Fornyet godkjenning av Bacillus subtilis DSM 15544 som fôrtilsetningsstoff til oppfôringskyllinger

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/893 av 28. mai 2019 om fornyet godkjenningen av Bacillus subtilis DSM 15544 som tilsetningsstoff i fôrvarer for oppfôringskyllinger og oppheving av forordning (EF) nr. 1444/2006 (innehaver av godkjenningen: Asahi Calpis Wellness Co. Ltd. representert i Unionen av Asahi Calpis Wellness Co. Ltd Europe Representative Office)

Commission Implementing Regulation (EU) 2019/893 of 28 May 2019 concerning the renewal of the authorisation of Bacillus subtilis DSM 15544 as a feed additive for chickens for fattening and repealing Regulation (EC) No 1444/2006 (holder of authorisation Asahi Calpis Wellness Co. Ltd., represented in the Union by Asahi Calpis Wellness Co. Ltd Europe Representative Office

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 3.7.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 21.6.2019)

Sammendrag av innhold
Bacillus subtilis (DSM 15544) ble i 2006 godkjent som fôrtilsetningsstoff (kategori: avlteknisk tilsetningsstoff; funksjonell gruppe: midler som stabiliserer tarmfloraen) til oppfôringskylling, og godkjenningen er nå søkt fornyet. Søker har vist at tilsetningsstoffet som omsettes i dag, tilfredsstiller kravene i den eksisterende godkjenningen, og EFSA vurderer tilsetningsstoffet å fortsatt være trygge for dyrehelse, folkehelse og miljø.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
23.04.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
28.05.2019
Anvendelsesdato i EU
18.06.2019

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
03.07.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet