Forlengelse av godkjenningsperiodene for bromuconazol, buprofezin, haloxyfop-P og napropamid i plantevermidler

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/670 av 30. april 2018 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 vedrørende forlengelse av godkjenningsperiodene for de aktive stoffene bromuconazol, buprofezin, haloxyfop-P og napropamid

Commission Implementing Regulation (EU) 2018/670 of 30 April 2018 amending Implementing Regulation (EU) No 540/2011 as regards the extension of the approval periods of the active substances bromuconazole, buprofezin, haloxyfop-P and napropamide

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 12.2.2019

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 3.6.2019)

Sammendrag av innhold
Godkjenningene av de fire aktive stoffene bromuconazol, buprofezin, haloxyfop-P og napropamid utløper i løpet av perioden desember 2020 - januar 2021. Det er i henhold til forordning (EU) nr. 844/2012 kommet søknader for disse om fornyet oppføring på listen over godkjente stoffer. Vurderingen av søknadene har blitt forsinket av grunner som søkerne ikke har noen innflytelse over, og det er sannsynlig av gjeldende godkjenning vil kunne utløpe før revurderingen er ferdigstilt og vedtak kan fattes for eventuelt å fornye dem. Det er derfor besluttet å forlenge godkjenningene fram til noe ulike tidspunkter avhengig både av tidspunkt for når opprinnelig godkjenning går ut og hvilke ressurser de ulike land, som skal bidra i vurderingen av stoffene, har til disposisjon. Buprofezin har derfor fått forlenget godkjenning til 31. januar 2023, haloxyfop-P og napropamid til 31. desember 2023 og bromuconazol til 31. januar 2024.

Merknader
Generelt om godkjenning av plantevernmidler

Aktive stoffer som er tillatt brukt i plantevernmidler blir oppført på en liste i forordning (EU) nr. 540/2011. A-listen inneholder stoffer som er vurdert etter EUs gamle direktiv (EF) nr. 91/414, B-listen stoffer som er vurdert etter det nye regelverket, dvs. forordning (EU) 1107/2009, eller etter en overgangsløsning, C-listen basissubstanser, D-listen lavrisiko stoffer og E-listen substitusjonskandidater. Listen endres løpende ettersom nye vurderinger blir gjort og stoffene får endrede vilkår, mister godkjenningen eller nye stoffer blir godkjent.

For at et preprat som inneholder et aktivt stoff som er på listen, skal kunne brukes i Norge må det først søkes om godkjenning i Norge. Det er Mattilsynet som godkjenner plantevernmidler i Norge etter en omfattende vurdering, der det blant annet blir tatt hensyn til spesielle norske forhold.

Rettslige konsekvenser
Denne forordningen vil kreve en mindre endring i forskrift 6. mai 2015 nr. 455 om plantevernmidler ved at rettsakten tilføyes i opplistingen av rettsakter.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføring av forordningen anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser av betydning for virksomheter eller for Mattilsynet. Dersom et preparat med noen av de aktive stoffene søkes godkjent i Norge, vil saksbehandlingen dekkes av et gebyr.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Norge ved Mattilsynet har deltatt i kommisjonsarbeidsgruppen for rettsakten i Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed - Section: Phytopharmaceuticals - Legislation".

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger
Ingen av stoffene inngår i plantevernmiddel som er på markedet i Norge.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU. Den ble publisert i Official Journal 3. mai 2018.

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
22.03.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
30.04.2018
Anvendelsesdato i EU
23.05.2018

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
31.10.2018
Vedtatt i EØS-komiteen
08.02.2019
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
09.02.2019
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
09.02.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
11.02.2019
Anvendes fra i Norge
11.02.2019

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32018R0670
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro