Forbrukersamarbeidsforordningen: pilotprosjekt til gjennomføring av visse bestemmelser om administrativt samarbeid fastsatt i forordningen

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning av (EU) 2019/2212 av 20. desember 2019 om et pilotprosjekt tuil gjennomføring av visse bestemmelser om administrativt samarbeid som fastsatt i rådsforordning (EU) 2017/2394 om samarbeid mellom nasjonale myndigheter med ansvar for håndheving av forbrukerlovgivning ved hjelp av informasjonssystemet for det indre marked

Commission Implementing Decision (EU) 2019/2212 of 20 December 2019 on a pilot project to implement certain administrative cooperation provisions set out in Regulation (EU) 2017/2394 of the European Parliament and of the Council on cooperation between authorities responsible for the enforcement of consumer protection laws by means of the Internal Market Information System

Siste nytt

Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 23.12.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsbeslutningen, dansk utgave)

(1) Informationssystemet for det indre marked (»IMI«), der blev oprettet ved forordning (EU) nr. 1024/2012, er en softwareapplikation, der er tilgængelig via internettet, og som er udviklet af Kommissionen i samarbejde med medlemsstaterne for at hjælpe medlemsstaterne med at overholde de krav vedrørende informationsudveksling, der er fastsat i EU-retsakter, ved at give adgang til en central kommunikationsmekanisme for at lette grænseoverskridende informationsudveksling og gensidig bistand.

(2) Artikel 4, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1024/2012 gør det muligt for Kommissionen at gennemføre pilotprojekter med henblik på at vurdere IMI's effektivitet i forbindelse med gennemførelsen af bestemmelser om administrativt samarbejde i EU-retsakter, som ikke er opført i bilaget til den nævnte forordning.

(3) Ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/2394 fastsættes de betingelser, hvorunder kompetente myndigheder med ansvar for håndhævelse af Unionens lovgivning om forbrugerbeskyttelse skal samarbejde og koordinere foranstaltninger med hinanden og med Kommissionen. Ved artikel 35 i nævnte forordning pålægges Kommissionen at oprette og vedligeholde en elektronisk database til al kommunikation mellem kompetente myndigheder, centrale forbindelseskontorer og Kommissionen i henhold til nævnte forordning. Desuden kræves det, at alle oplysninger fra enheder, der udsender eksterne varslinger i henhold til artikel 27 i nævnte forordning, lagres og behandles i denne elektroniske database. Derudover fastsættes det i artikel 23, stk. 3, i den nævnte forordning, at Den Europæiske Banktilsynsmyndighed fungerer som observatør i visse tilfælde, og Den Europæiske Banktilsynsmyndighed bør derfor have adgang til den elektroniske database i et sådant tilfælde for at kunne observere den pågældende kommunikation.

(4) Kommissionen har vedtaget Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/2213 om fastsættelse af praktiske og operationelle ordninger for funktionen af den elektroniske database, der er oprettet i henhold til forordning (EU) 2017/2394, for så vidt angår kommunikation foretaget i henhold til visse bestemmelser i nævnte forordning. IMI kan være et effektivt værktøj til gennemførelse af bestemmelser om administrativt samarbejde, der falder ind under anvendelsesområdet for gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/2213. For disse bestemmelser bør der laves et pilotprojekt, jf. artikel 4 i forordning (EU) nr. 1024/2012.

(5) I forordning (EU) 2017/2394 defineres de forskellige aktører med ansvar for anvendelsen af bestemmelserne om administrativt samarbejde, der er fastsat i nævnte forordning. Med henblik på at garantere effektiv anvendelse af disse bestemmelser bør disse aktører betragtes som IMI-aktører i forbindelse med pilotprojektet.

(6) IMI bør levere den tekniske funktionalitet, der gør det muligt for de kompetente myndigheder, de centrale forbindelseskontorer, Kommissionen og andre aktører at opfylde deres forpligtelser i henhold til forordning (EU) 2017/2394, der falder ind under anvendelsesområdet for gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/2213. IMI bør sikre, at disse aktørers adgang til IMI er begrænset til de funktioner, som de har brug for adgang til for at opfylde deres forpligtelser i henhold til nævnte forordning.

(7) IMI giver IMI-aktører mulighed for at kommunikere og interagere med hinanden på en struktureret måde. Dette betyder, at der skal anvendes strukturerede formularer til udveksling og behandling af alle oplysninger via IMI. Anvendelsen af disse formularer vil derfor opfylde alle krav i forordning (EU) 2017/2394 om anvendelse af standardformularer til kommunikation, der falder ind under pilotprojektets anvendelsesområde (f.eks. kravet i artikel 13, stk. 3, i nævnte forordning).

(8) I artikel 35, stk. 3, i forordning (EU) 2017/2394 fastsættes det, at oplysninger om overtrædelser ikke skal lagres i den elektroniske database længere, end det er nødvendigt af hensyn til de formål, hvortil de blev indsamlet og behandlet, og under ingen omstændigheder længere end 5 år efter afslutningen af det pågældende samarbejde. IMI bør derfor sikre, at oplysninger om overtrædelser kan slettes fra IMI, så snart der ikke længere er behov herfor, og at sådanne data under alle omstændigheder slettes senest 5 år efter den dato, der er anført i artikel 35, stk. 3, andet afsnit, litra a), b) eller c), i forordning (EU) 2017/2394. Kun en fortegnelse over informationsudvekslingerne bør forblive tilgængelig i IMI. Denne bestemmelse bør fungere, uden at det berører artikel 14 i forordning (EU) nr. 1024/2012, for så vidt anvendelsen af denne artikel resulterer i tidligere blokering eller sletning af personoplysninger, der er lagret som en del af pilotprojektet.

(9) I henhold til artikel 4, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1024/2012 skal Kommissionen fremsende en evaluering af resultatet af pilotprojektet til Europa-Parlamentet og Rådet. Der bør fastsættes en frist for, hvornår evalueringen skal forelægges. Af hensyn til konsistens bør den angivne dato være den samme som den dato, hvor rapporten, der kræves i henhold til artikel 40 i forordning (EU) 2017/2394, skal forelægges.

(10) Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 24 i forordning (EU) nr. 1024/2012 —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
20.12.2019
Anvendelsesdato i EU
12.01.2020

EØSEFTA/EØS-flagg

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Barne- og familiedepartementet