Forlenget godkjenning av karfentrazonetyl som aktivt stoff i plantevernmidler

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1061 av 26. juli 2018 om fornyet godkjenning av det aktive stoffet karfentrazonetyl, i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011

Commission Implementing Regulation (EU) 2018/1061 of 26 July 2018 renewing the approval of the active substance carfentrazone-ethyl in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council concerning the placing of plant protection products on the market, and amending Commission Implementing Regulation (EU) No 540/2011

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 21.8.2018

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 20.8.2018)

Sammendrag av innhold
Karfentrazonetyl regodkjennes som aktivt stoff som kan inngå i plantevernmiddel frem til 31. juli 2033. Stoffet er beregnet til bruk som ugrasmiddel. Medlemslandene skal blant annet være spesielt oppmerksomme på risikoen ved utlekking av metabolitter til grunnvann og risikoen for vannlende organismer når revurdering av preparater inneholdende det aktive stoffet gjøres på nasjonalt nivå. Regodkjenning er gitt under forutsetning av at tilvirker innen gitte frister legger fram tilleggsinformasjon om effekten av vannbehandlingsprosesser på metabolitter i drikkevann og om betydningen av metabolitter i grunnvann.

Stoffet tas med denne godkjenningen ut av liste A og legges til liste B i vedlegget til forordning (EF) nr. 540/2011.

Merknader
Generelt om godkjenning av plantevernmidler

Aktive stoffer som er tillatt brukt i plantevernmidler blir oppført på en liste i forordning (EU) nr. 540/2011. A-listen inneholder stoffer som er vurdert etter EUs gamle direktiv (EF) nr. 91/414, B-listen stoffer som er vurdert etter det nye regelverket, dvs. forordning (EU) 1107/2009, eller etter en overgangsløsning, C-listen basissubstanser, D-listen lavrisiko stoffer og E-listen substitusjonskandidater. Listen endres løpende ettersom nye vurderinger blir gjort og stoffene får endrede vilkår, mister godkjenningen eller nye stoffer blir godkjent.

For at et preprat som inneholder et aktivt stoff som er på listen, skal kunne brukes i Norge må det først søkes om godkjenning i Norge. Det er Mattilsynet som godkjenner plantevernmidler i Norge etter en omfattende vurdering, der det blant annet blir tatt hensyn til spesielle norske forhold.

Rettslige konsekvenser
Denne forordningen vil kreve en mindre endring i forskrift 6. mai 2015 nr. 455 om plantevernmidler ved at rettsakten tilføyes i opplistingen av rettsakter.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføring av forordningen anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser av betydning for virksomheter eller for Mattilsynet. Dersom et preparat med det aktive stoffet søkes godkjent i Norge, vil saksbehandlingen dekkes av et gebyr.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er under vurdering av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget er ikke ferdig med sin vurdering.

Vurdering
Norge ved Mattilsynet har deltatt i kommisjonsarbeidsgruppen for rettsakten i Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed - Section "Phytopharmaceuticals - Legislation".

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger
Stoffet inngår i preparatet Ally Class 50 WG som er på markedet i Norge. Dette preparatet benyttes som ugrasmiddel i korn.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU. Den ble publisert i Official Journal 27. juli 2018.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
25.05.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
26.07.2018
Anvendelsesdato i EU
01.08.2018
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet