Forbrukerinformasjon om personbilers drivstofforbruk og CO2-utslipp

Tittel

Kommisjonsrekommandasjon (EU) 2017/948 av 31. mai 2017 om bruken av drivstoffforbruk og CO2-utslippsverdier som er typegodkjent i overstemmelse med den globale harmoniserte testprosedyre for lette kjøretøyer, når opplysningene gjøres tilgjengelig for forbrukere, jf europaparlaments- og rådsdirektiv 1999/94/EF

Commission Recommendation (EU) 2017/948 of 31 May 2017 on the use of fuel consumption and CO2 emission values type-approved and measured in accordance with the World Harmonised Light Vehicles Test Procedure when making information available for consumers pursuant to Directive 1999/94/EC of the European Parliament and of the Council
Del av:

Siste nytt

Kommisjonsrekommandasjon publisert i EU-tidende 2.6.2017

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsrekommandasjonen, dansk utgave)

(1) En ny prøvningsprocedure til måling af CO2-emissioner og brændstofforbrug for lette køretøjer, den verdensomspændende harmoniserede prøvningsprocedure for lette køretøjer (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure — WLTP), som er fastsat i Kommissionens forordning C(2017) 3521, vil erstatte New European Test Cycle (NEDC), som på nuværende tidspunkt anvendes i henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 692/2008, men ikke længere svarer til vor dages kørselsforhold og køretøjsteknologier. WLTP vil stramme prøvningsbetingelserne og vise mere realistiske brændstofforbrug og CO2-emissionsværdier til gavn for forbrugerne. Kravene til forbrugeroplysninger bør omfatte den måde, hvorpå det sikres, at der gives adgang til de forbedrede oplysninger, således at den nødvendige sammenligning af disse oplysninger kan finde sted.

(2) Direktiv 1999/94/EF har til formål at sikre, at oplysninger om nye personbilers brændstofforbrug og CO2- emissioner gøres tilgængelige for forbrugerne, når bilerne udbydes til salg eller leasing i Unionen, således at de kan foretage et informeret valg, når de køber en ny bil. I direktivet kræves det, for så vidt angår nye personbiler, at både nye personbilers officielle brændstofforbrug og deres officielle specifikke CO2-emissioner gøres tilgængelige for forbrugerne, jf. direktivets artikel 2, nr. 5 og 6. De værdier, der skal anvendes hertil, skal være typegodkendt og målt af den typegodkendende myndighed i henhold til bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 715/2007 og til forordning (EF) nr. 692/2008, særlig bilag XII hertil, og i henhold til bilag VIII til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/46/EF. Værdierne skal være tilknyttet EF-typegodkendelsesattesten og inkluderes i overensstemmelsesattesten.

(3) WLTP skal indfases for nye typer personbiler i begyndelsen, som beskrevet i del B i bilag II til direktiv 2007/46/EF, fra 1. september 2017, og efterfølgende for nye personbiler fra 1. september 2018. Restkøretøjer, som defineret i artikel 3, nr. 22, i direktiv 2007/46/EF, der er typegodkendt og målt i overensstemmelse med NEDC, må markedsføres i en periode på tolv måneder fra den dato, hvor EF-typegodkendelsen udløb, dvs. indtil 31. august 2019. Som følge heraf skal alle nye personbiler, der markedsføres i Unionen, fra 1. september 2019 testes i overensstemmelse med WLTP.

(4) Under indfasningen af WLTP skal brændstofforbrug og CO2-emissionsværdier, som er typegodkendt og målt i overensstemmelse med NEDC og/eller WLTP, fremgå af EF-typegodkendelsesattesten og overensstemmelsesattesten. For personbiler, der er typegodkendt i overensstemmelse med WLTP, skal både WLTP- og NEDC- brændstofforbrug og CO2 -emissionsværdier registreres i overensstemmelsesattesten.

(5) I den overgangsperiode, hvor WLTP indfases, er det derfor vigtigt at præcisere, hvilke værdier der skal oplyses til forbrugerne i henhold til direktiv 1999/94/EF for at sikre, at forbrugeroplysningerne fortsat er sammenlignelige for alle nye personbiler og i alle medlemsstater.

(6) Det er meget sandsynligt, at brændstofforbruget og CO2-emissionsværdierne målt i overensstemmelse med WLTP vil være forskellige fra dem, der måles i overensstemmelse med NEDC. WLTP-værdier vil i mange tilfælde være højere end NEDC-værdierne for den samme bil. I modsætning til NEDC oplyser WLTP endvidere specifikt brændstofforbrug og specifikke CO2-emissionsværdier for hvert enkelt køretøj, som afspejler køretøjets specifikationer og ekstraudstyr, der påvirker disse værdier. Dette burde udstyre forbrugerne med mere præcise og realistiske oplysninger om hver enkelt ny personbil eller om det mulige brændstofforbrugsinterval og de mulige CO2-emissionsværdier for en given bilmodel.

(7) Testresultater for brændstofforbrug og CO2-emissionsværdier registreres for forskellige prøvningsfaser. For køretøjer, der er typegodkendt i overensstemmelse med NEDC, angives værdierne for »bykørsel« og »landevejskørsel« samt »blandet kørsel« og »vægtet, blandet kørsel«. For køretøjer, der er typegodkendt i overensstemmelse med WLTP, angives værdierne for »lav«, »middel«, »høj« og »ekstra høj« samt værdierne »blandet« og »vægtet, blandet«. For som minimum at sikre sammenlignelighed mellem værdierne »blandet« i de gældende prøvningsmetoder, bør de gøres tilgængelige for forbrugerne.

(8) Hvis oplysningerne ikke vises sammen med mærkninger, oversigter, plakater eller reklamemateriale og andre former for reklame som krævet i direktiv 1999/94/EF, gøres oplysninger om brændstofforbrug eller CO2- emissioner tilgængelige for forbrugerne på grundlag af ikke-harmoniserede prøvningsprotokoller inden for rammerne af frivillige producentordninger, og det bør gøres forbrugerne fuldstændig klart, at disse værdier er baseret på ikke-harmoniserede prøvningsprotokoller. Forbrugerne skal gøre opmærksom på, at for at sammenlige brændstofforbrug og CO2-emissioner for nye personbiler, bør der anvendes værdier, som er målt og typegodkendt i overensstemmelse med en harmoniseret EU-prøvningsprotokol.

(9) I forbindelse med gennemførelsen af direktiv 1999/94/EF har nogle medlemsstater valgt også at inkludere oplysninger om luftforurenende stoffer i bilens mærkning tillige med oplysninger om brændstofforbrug og specifikke CO2-emissioner. Med indførelsen af WLTP og prøvningsproceduren for emission ved faktisk kørsel og med de nye krav til erklæring af en maksimalemissionsværdi ved faktisk kørsel på nye bilers overensstemmelsesattester vil oplysninger om luftforurenende stoffer være tilgængelige fra 1. september 2017 for alle nye typer køretøjer og fra 1. september 2019 for alle nye køretøjer. I tråd med Europa-Parlamentets henstilling efter undersøgelse af emissionsmålinger i bilindustrien bør medlemsstaterne overveje, om de skal gøre sådanne oplysninger tilgængelige for forbrugerne med henblik på at gøre dem bevidst om og i stand til at træffe et informeret valg, når de køber en bil.

(10) For at sikre at forbrugerne fuldt ud forstår konsekvenserne af overgangen til WLTP, bør alle berørte parter gennemføre eller bidrage til oplysningskampagner, der forklarer virkningen af den nye prøvningsprocedure for brændstofforbrug og CO2-emissionsværdier. Disse oplysningskampagner bør involvere offentlige myndigheder, forbrugerorganisationer, miljøorganisationer og ikke-statslige organisationer, motorejerforeninger og bilindustrien.

(11) Efter at have gennemført høringer med ekspertgruppen for politikudvikling og gennemførelse af bestemmelserne for vejkøretøjers CO2-udledning, med eksperter fra industrien, forbrugerorganisationer og andre ikke-statslige organisationer og medlemsstater, finder Kommissionen det hensigtsmæssigt at fremsætte henstillinger til, hvordan nye personbilers officielle brændstofforbrug og deres officielle specifikke CO2-emissioner bør oplyses med henblik på at informere forbrugerne. (12) Der bør vedtages en henstilling med henblik på at give forbrugerne mulighed for at træffe et informeret valg og fremme en harmoniseret anvendelse af direktiv 1999/94/EF i hele Unionen.

(13) Foranstaltningerne i denne henstilling er i overensstemmelse med udtalelsen fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 10 i direktiv 1999/94/EF —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
31.05.2017
Anvendelsesdato i EU
02.06.2017
Annen informasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet