Fornybar energi: anerkjennelse av rapport fra Kroatia om drivhusgassutslipp fra dyrking av raps

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/749 av 18. mai 2018 om godkjenning av Kroatias rapport som inneholder standardverdier for klimagassutslipp fra landbruksprodukter etter europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/28/EF

Commission Implementing Decision (EU) 2018/749 of 18 May 2018 on recognition of the report of Croatia including typical greenhouse gas emissions from cultivation of agricultural raw materials pursuant to Directive 2009/28/EC of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 22.5.2018

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsbeslutningen, dansk utgave)

(1) Den 1. april 2016 forelagde Kroatien en rapport med resultaterne af beregningerne af drivhusgasemissioner fra dyrkning af raps. Beregningerne blev gennemført for NUTS 2-regionen Continental Croatia, hvor der dyrkes raps.

(2) Efter at have undersøgt den rapport, som Kroatien forelagde, finder Kommissionen, at rapporten opfylder betingelserne i direktiv 2009/28/EF for at tillade en EU-medlemsstat at anvende typiske værdier for mindre geografiske områder end dem, der ligger til grund for beregningen af standardværdierne: Dataene i denne rapport vedrører emissioner fra dyrkning af landbrugsråvarer (raps); de typiske drivhusgasemissioner fra dyrkning af raps kan forventes at være lavere end eller svare til de emissioner, man gik ud fra ved beregningen af standardværdierne, og disse typiske drivhusgasemissioner er blevet indberettet til Kommissionen.

(3) Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget om biobrændstoffers og flydende biobrændslers bæredygtighed —

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
18.05.2018
Anvendelsesdato i EU
11.06.2018
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet