Forebygging, kontroll og bekjempelse av visse overførbare spongiforme encephalopatier

Tittel

Kommisjonsforordning (EF) nr. 103/2009 av 3. februar 2009 som endrer vedleggene VII og IX i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001 angående forebygging, kontroll med og bekjempelse av overførbare spongiforme encefalopatier

Commission Regulation (EC) No 103/2009 of 3 February 2009 amending Annexes VII and IX to Regulation (EC) No 999/2001 of the European Parliament and of the Council laying down rules for the prevention, control and eradication of certain transmissible spongiform encephalopathies

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 19.11.2010

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 23.11.2010)

Sammendrag av innhold
Forslag til endring av TSE-forordningen (om forebygging av, kontroll med og utryddelse av overførbar spongiform encefalpoati (TSE)) kommer som følge av EFSAs rapport av 22. oktober 2008 om risiko for overføring av TSE med melk fra småfe. Det er nå bevist at klassisk skrapesyke kan overføres med melk fra søye til lam og forslaget strammer inn regelverket for bruk av melk fra geiter og genetisk mottakelige sauer fra flokker med klassisk skrapesyke.

Endringer av vedlegg VII om bekjempelse:

- Ved mistanke om TSE: Melken og melkeprodukter fra besetningen kan kun benyttes innen besetningen.

- Dersom kugalskap (BSE) ikke kan utelukkes: Melken og melkeproduktene fra dyra som må avlives i henhold til TSE-forordningen skal destrueres.

- Ved klassisk skrapesyke: Melken og melkeproduktene fra dyra som må avlives i hendhold til TSE-forordningen kan enten benyttes som fôr til drøvtyggere innen besetningen, eller til ikke-drøvtyggere innen landet dersom det ikke er drøvtyggere på gården. Det stilles krav om dokumentasjon som skal følge produktene og til bilen som skal frakte dem.

- Ved atypisk skrapesyke: Ingen restriksjoner.

Den allerede eksisterende åpningen om å utsette avliving av dyr opp til fem år i visse tilfeller, er nå begrenset til 18 måneder for dyr som produserer melk tenkt omsatt på markedet. I tillegg er det satt inn et ekstra krav om at flokken kun skal bestå av værer med genotype ARR/ARR. Dette kravet gjelder også for flokker som ikke produserer melk.

Endringer av vedlegg IX om import:

- For import av animalske bi-produkter listet opp i vedlegg IX og som inneholder melk fra småfe, innføres det krav til skrapesykestatus dersom bi-produkter skal benyttes i fôr til drøvtyggere. Det skal dokumenteres i helsesertifikatmodell i biproduktsforordningen at dyrene har oppholdt seg minst tre år i flokk underlagt offentlig veterinærkontroll og hvor den i denne perioden ikke er pålagt restriksjoner på grunn av TSE. Dersom klassisk skrapesyke er påvist skal mottakelig dyr ha blitt avlivet. I tillegg skal kun værer med genotype ARR/ARR eller småfe fra flokker med lik status blitt tatt inn i flokken siste tre år.

- For tilsvarende import til land listet opp i forordning (EF) nr. 546/2006, dvs de som har tilleggsgaranti mhp skrapesyke, skal kravene over være oppfylt siste syv år.

Merknader

Rettsakten krever endring i:

- forskrift 30. mars 2004 nr. 595 om forebygging av, kontroll med og utryddelse av overførbar spongiform encefalopati (TSE).

- forskrift 27. oktober 2007 nr. 1254 om animalske biprodukter som ikke er beregnet på konsum.

- retningslinjer for bekjempelse av skrapesjuke.

Rettsakten medfører ikke administrative eller økonomiske konsekvenser. Norge bekjemper klassisk skrapesyke med bla avliving og destruksjon av alle småfe i flokken og dermed vil ikke melk og melkeprodukter som omfattes av rettsakten bli aktuelt å regulere.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering
Det er behov for teknisk tilpasningstekst. Rettsakten stiller ekstra vilkår ved forsendelse av visse produkter til land som er listet opp i forordning (EF) nr. 546/2006, dvs land som har godkjent tilleggsgaranti for skrapesyke. Norge har gjennom ESA-vedtak nr. 30/07/COL fått tilsvarende garanti, og det er behov for å vise til denne. Følgende tilpasningstekst foreslås: “The provisions of Regulation (EC) No 103/2009 shall, for the purposes of the Agreement, be read with the following adaptation: In the Annex point 2 concerning Regulation (EC) No 999/2001 Annex IX, Chapter D, Section B (c) referring to Regulation (EC) No 1774/2002 Annex X, Chapter 2 concerning health certificate requirements the following shall be added to point 7 second alternative after the reference to Regulation (EC) No 546/2006: “or destined for Norway””

Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
03.02.2009
Anvendelsesdato i EU
24.02.2009

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 49, 27.8.2015, p. 67-71
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
10.11.2010
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
11.11.2010
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
11.11.2010

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
11.11.2010
Anvendes fra i Norge
11.11.2010

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32009R0103
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro