Forlengelse av godkjenningen klorpyrifos m.fl. som aktive stoffer i plantevermidler

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/84 av 19. januar 2018 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 med hensyn til forlengelse av godkjenningsperioden for de aktive stoffene klorpyrifos, klorpyrifosmetyl, klotianidin, kobberforbindelser, dimoksystrobin, mankozeb, mekoprop-p, metiram, oksamyl, petoksamid, propikonazol, propineb, propyzamid, pyraklostrobin og zoksamid

Commission Implementing Regulation (EU) 2018/84 of 19 January 2018 amending Implementing Regulation (EU) No 540/2011 as regards the extension of the approval periods of the active substances chlorpyrifos, chlorpyrifos-methyl, clothianidin, copper compounds, dimoxystrobin, mancozeb, mecoprop-p, metiram, oxamyl, pethoxamid, propiconazole, propineb, propyzamide, pyraclostrobin and zoxamide

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 7.8.2018

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 13.7.2018)

Sammendrag av innhold
Godkjenningene for alle de femten aktive stoffene som forordningen omfatter utløper 31. januar 2018. Det er i henhold til forordning (EU) nr. 844/2012 kommet søknader for disse om fornyet oppføring på listen over godkjente stoffer. Vurderingen av søknadene har blitt forsinket av grunner som søkerne ikke har noen innflytelse over, og gjeldende godkjenning vil utløpe før revurderingen er ferdigstilt og vedtak kan fattes for å fornye dem. Det er derfor besluttet å forlenge godkjenningen. Alle stoffene har fått forlenget godkjenningen med ett år, dvs. til og med 31. januar 2019.

Merknader

Generelt om godkjenning av plantevernmidler
Aktive stoffer som er tillatt brukt i plantevernmidler blir oppført på en liste i forordning (EU) nr. 540/2011. A-listen inneholder stoffer som er vurdert etter EUs gamle direktiv (EF) nr. 91/414, B-listen stoffer som er vurdert etter det nye regelverket, dvs. forordning (EU) 1107/2009, eller etter en overgangsløsning, C-listen basissubstanser, D-listen lavrisiko stoffer og E-listen substitusjonskandidater. Listen endres løpende ettersom nye vurderinger blir gjort og stoffene får endrede vilkår, mister godkjenningen eller nye stoffer blir godkjent. Disse stoffene vil bli vurdert etter kriteriene i 1107/2009.

For at et preprat som inneholder et aktivt stoff som er på listen, skal kunne brukes i Norge må det først søkes om godkjenning i Norge. Det er Mattilsynet som godkjenner plantevernmidler i Norge etter en omfattende vurdering, der det blant annet blir tatt hensyn til spesielle norske forhold.

Rettslige konsekvenser
Denne forordningen vil kreve en mindre endring i forskrift 6. mai 2015 nr. 455 om plantevernmidler ved at rettsakten tilføyes i opplistingen av rettsakter.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføring av forordningen anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser av betydning for virksomheter eller for Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Norge ved Mattilsynet har deltatt i kommisjonsarbeidsgruppen for rettsakten i Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed - Section: Phytopharmaceuticals - Legislation".

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger
Følgende aktive stoffer inngår i plantevernmidler som er på markedet i Norge:

• kopperforbindelser

• mankozeb

• mekoprop-P

• propikonazol

• pyraklostrobin

Alle disse plantevernmidlene skal etter planen revurderes her i landet i løpet av 2018.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
13.12.2017
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
19.01.2018
Anvendelsesdato i EU
23.01.2018

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
15.05.2018
Vedtatt i EØS-komiteen
06.07.2018
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
07.07.2018
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
07.07.2018

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
06.08.2018
Anvendes fra i Norge
06.08.2018

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32018R0084
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro