Forlengelse av konkurranserettsreglene for maritime linjekonsortier

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2020/436 av 24. mars 2020 om endring av forordning (EF) nr. 906/2009 med hensyn til forordningens anvendelsesperiode

Commission Regulation (EU) 2020/436 of 24 March 2020 amending Regulation (EC) No 906/2009 as regards its period of application

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 25.3.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 906/2009 (2) gives der på visse betingelser gruppefritagelse fra forbuddet i traktatens artikel 101, stk. 1, for konsortier mellem linjerederier. Nævnte forordning finder anvendelse indtil den 25. april 2020.

(2) På grundlag af Kommissionens evaluering af forordning (EF) nr. 906/2009 har Kommissionen efter en offentlig høring indsamlet oplysninger og data, der med tilstrækkelig grad af sikkerhed viser, at de konsortier, der opfylder betingelserne i forordning (EF) nr. 906/2009, stadig opfylder alle de fire betingelser i artikel 101, stk. 3, i TEUF. Under de nuværende og forventede markedsvilkår reducerer konsortierne deres omkostninger gennem stordriftsfordele, rationalisering af tjenester og bedre udnyttelse af fartøjer. For konsortieaftaler, der opfylder betingelserne i forordning (EF) nr. 906/2009, kan en rimelig andel af disse omkostningsbesparelser forventes at tilflyde kunderne som følge af konkurrencen mellem medlemmerne af samme konsortium (intern konkurrence) suppleret med markedsandelstærsklen på 30 %, der sikrer, at der opretholdes tilstrækkelig konkurrence uden for hvert enkelt konsortium (ekstern konkurrence). For at opnå en sådan omkostningseffektivitet er det nødvendigt, at konsortieaftaler opfylder betingelserne i forordning (EF) nr. 906/2009. Der er ingen mindre restriktiv form for samarbejde mellem containerlinjerederier, som kan give de samme fordele. Endelig gælder det for en lang række linjetransportydelser, at konsortieaftaler, der opfylder betingelserne i forordning (EF) nr. 906/2009, ikke giver deres medlemmer mulighed for at udelukke konkurrencen på de respektive relevante markeder, både på grund af den eksterne konkurrence og på grund af den interne konkurrence. Derfor er en gruppefritagelse for konsortier, som også gør det lettere at gennemføre de relevante konsortier, fortsat velbegrundet.

(3) De forudsætninger, der lå til grund for fastsættelsen af anvendelsesområdet for og indholdet af forordning (EF) nr. 906/2009, er fortsat gældende i et omfang, som berettiger en forlængelse af forordningens anvendelsesperiode.

(4) For at Kommissionen kan tage hensyn til eventuelle ændringer i markedsforholdene og i overensstemmelse med Kommissionens beføjelser i medfør af artikel 2, stk. 1 og 2, i forordning (EF) nr. 246/2009, bør anvendelsesperioden for forordning (EF) nr. 906/2009 forlænges med fire år.

(5) Forordning (EF) nr. 906/2009 bør derfor ændres —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
24.03.2020
Anvendelsesdato i EU
14.04.2020
Hjemmel eller endrer

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet