Forlengelse av godkjenningsperiodene for de aktive stoffene 1-decanol m.fl. i plantevermidler

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1266 av 20. september 2018 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 vedrørende forlengelse av godkjenningsperiodene for de aktive stoffene 1-decanol, 6-benzyladenin, aluminiumsulfate, azadirachtin, bupirimat, carboxin, cletodim, cycloxydim, dazomet, diclofop, dithianon, dodine, fenazaquin, fluometuron, flutriafol, hexythiazox, hymexazol, indolylsmørsyre, isoxaben,kalksvovel, metalldehyd, paclobutrazol, pencycuron, sintofen, tau-fluvalinat og tebufenozid

Commission Implementing Regulation (EU) 2018/1266 of 20 September 2018 amending Implementing Regulation (EU) No 540/2011 as regards the extension of the approval periods of the active substances 1-decanol, 6-benzyladenine, aluminium sulfate, azadirachtin, bupirimate, carboxin, clethodim, cycloxydim, dazomet, diclofop, dithianon, dodine, fenazaquin, fluometuron, flutriafol, hexythiazox, hymexazol, indolylbutyric acid, isoxaben, lime sulphur, metaldehyde, paclobutrazol, pencycuron, sintofen, tau-fluvalinate and tebufenozide

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 21.9.2018

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Del A i bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 indeholder en liste over de aktivstoffer, der betragtes som godkendt i henhold til forordning (EF) nr. 1107/2009.

(2) Der blev indgivet ansøgninger om fornyelse af godkendelserne af 1-decanol, 6-benzyladenin, aluminiumsulfat, azadirachtin, bupirimat, carboxin, clethodim, cycloxydim, dazomet, diclofop, dithianon, dodin, fenazaquin, fluometuron, flutriafol, hexythiazox, hymexazol, indolylsmørsyre, isoxaben, svovlkalk, metaldehyd, paclobutrazol, pencycuron, sintofen, tau-fluvalinat og tebufenozid i overensstemmelse med Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 844/2012. Imidlertid forventes godkendelserne af de pågældende stoffer at udløbe af årsager, som ansøgeren ikke har indflydelse på, inden der er truffet beslutning om at forny dem. Det er derfor nødvendigt at forlænge deres godkendelsesperiode i overensstemmelse med artikel 17 i forordning (EF) nr. 1107/2009.

(3) I betragtning af den tid og de ressourcer, der kræves for at færdigbehandle ansøgninger om fornyelse af godkendelsen af et større antal aktivstoffer, hvis godkendelser udløber mellem 2019 og 2021, blev der med Kommissionens gennemførelsesafgørelse C(2016) 6104 indført et arbejdsprogram, som samlede aktivstoffer, der ligner hinanden, i grupper, og som fastlagde prioriteter på grundlag af sikkerhedsrisici for menneskers og dyrs sundhed eller miljøet, jf. artikel 18 i forordning (EF) nr. 1107/2009.

(4) Eftersom aktivstofferne 1-decanol, 6-benzyladenin, aluminiumsulfat, azadirachtin, bupirimat, carboxin, clethodim, cycloxydim, dazomet, diclofop, dithianon, dodin, fenazaquin, fluometuron, flutriafol, hexythiazox, hymexazol, indolylsmørsyre, isoxaben, svovlkalk, metaldehyd, paclobutrazol, pencycuron, sintofen, tau-fluvalinat og tebufenozid ikke falder ind under de prioriterede kategorier i gennemførelsesafgørelse C(2016) 6104, bør deres godkendelsesperiode forlænges med enten to eller tre år under hensyntagen til den nuværende udløbsdato, bestemmelsen i artikel 6, stk. 3, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 844/2012 om, at det supplerende dossier for et aktivstof skal fremlægges, senest 30 måneder inden godkendelsen udløber, behovet for at sikre en ligelig fordeling af ansvarsområder og arbejde blandt de medlemsstater, der er rapporterende og medrapporterende, og tilgængeligheden af de ressourcer, der er nødvendige med henblik på behandling og beslutningstagning.

(5) Godkendelsesperioden for aktivstofferne carboxin, clethodim, cycloxydim, dazomet, diclofop, fenazaquin, hymexazol, indolylsmørsyre, metaldehyd og paclobutrazol bør derfor forlænges med to år og godkendelsesperioden for aktivstofferne 1-decanol, 6-benzyladenin, aluminiumsulfat, azadirachtin, bupirimat, dithianon, dodin, fluometuron, flutriafol, hexythiazox, isoxaben, svovlkalk, pencycuron, sintofen, tau-fluvalinat og tebufenozid med tre år.

(6) I tilfælde, hvor der ikke senest 30 måneder før den relevante udløbsdato som fastsat i bilaget til nærværende forordning indgives noget supplerende dossier i henhold til gennemførelsesforordning (EU) nr. 844/2012, fastsættes udløbsdatoen til den dato, der var gældende før nærværende forordnings ikrafttræden, eller på den tidligst mulige dato derefter.

(7) I tilfælde, hvor Kommissionen vil vedtage en forordning, hvorved godkendelsen af et i nærværende forordnings bilag omhandlet aktivstof ikke fornyes, fordi godkendelseskriterierne ikke er opfyldt, fastsætter Kommissionen udløbsdatoen til den seneste af følgende datoer: den dato, der var gældende inden nærværende forordnings ikrafttrædelse, eller datoen for ikrafttrædelsen af den forordning, hvorved godkendelsen af aktivstoffet ikke fornyes. For så vidt angår tilfælde, hvor Kommissionen vil vedtage en forordning, hvorved godkendelsen af et i nærværende forordnings bilag omhandlet aktivstof fornyes, vil Kommissionen, afhængigt af omstændighederne, bestræbe sig på at fastsætte den tidligst mulige anvendelsesdato.

(8) Gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 bør derfor ændres.

(9) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
26.07.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
20.09.2018
Anvendelsesdato i EU
11.10.2018
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet