Forlengelse av godkjenningsperioden for det aktive stoffet kobberforbindelser i plantevernmidler

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1981 av 13. desember 2018 om fornyet godkjenning av det aktive stoffet kobberforbindelser som bør erstattes i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011

Commission Implementing Regulation (EU) 2018/1981 of 13 December 2018 renewing the approval of the active substances copper compounds, as candidates for substitution, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council concerning the placing of plant protection products on the market, and amending the Annex to Commission Implementing Regulation (EU) No 540/2011

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 18.6.2019

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 29.7.2019)

Sammendrag av innhold
Kobber regodkjennes som aktivt stoff som kan inngå i plantevernmiddel frem til 31. desember 2025. Stoffet er vurdert med tanke på bruk som soppmiddel i diverse grønnsakskulturer. Kobber er likevel vurdert til å være en substitusjonskandidat bl.a. fordi det ikke brytes ned i jord og dets uheldige påvirkning på ulike organismer, særlig vannlevende organismer. Stoffet flyttes derfor fra lista A til liste E i vedlegget til forordning (EU) 540/2011.

Ved regodkjenningen ble det satt som vilkår at maksimum mengde kobber ikke må overstige 2,8 kg pr. daa over en periode på 7 år, dvs. i gjennomsnitt 0,4 kg pr. år. Samtidig er det gitt åpning for at det enkelte medlemsland, ved godkjenning av enkeltpreparater som inneholder kobber, på visse vilkår kan sette en bruksbegrensning på maksimum mengde kobber på 0,4 kg pr. år. Godkjenningsperioden for kobber som aktivt stoff ble også begrenset til 7 år.

Merknader

Generelt om godkjenning av plantevernmidler
Aktive stoffer som er tillatt brukt i plantevernmidler blir oppført på en liste i forordning (EU) nr. 540/2011. A-listen inneholder stoffer som er vurdert etter EUs gamle direktiv (EF) nr. 91/414, B-listen stoffer som er vurdert etter det nye regelverket, dvs. forordning (EU) 1107/2009, eller etter en overgangsløsning, C-listen basissubstanser, D-listen lavrisiko stoffer og E-listen substitusjonskandidater. Listen endres løpende ettersom nye vurderinger blir gjort og stoffene får endrede vilkår, mister godkjenningen eller nye stoffer blir godkjent.

For at et preprat som inneholder et aktivt stoff som er på listen, skal kunne brukes i Norge må det først søkes om godkjenning i Norge. Det er Mattilsynet som godkjenner plantevernmidler i Norge etter en omfattende vurdering, der det blant annet blir tatt hensyn til spesielle norske forhold.

Rettslige konsekvenser
Denne forordningen vil kreve en mindre endring i forskrift 6. mai 2015 nr. 455 om plantevernmidler ved at rettsakten tilføyes i opplistingen av rettsakter.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføring av forordningen anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser av betydning for virksomheter eller for Mattilsynet. Dersom et preparat med det aktive stoffet søkes godkjent i Norge, vil saksbehandlingen dekkes av et gebyr.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Norge ved Mattilsynet har deltatt i kommisjonsarbeidsgruppen for rettsakten i "Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed - Section: Phytopharmaceuticals - Legislation".

Mattilsynet har støttet bekymringene fra EFSA om den uavklarte risikoen for flere organismegrupper ved den omsøkte bruken. I tillegg er kobber et stoff som ikke vil brytes ned i naturen, men vil hope seg opp ved gjentatt bruk. Mattilsynet har videre vært negative til forslaget om en maksimal dose på 2,8 kg kobber/daa over en syvårsperiode, og at det ikke har vært satt en maksimal dose på 0,4 kg pr. år. Muligheten for på nasjonalt grunnlag å kunne sette en bruksbegrensning på maksimum 0,4 kg pr. år ved godkjenning av det enkelte preparat, er derfor positivt.

Det har også vært norsk holdning at man ønsker en regodkjenning for kun 5 år, og ikke 7 år som nå er vedtatt gjennom forordningen. Samtidig har man også fra norsk side sett at det ikke finnes en tilfredsstillende metodikk for å vurdere metaller som aktive stoffer, og det er derfor positivt at Kommisjonen nå har gitt EFSA mandat til å utarbeide retningslinjer for å kunne risikovurdere metallkomponenter i plantevernmidler. Dette arbeidet vil måtte ta en del tid, og Norge har derfor funnet at en godkjenningsperiode på 7 år er akseptabelt.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger
Kobber som aktivt stoff inngår i plantevernmiddel (Nordox 75 WG) som er på markedet i Norge. Preparatet brukes mot sopp- og bakteriesykdommer i frukt, bær, juletrær og pyntegrønt samt bartrær i planteskoler.

Kobber er det enste aktive stoffet til bruk i plantevernmidler som produseres her i landet.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU. Den ble publisert i Official Journal 14. desember 2018.

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
28.11.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
13.12.2018
Anvendelsesdato i EU
01.01.2019

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
24.04.2019
Vedtatt i EØS-komiteen
14.06.2019
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
15.06.2019
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
15.06.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
14.06.2019
Anvendes fra i Norge
14.06.2019

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32018R1981
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro