Fornyet godkjenning av Coniothyrium minitans stamme CON/M/91-08 i plantevernmidler

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/842 av 17. mai 2017 om fornyet godkjenning av det aktive lavrisikostoffet Coniothyrium minitans strain CON/M/91-08 i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1107/2009 om markedsføring av plantevernmidler og om endring av vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011

Commission Implementing Regulation (EU) 2017/842 of 17 May 2017 renewing the approval of the low-risk active substance Coniothyrium minitans strain CON/M/91-08 in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council concerning the placing of plant protection products on the market, and amending the Annex to Implementing Regulation (EU) No 540/2011

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 22.6.2017

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 16.6.2017)

Sammendrag av innhold
Coniothyrium minitans stamme CON/M/91-08 er fra tidligere godkjent som aktivt stoff, og har nå fått fornyet godkjenning som lavrisiko aktivt stoff i samsvar med forordning 1107/2009. Stoffet kan inngå i plantevernmiddel frem til 31. juli 2032, og legges til i liste D i vedlegget til forordning (EF) nr. 540/2011.

Coniothyrium minitans er en organisme som lever naturlig i miljøet, og er ikke patogent for mennesker eller dyr. Eksponering som følge av bruk av stoffet er marginal i forhold til eksponering som følger av naturlige situasjoner. Det er avdekket en viss infeksjonsfare, men faren anses som lav, da bakterien krever temperaturer under 30 grader for å vokse. Den kan dermed ikke overleve i mennesker eller andre pattedyr.

Merknader

Generelt om godkjenning av plantevernmidler
Aktive stoffer som er tillatt brukt i plantevernmidler blir oppført på en liste i forordning (EU) nr. 540/2011. A-listen inneholder stoffer som er vurdert etter EUs gamle direktiv (EF) nr. 91/414, B-listen stoffer som er vurdert etter det nye regelverket, dvs. forordning (EU) 1107/2009, eller etter en overgangsløsning, C-listen basissubstanser, D-listen lavrisiko stoffer og E-listen substitusjonskandidater. Listen endres løpende ettersom nye vurderinger blir gjort og stoffene får endrede vilkår, mister godkjenningen eller nye stoffer blir godkjent. Dette stoffet er vurdert etter kriteriene i 1107/2009.

For at et preprat som inneholder et aktivt stoff som er på listen, skal kunne brukes i Norge må det først søkes om godkjenning i Norge. Det er Mattilsynet som godkjenner plantevernmidler i Norge etter en omfattende vurdering, der det blant annet blir tatt hensyn til spesielle norske forhold.

Rettslige konsekvenser
Denne forordningen vil kreve en mindre endring i forskrift 6. mai 2015 nr. 455 om plantevernmidler ved at rettsakten tilføyes i opplistingen av rettsakter.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføring av forordningen anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser av betydning for virksomheter eller for Mattilsynet. Dersom et preparat med det aktive stoffet søkes godkjent i Norge vil saksbehandlingen dekkes ved gebyr.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er under vurdering av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget er ikke ferdig med sin vurdering

Vurdering
Norge ved Mattilsynet har deltatt i kommisjonsarbeidsgruppen for rettsakten i Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed - Section "Phytopharmaceuticals - Legislation".

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger
Ikke på markedet som plantevernmiddel i Norge.

Status
Rettsakten ble publisert i Official Journal 18. mai 2017.

Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-landene.

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
17.05.2017
Anvendelsesdato i EU
01.08.2017
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet