Forlengelse av godkjenningsperiodene for alfa-cypermethrin og 30 andre aktive stoffene

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/841 av 17. mai 2017 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 vedrørende forlengelse av godkjenningsperiodene for de aktive stoffene alfa-cypermethrin, Ampelomyces quisqualis stamme: aq 10, benalaxyl, bentazon, bifenazat, bromoxynil, carfentrazonetyl, klorprofam, cyazofamid, desmedipham, diquat, DPX KE 459 (flupyrsulfuronmetyl), etoxazol, famoxadon, fenamidon, flumioxazin, foramsulfuron, Gliocladium catenulatum stamme: j1446, imazamox, imazosulfuron, isoxaflutol, laminarin, metalaxyl m, methoxyfenozid, milbemectin, oxasulfuron, pendimethalin, phenmedipham, pymetrozine, s-metolaklor og trifloxystrobin

Commission Implementing Regulation (EU) 2017/841 of 17 May 2017 amending Implementing Regulation (EU) No 540/2011 as regards the extension of the approval periods of the active substances alpha-cypermethrin, Ampelomyces quisqualis strain: aq 10, benalaxyl, bentazone, bifenazate, bromoxynil, carfentrazone ethyl, chlorpropham, cyazofamid, desmedipham, diquat, DPX KE 459 (flupyrsulfuron-methyl), etoxazole, famoxadone, fenamidone, flumioxazine, foramsulfuron, Gliocladium catenulatum strain: j1446, imazamox, imazosulfuron, isoxaflutole, laminarin, metalaxyl-m, methoxyfenozide, milbemectin, oxasulfuron, pendimethalin, phenmedipham, pymetrozine, s-metolachlor, and trifloxystrobin

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 18.5.2017

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Del A i bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 indeholder de aktivstoffer, der betragtes som godkendt i henhold til forordning (EF) nr. 1107/2009.

(2) Godkendelsesperioderne for aktivstofferne bentazon, diquat, DPX KE 459 (flupyrsulfuron-methyl), famoxadon, flumioxacin, metalaxyl-M og pymetrozin blev forlænget ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/549. Godkendelsen af disse stoffer udløber den 30. juni 2017. Der er i henhold til artikel 4 i Kommissionens forordning (EU) nr. 1141/2010 blevet indgivet ansøgninger om forlængelse af optagelsen af disse stoffer i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF.

(3) Godkendelsesperioderne for aktivstofferne carfentrazonethyl, cyazofamid, fenamidon, foramsulfuron, imazamox, isoxaflutol, oxasulfuron, pendimethalin og trifloxystrobin blev senest ændret ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/950. Godkendelsen af disse stoffer udløber den 31. juli 2017.

(4) Godkendelsesperioderne for aktivstofferne alpha-cypermethrin, Ampelomyces quisqualis stamme AQ 10, benalaxyl, bifenazat, bromoxynil, chlorpropham, desmedipham, etoxazol, Gliocladium catenulatum stamme J1446, imazosulfuron, laminarin, methoxyfenozid, milbemectin, phenmedipham og S-metolachlor blev forlænget ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1197/2012. Godkendelsen af disse stoffer udløber den 31. juli 2017.

(5) Der er i henhold til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 844/2012 blevet indgivet ansøgninger om fornyelse af godkendelsen af de i betragtning 3 og 4 opførte stoffer.

(6) Da vurderingen af stofferne er blevet forsinket af årsager, som ansøgerne ikke har indflydelse på, kan godkendelserne af de pågældende aktivstoffer forventes at ville udløbe, inden der er truffet beslutning om at forny dem. Det er derfor nødvendigt at forlænge deres godkendelsesperioder.

(7) I betragtning af formålet med artikel 17, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1107/2009 for så vidt angår tilfælde, hvor Kommissionen vil vedtage en forordning, hvorved godkendelsen af et i nærværende forordnings bilag omhandlet aktivstof ikke forlænges, fordi det ikke opfylder godkendelseskriterierne, fastsætter Kommissionen udløbsdatoen til den seneste af følgende datoer: den dato, der var gældende før nærværende forordnings ikrafttrædelse, eller datoen for ikrafttrædelsen af den forordning, hvorved godkendelsen af aktivstoffet ikke forlænges. For så vidt angår tilfælde, hvor Kommissionen vil vedtage en forordning, hvorved godkendelsen af et i nærværende forordnings bilag omhandlet aktivstof forlænges, vil Kommissionen, afhængigt af omstændighederne, bestræbe sig på at fastsætte den tidligst mulige anvendelsesdato.

(8) Gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 bør derfor ændres.

(9) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
17.05.2017
Anvendelsesdato i EU
07.06.2017
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet