Forlenget godkjenning av benzosyre som tilsetningsstoff i fôrvarer for smågris og slaktegris

Tittel

(Utkast) Kommisjonens gjennomføringsforordning om forlengelse av godkjenningen av benzosyre som tilsetningsstoff i fôrvarer for smågris og slaktegris, og om oppheving av forordning (EF) nr. 1730/2006 og (EF) nr. 1138/2007 (innehaver av godkjenningen: DSM Nutritional Products Sp. z o. o.)

(Draft) Commission Implementing Regulation concerning the renewal of the authorisation of benzoic acid as a feed additive for weaned piglets and pigs for fattening and repealing Regulations (EC) No 1730/2006 and (EC) No 1138/2007 (holder of authorisation DSM Nutritional Products Sp. z o. o.)

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 28.9.2018

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 19.9.2018)

Sammendrag av innhold
Regodkjenning av benzosyre som tilsetningsstoff i kategorien «avltekniske tilsetningsstoffer», i gruppen andre avtekniske tilsetningsstoffer. Produktet er søkt godkjent for avvent smågris og slaktegris. Produktet har effekt på pH i urinen og har vist seg å kunne ha gode effekter til smågris i forhold til å forebygge mot diare. EFSA har vurdert preparatet å være trygt for dyrehelse, folkehelse og miljø.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet eller fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er under vurdering av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget er ikke ferdig med sin vurdering.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er ikke vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet