Forebyggende tiltak mot hvitvasking av penger og terrorfinansiering: endringsbestemmelser om Etiopia

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/105 av 27. oktober 2017 om endring av delegert forordning 2016/1675 hva gjelder oppføring av Etiopia i tabellen i punkt 1 i vedlegget

Commission Delegated Regulation (EU) 2018/105 of 27 October 2017 amending Delegated Regulation (EU) 2016/1675, as regards adding Ethiopia to the list of high-risk third countries in the table in point I of the Annex

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 24.1.2018

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Unionen skal sikre en effektiv beskyttelse af det finansielle systems integritet og det indre markeds funktion mod hvidvask af penge og finansiering af terrorisme. I direktiv (EU) 2015/849 er det således fastsat, at Kommissionen bør identificere højrisikotredjelande med strategiske mangler i deres nationale ordninger for bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme, der udgør en væsentlig risiko for Unionens finansielle system.

(2) Ved identificeringen af højrisikotredjelande er det nødvendigt at tage hensyn til de nylige tilgængelige oplysninger, navnlig FATF's offentlige erklæringer samt FATF-dokumentet »Improving Global AML/CFT Compliance: on-going process«, og FATF's rapporter fra arbejdsgruppen vedrørende tilsyn med det internationale samarbejde (International Co-operation Review Group) for så vidt angår de risici, der hidrører fra individuelle tredjelande.

(3) FATF har konstateret, at Etiopien har strategiske mangler i sine ordninger for bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme, der truer det internationale finansielle system.

(4) I betragtning af det internationale finansielle systems høje integrationsniveau, markedsoperatørernes tætte indbyrdes forbindelse, de mange grænseoverskridende transaktioner til eller fra EU samt graden af markedsåbning er det Kommissionens opfattelse, at enhver risiko for det internationale finansielle system i forbindelse med hvidvask af penge og finansiering af terrorisme også udgør en risiko for EU's finansielle system.

(5) I overensstemmelse med de seneste relevante oplysninger har Kommissionen på grundlag af sin analyse konkluderet, at Etiopien bør betragtes som et tredjeland med strategiske mangler i dets ordninger for bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme, der udgør en væsentlig risiko for Unionens finansielle system, jf. kriterierne i artikel 9 i direktiv (EU) 2015/849. Etiopien har imidlertid på højt politisk plan skriftligt forpligtet sig til at afhjælpe de konstaterede mangler og har sammen med FATF udarbejdet en handlingsplan, som vil gøre det muligt at opfylde de i direktiv (EU) 2015/849 fastsatte krav. Etiopien bør derfor indsættes i tabellen i punkt I i bilaget til delegeret forordning (EU) 2016/1675. Kommissionen vil revurdere landets status i lyset af gennemførelsen af ovennævnte forpligtelse.

(6) Delegeret forordning (EU) 2016/1675 bør derfor ændres —

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
27.10.2017
Anvendelsesdato i EU
13.02.2018
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Finansdepartementet