hos akvatiske dyr inn til Irland, Finland Sverige og Storbritannia

Commission Implementing Decision (EU) 2016/169 of 5 February 2016 amending Decision 2010/221/EU as regards national measures for preventing the introduction of certain aquatic animal diseases into Ireland, Finland, Sweden and the United Kingdom

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 3.6.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 6.6.2016)

Sammendrag av innhold
Kommisjonsvedtak 2010/221/EU gir enkelte medlemsland mulighet til å iverksette restriksjoner på omsetning og import av akvatiske dyr for å hindre introduksjon av visse sykdommer i henhold til artikkel 43 i direktiv 2006/88/EC. Artikkel 43 gir medlemslandene mulighet til å iverksette tiltak mot sykdommer som ikke er listeført i direktivet, men som medfører vesentlige problemer nasjonalt. I utgangspunktet skal disse tiltakene ikke hindre omsetning mellom medlemslandene, men det er mulig å søke om å få lov til også å iverksette tiltak som berører omsetningen mellom landene. Norge har tilsvarende tiltak mot Gyrodactylus salaris. Den aktuelle rettsakten (2015/278/EU) gjennomfører følgende endringer i 201/221:

• Finland har i henhold til artikkel 43 i direktiv 2006/88/EC søkt om tillatelse til å iverksette restriksjoner for omsetning og import av akvatiske dyr som er mottakelige for Salmonid alphavirus (Pankreas sjukdom (PD) inn til Finland. De har lagt frem dokumentasjon på frihet for PD i hele de kontinentale områdene av landet. Kommisjonen og medlemslandene har vurdert den fremlagte dokumentasjonen og argumentasjonen og besluttet at dette er tilstrekkelig for å innvilge søknaden. konsekvensen er at Finland blir oppført som fritt for SAV i kontinentale områder i vedlegg I til beslutning 2010/221/EU.

• Vedlegg I til Kommisjonsvedtak 2010/221/EU lister opp følgende områder i Storbritannia som fri for herpesvirus 1 μνar (OsHV-1 μVar) hos stillehavsøsters: hele Storbritannia, med unntak av Whitstable Bay i Kent, Blackwater Estuary i Essex, River Crouch i Essex og Poole Harbour i Dorset. Storbritannia har notifisert Kommisjonen om at man har funnet OsHV-1 μVar i River Roach in Essex og i et område utenfor Whitstable Bay på nordkysten av Kent. Epidemiologiske undersøkelser som følge av påvisningen i River Roach vil det ikke- frie segmentet i Essex bli utvidet til også å inkludere de ikke- frie segmentene i Blackwater og Colne River. Storbritannia har også notifisert funn av OsHV-1 μVar i River Teign i Devon. Områdene som man nå har påvist OsHV-1 μVar i skal ikke lenger regnes som frie, og områder i Storbritannia som er frie for OsHV-1 μVar i Annex I i 2010/221/EU må derfor endres.

• Sverige søkt om å få lov til å forlenge perioden for sitt BKD- utryddelsesprogram med to år for å kunne evaluere om de skal fortsette med dette eller ikke. Dette innebærer at de kan fortsette å restriksjoner for omsetning og import av akvatiske dyr som er mottakelige for BKD inn til Sverige. De har rapportert at de i løpet av de siste tre årenes overvåking for bakteriell nyresyke (BKD) i områder som er omfattet av utryddelsesprogrammet, har påvist BKD i fem anlegg. Anleggene er båndlagte og det er iverksatt tiltak for å utrydde BKD. Kommisjonen har gjennomgått dokumentasjonen og en forlengelse av programmet er innvilget.

• Finland og Sverige har spurt Kommisjonen om å evaluere IPN- programmet. De mener at overvåkingen må begrenses til kun å omfatte IPNV genotype 5, som er den eneste varianten som har vist seg å gi dødelighet og sykdom. Per i dag omfatter overvåkingen alle genotyper. Kommisjonen svarer at det er behov for mer vitenskapelig kunnskap før de gjør noe med dette. De vil se nærmere på dette i prosessen med gjennomføringsbestemmelser til den nye dyrehelseloven. Det er derfor besluttet at Sveriges IPN - program kan forlenges og at de kan opprettholde kravene for omsetning og import inn til Sverige.

• Vedlegg III til 2010/221/EU lister opp syv segment i Irland som har et godkjent overvåkingsprogram for OsHV-1 μVar. Irland har varslet Kommisjonen at man har påvist i OsHV-1 μVar i to av disse segmentene, Gweebara Bay og Kenmare Bay, og disse segmentene må fjernes fra i vedlegg III. De har samtidig erklært de gjenværende segmentene som fri for OsHV-1 μVar fordi overvåkingsprogrammet har dokumentert frihet. Som følge av dette er Irland fjernet fra oversikten i vedlegg III i 2010/221/EU og de fem frie segmentene er i stedet oppført i vedlegg I til samme Kommisjonsvedtak.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten har betydning for hvilke områder stillehavsøsters og fisk som er mottakelige for BKD kan omsettes til og fra, men medfører ikke behov for endring i norsk regelverk. Gjeldende norsk regelverk er forskrift 17. juni 2008 nr. 819 om omsetning av akvakulturdyr og produkter av akvakulturdyr, forbebygging og bekjempelse av smittsomme sykdommer hos akvatiske dyr. Norge har ikke godkjente nasjonale tiltak mot disse sykdommen.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten har ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for norsk forvaltning eller næringsliv.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljøverndepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Dette er endringer som gjøres ganske hyppig og som tidligere har blitt vurdert som EØS-relevante og akseptable. Endringene i denne rettsakten vurderes tilsvarende.

Vurdering
Rettsakten vurderes som EØS-relevant og akseptabel.

Det at Sverige får forlenget perioden for sitt utryddelsesprogram for BKD reiser noen prinsipielle spørsmål. De har hatt programmet sitt i veldig mange år uten å ha lykkes med å utrydde sykdommen. I dagens fiskehelseregelverk i EU er det få føringer for hvor lenge et utryddelseprogram kan vare eller spesifikke krav til rapportering. Norge har i arbeidet med gjennomføringsrettsaket til ny dyrehelselov i EU, tatt initiativ til å foreslå mer spesifikke kriterier for dette sammen med en liten gruppe medlemsland.

Det er ingen horisontale utfordringer.

Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 13

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
05.02.2016
Anvendelsesdato i EU
01.01.2016
EFTA/EØS-flagg

EØS

EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
29.03.2016
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
04.06.2016
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
04.06.2016
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet