Førerseter til landbruks- og skogbrukshjultraktorer (kodifisering)

Tittel

Forslag til europaparlaments- og rådsdirektiv om førerseter til landbruks- og skogbrukshjultraktorer (kodifisering)

Siste nytt

Europaparlamentets 1. gangsbehandling 18.11.2008

Behandlende organ

Nærmere omtale

Red. anm.: Forslaget ble trukket tilbake av Kommisjonen 21.05.2014.

BAKGRUNN (fra kommisjonsforslaget, dansk utgave)

Formålet med dette forslag er at foretage en kodifikation af Rådets direktiv 78/764/EØF af 25. juli 1978 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om førersæde til landbrugs- og skovbrugshjultraktorer (1). Det nye direktiv træder i stedet for de forskellige retsakter, som er indarbejdet i det (2); forslaget ændrer ikke indholdet af de retsakter, der kodificeres, men er blot en sammenskrivning af dem, og der foretages kun de formelle ændringer, der er nødvendige af hensyn til selve kodifikationen.

Forslaget til kodifikation er udarbejdet på grundlag af en foreløbig konsolidering på alle de officielle sprog af direktiv 78/764/EØF og retsakterne om ændring heraf, som er foretaget af Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer ved hjælp af et edb-system. Hvor artiklerne har fået nye numre, vises sammenhængen mellem de gamle og de nye numre i en tabel i bilag VII til det kodificerede direktiv.

1 Foretaget i henhold til meddelelsen fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet - Kodificering af gældende fællesskabsret, KOM(2001) 645 endelig.
2 Se bilag VI, del A, til dette forslag.

EUROPAPARLAMENTETS 1. GANGSBEHANDLING

Red. anm.: Europaparlamentets plenumsforslamling vedtok 18.11.2008 å støtte Kommisjonens forslag på alle punkter. Siden det kun dreier seg om en konsolidering av eksisterende rettsakter, vil Rådet trolig også gi sin tilslutning til Kommisjonsforslaget, slik at rettsakten deretter kan publiseres.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
13.06.2008

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet