Fornybar energi: anerkjennelse av rapport fra Canada om drivhusgassutslipp fra dyrking av landbruksråvarer

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/2379 av 18. desember 2017 om anerkjennelse av Canadas rapport om typiske drivhusgassutstlipp fra dyrking av landbruksråvarer i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/28/EF

Commission Implementing Decision (EU) 2017/2379 of 18 December 2017 on recognition of the report of Canada including typical greenhouse gas emissions from cultivation of agricultural raw materials pursuant to Directive 2009/28/EC of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 23.12.2017

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsbeslutningen, dansk utgave)

(1) Den 14. marts 2016 forelagde Canada en rapport med en præsentation af beregningsresultaterne vedrørende drivhusgasemissioner fra dyrkning af raps i regioner af Canada, som kan sammenlignes med NUTS 2-regionerne i Unionen.

(2) Efter at have undersøgt den rapport, som Canada forelagde, finder Kommissionen, at den opfylder betingelserne i direktiv 2009/28/EF for at tillade et tredjeland at anvende typiske værdier for mindre geografiske områder end dem, der anvendes til beregning af standardværdierne: dataene i denne rapport vedrører emissioner fra dyrkning af landbrugsråvarer (raps). De typiske drivhusgasemissioner fra dyrkning af raps kan forventes at være lavere end eller svare til de emissioner, man gik ud fra ved beregningen af standardværdierne, og disse typiske drivhusgasemissioner er blevet indberettet til Kommissionen.

(3) Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget om biobrændstoffers og flydende biobrændslers bæredygtighed —

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
18.12.2017
Anvendelsesdato i EU
08.01.2018
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet