Fornybar energi: anerkjennelse av rapport fra Australia om drivhusgassutslipp fra dyrking av landbruksråvarer

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/2356 av 15. desember 2017 om anerkjennelse av Australias rapport om typiske drivhusgassutstlipp fra dyrking av landbruksråvarer i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/28/EF

Commission Implementing Decision on recognition of the report of Australia including typical greenhouse gas emissions from cultivation of agricultural raw materials pursuant to Directive 2009/28/EC of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 16.12.2017

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsbeslutningen, dansk utgave)

(1) Den 22. august 2016 fremsendte Australien en rapport om resultaterne af beregningerne af drivhusgasemissioner fra dyrkning af rapsfrø i Australien. I Australien er det de enkelte stater, der er de statistiske regioner, som kommer nærmest beskrivelsen af NUTS2-regioner. Drivhusgasemissionerne blev derfor anslået for de enkelte stater i Australien.

(2) Efter at have gennemgået rapporten fra Australien er det Kommissionens opfattelse, at den opfylder betingelserne i direktiv 2009/28/EF for at tillade, at et tredjeland kan anvende typiske værdier for et mindre geografisk område (de enkelte stater i Australien) end det område, der anvendes ved beregningen af standardværdierne: oplysningerne i denne rapport vedrører emissioner fra dyrkning af landbrugsråvarer (rapsfrø), de typiske drivhusgasemissioner fra dyrkning af rapsfrø kan forventes at være lavere eller lige så store som de emissioner, der blev lagt til grund for beregningen af de relevante standardværdier, og disse typiske drivhusgasemissioner er meddelt Kommissionen.

(3) Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget om biobrændstoffers og flydende biobrændslers bæredygtighed —

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
15.12.2017
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet