Forlenget godkjenning av visse forbindelser som virksomme stoff i plantevernmidler

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 678/2014 of 19 June 2014 om endring av gjennomføringsforordning (EF) nr. 540/2011 når det gjelder forlengelse av godkjenningsperiodene til de virksomme stoffene clopyralid, cyprodinil, fosetyl, pyrimethanil og trinexapac

Commission Implementing Regulation (EU) No 678/2014 of 19 June 2014 amending Implementing Regulation (EU) No 540/2011 as regards the extension of the approval periods of the active substances clopyralid, cyprodinil, fosetyl, pyrimethanil and trinexapac

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 08.05.2015

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 04.07.2014)

Sammendrag av innhold
Godkjenningen for de virksomme stoffene clopyralid, cyprodinil, fosetyl og trinexapac utløper 30. april 2017 og godkjenningen til det virksomme stoffe for pyrimethanil utløper 31. mai 2017. Det er mottatt søknad om fornyet godkjenning av stoffene. Siden forordning (EF) nr. 844/2012 gjelder disse stoffene er det nødvendig og sikre at søkerene får nok tid til å gjennomføre fornyelsesprosedyren i tråd med den nevnte forordningen. Dette er fordi forordning (EF) nr. 844/2012 blant annet stiller strengere krav til søknadsprosedyre og dokumentasjon enn tidligere praksis, og det vil ta tid for søker å tilpasse seg dette. Derfor forlenges godkjenningen av clopyralid, cyprodinil, fosetyl og trinexapac til 30. april 2017 og pyrimethanil til 31. mai 2014. EU er i en overgangsfase mellom om nytt og gammel regelverk for regodkjenning av plantevernmiddel. Disse stoffene blir vurdert etter overgangsregler, som betyr at de i praksis blir vurdert etter kriterier i gammelt EU regelverk (direktiv 91/414).

Merknader
Listen over godkjente virksomme stoffer til bruk i plantevernmiddel er gitt som en egen forordning, men de virksomme stoffene er godkjent i medhold med kravene i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring av plantevernmidler. Forordning 1107/2009 har erstattet direktiv 91/414/EØF om markedsføring av plantevernmidler. Listen over virksomme stoffer ble videreført fra EUs tidligere regelverk på plantevernmiddel (direktiv 91/414). Stoff som er på listen skal etter hvert revurderes etter de nye strengere reglene i forordning 1107/2009. EU har et eget program med planer om når det enkelte virksomme stoffet skal revurderes. Søknader om nye stoffer som ble sendt inn før 14. juli 2011 vurderes etter de gamle reglene. Disse stoffene er vurdert etter de gamle reglene (direktiv 91/414).

Rettslige konsekvenser
Ny forskrift om plantevernmiddel, som foreslår implementering av EU-regelverket for plantevernmiddel var på høring våren 2012. Det pågår nå en prosess i forhold til innlemmelse av dette EU-regelverket i EØS-avtalen. Denne forordningen vil kreve en mindre endring av den nye forskriften ved at listen over godkjente virksomme stoff blir oppdatert. Rettsakten er vurdert til å omfattes av gruppe 2, det vil si rettsakter som krever forskriftsendring som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet.

Administrative og økonomiske konsekvenser
Det at virksomme stoffer legges til eller fjernes fra listen, eller at vilkårene for dem endres, kan få betydning både for myndigheter og private i Norge dersom preparater som inneholder slike virksomme stoffer blir søkt markedsført og godkjent i Norge. EUs godkjenning av plantevernmidler er imidlertid en trinnvis prosess. Først vurderes det virksomme stoffet på fellesskapsnivå. Deretter vurderes det aktuelle preparatet med ett medlemsland som saksbehandler, og til slutt gjøres det en nasjonal vurdering og godkjenning basert på det saksbehandlende landets rapport. Det er den trinnvise vurderingsprosessen, der det er den nasjonale vurderingen og godkjenningen som til sist får betydning for hvilke preparater som tillates i Norge og til hvilke bruksområder de blir tillatt brukt. Kostnader ved denne prosessen er beskrevet i omtalen av hovedforordningen.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for handelsforenklinger og funnet relevant og akseptabel.

Vurdering
Under forutsetning av at tilpasningsteksten til hovedforordningen (e) kommer på plass som foreslått, anser Mattilsynet rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger
Klopyralid og cyprodinil finnes i flere godkjente preparater i Norge. Fosetyl (Previcur Energy), pyrimetanil (Scala) og trineksapaketyl (Moddus M) finnes i hvert sitt godkjente preparat.

Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 20

Status
Rettsakten er vedtatt i EU og publisert i Official Journal 20.06.2014. Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-landene.

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
19.06.2014
Anvendelsesdato i EU
10.07.2014
Rettsakten erstatter
EFTA/EØS-flagg

EØS

EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.09.2014
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Norge (av basisforordningene)
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.06.2015
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.06.2015
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
06.05.2015
Anvendes fra i Norge
01.06.2015