Forbud mot import av kjøtt og kjøttprodukter fra to bedrifter i Brasil

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/700 av 8. mai 2018 om endring av listene over bedrifter i tredjeland hvorfra import av bestemte produkter av animalsk opprinnelse er tillatt, når det gjelder visse bedrifter i Brasil

Commission Implementing Regulation (EU) 2018/700 of 8 May 2018 amending the lists of third country establishments from which imports of specified products of animal origin are permitted, regarding certain establishments from Brazil

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 14.5.2018

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Anvendes i EØS-avtalen ved forenklet prosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) I forordning (EF) nr. 854/2004 er der fastsat særlige bestemmelser for tilrettelæggelsen af den offentlige kontrol af animalske produkter. Det fastsættes navnlig i nævnte forordnings artikel 12, stk. 1, at animalske produkter kun må indføres til Unionen, hvis de har oprindelse i tredjelandsvirksomheder, som er opført på en af de lister, der udarbejdes og ajourføres i overensstemmelse med nævnte artikel. Disse lister kan findes på Generaldirektoratet for Sundhed og Fødevaresikkerheds hjemmeside.

(2) I henhold til artikel 12, stk. 2, i forordning (EF) nr. 854/2004 kan en tredjelandsvirksomhed kun opføres på disse lister, såfremt tredjelandets kompetente myndighed garanterer, at disse virksomheder opfylder de betingelser, der er fastsat i nævnte artikel. Endvidere bør det pågældende tredjelands kompetente myndigheder holde disse lister over virksomheder ajourførte og meddele Kommissionen i overensstemmelse hermed, jf. artikel 12, stk. 3, i forordning (EF) nr. 854/2004.

(3) I henhold til artikel 12, stk. 4, litra c), i forordning (EF) nr. 854/2004 skal Kommissionen tage de nødvendige skridt i forbindelse med ændringen af lister over virksomheder, når den skønner, at sådanne ændringer er nødvendige i lyset af relevante oplysninger, såsom EU-tilsynsrapporter eller meddelelser fra medlemsstaterne gennem det hurtige varslingssystem for fødevarer og foder (RASFF), der blev oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002.

(4) Siden marts 2017 har medlemsstaterne gennem RASFF givet Kommissionen meddelelse om et betydeligt antal alvorlige og gentagne tilfælde af manglende overholdelse som følge af tilstedeværelsen af Salmonella i fjerkrækød og tilberedt fjerkrækød, der har oprindelse i flere virksomheder i Brasilien. De kompetente brasilianske myndigheder blev underrettet om disse tilfælde af manglende overholdelse af EU-krav og blev anmodet om at træffe de nødvendige korrigerende foranstaltninger.

(5) Oplysningerne modtaget fra de brasilianske kompetente myndigheder og resultaterne af de offentlige kontroller ved Unionens grænser kunne ikke påvise, at de nødvendige korrigerende foranstaltninger blev truffet for at afhjælpe de konstaterede mangler. Som følge heraf er der ingen tilstrækkelig garanti for, at disse virksomheder indtil videre har opfyldt EU-kravene, og deres produkter kan derfor indebære en risiko for folkesundheden. Det er derfor nødvendigt af fjerne dem fra listen over virksomheder, hvorfra import af fjerkræprodukter til Unionen er tilladt.

(6) I marts 2018 blev der ifølge oplysninger fra de kompetente brasilianske myndigheder fundet tilfælde af svig i Brasilien vedrørende laboratoriecertificeringer for kød og kødprodukter eksporteret til Unionen. I denne forbindelse indikerer igangværende undersøgelser og nylige foranstaltninger af det brasilianske retsvæsen, at der ikke er tilstrækkelig garanti for, at driftsstederne tilhørende virksomhederne BRF S.A. og SHB S.A., som er autoriserede til at eksportere kød og kødprodukter til Unionen, opfylder de relevante EU-krav. Deres produkter kan derfor indebære en risiko for folkesundheden og det er rimeligt at fjerne dem fra listen over virksomheder, hvorfra import af kød og kødprodukter til Unionen er tilladt.

(7) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
19.04.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
08.05.2018
Anvendelsesdato i EU
16.05.2018
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet