Forlengelse av godkjenningsperioden for visse aktive stoffet (alfa-cypermetrin m.fl.)

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/707 av 7. mai 2019 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 med hensyn til forlengelse av godkjenningsperioden for de aktive stoffene alfa-cypermetrin, beflubutamid, benalaksyl, bentiavalikarb, bifenazat, boskalid, bromoksynil, kaptan, cyazofamid, desmedifam, dimetoat, dimetomorf, diuron, ethefon, etoksazol, famoksadon, fenamifos, flumioksazin, fluoksastrobin, folpet, foramsulfuron, formetanat, metalaksyl-m, metiokarb, metribuzin, milbemektin, Paecilomyces lilacinus stamme 251, fenmedifam, fosmet, pirimifos-metyl, propamokarb, protiokonazol, s-metolaklor og tebukonazol

Commission Implementing Regulation (EU) 2019/707 of 7 May 2019 amending Implementing Regulation (EU) No 540/2011 as regards the extension of the approval periods of the active substances alpha-cypermethrin, beflubutamid, benalaxyl, benthiavalicarb, bifenazate, boscalid, bromoxynil, captan, cyazofamid, desmedipham, dimethoate, dimethomorph, diuron, ethephon, etoxazole, famoxadone, fenamiphos, flumioxazine, fluoxastrobin, folpet, foramsulfuron, formetanate, metalaxyl-m, methiocarb, metribuzin, milbemectin, Paecilomyces lilacinus strain 251, phenmedipham, phosmet, pirimiphos-methyl, propamocarb, prothioconazole, s-metolachlor and tebuconazole

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 8.5.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Del A i bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 indeholder en liste over de aktivstoffer, der betragtes som godkendt i henhold til forordning (EF) nr. 1107/2009.

(2) Godkendelsesperioderne for aktivstofferne famoxadon, flumioxazin og metalaxyl-m blev forlænget indtil den 30. juni 2019 ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/917. Der er i henhold til artikel 4 i Kommissionens forordning (EU) nr. 1141/2010 blevet indgivet ansøgninger om optagelsen af aktivstofferne famoxadon, flumioxazin og metalaxyl-m i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF.

(3) Godkendelsesperioderne for aktivstofferne alpha-cypermethrin, beflubutamid, benalaxyl, benthiavalicarb, bifenazat, boscalid, bromoxynil, captan, cyazofamid, desmedipham, dimethoat, dimethomorph, ethephon, etoxazol, fenamiphos, fluoxastrobin, folpet, foramsulfuron, formetanat, methiocarb, metribuzin, milbemectin, Paecilomyces lilacinus stamme 251, phenmedipham, phosmet, pirimiphos-methyl, propamocarb, prothioconazol og s-metolachlor blev forlænget indtil den 31. juli 2019 ved gennemførelsesforordning (EU) 2018/917.

(4) Godkendelsesperioden for aktivstoffet diuron blev forlænget indtil den 30. september 2019 ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/1262.

(5) Godkendelsesperioden for aktivstoffet tebuconazol udløber den 31. august 2019.

(6) Der er i henhold til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 844/2012 blevet indgivet ansøgninger om fornyelse af godkendelserne af de i betragtning 3-5 opførte stoffer.

(7) Da vurderingen af stofferne er blevet forsinket af årsager, som ansøgerne ikke har indflydelse på, kan godkendelserne af de pågældende aktivstoffer forventes at udløbe, inden der er truffet beslutning om at forny dem. Det er derfor nødvendigt at forlænge deres godkendelsesperioder.

(8) I betragtning af formålet med artikel 17, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1107/2009 for så vidt angår tilfælde, hvor Kommissionen skal vedtage en forordning, hvorved godkendelsen af et i nærværende forordnings bilag omhandlet aktivstof ikke fornyes, fordi godkendelseskriterierne ikke er opfyldt, skal Kommissionen fastsætte udløbsdatoen til den seneste af følgende datoer: den dato, der var gældende inden nærværende forordnings ikrafttrædelse, eller datoen for ikrafttrædelsen af den forordning, hvorved godkendelsen af aktivstoffet ikke fornyes. For så vidt angår tilfælde, hvor Kommissionen skal vedtage en forordning, hvorved godkendelsen af et i nærværende forordnings bilag omhandlet aktivstof fornyes, vil Kommissionen, afhængigt af omstændighederne, bestræbe sig på at fastsætte den tidligst mulige anvendelsesdato.

(9) Gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 bør derfor ændres.

(10) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
15.04.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
07.05.2019
Anvendelsesdato i EU
28.05.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet