Fornyet godkjenning av Coniothyrium minitans stamme CON/M/91-08 i plantevernmidler

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/842 av 17. mai 2017 om fornyet godkjenning av det aktive lavrisikostoffet Coniothyrium minitans strain CON/M/91-08 i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1107/2009 om markedsføring av plantevernmidler og om endring av vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011

Commission Implementing Regulation (EU) 2017/842 of 17 May 2017 renewing the approval of the low-risk active substance Coniothyrium minitans strain CON/M/91-08 in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council concerning the placing of plant protection products on the market, and amending the Annex to Implementing Regulation (EU) No 540/2011

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 18.5.2017

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Coniothyrium minitans stamme CON/M/91-08 blev ved Kommissionens direktiv 2003/79/EF optaget som et aktivstof i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF.

(2) Aktivstoffer i bilag I til direktiv 91/414/EØF betragtes som godkendt i henhold til forordning (EF) nr. 1107/2009 og er opført i del A i bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011.

(3) Godkendelsen af aktivstoffet Coniothyrium minitans stamme CON/M/91-08, jf. del A i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011, udløber den 31. oktober 2017.

(4) Der er i overensstemmelse med artikel 1 i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 844/2012 indgivet en ansøgning om fornyelse af godkendelsen af Coniothyrium minitans stamme CON/M/91-08 inden for den tidsfrist, der er fastsat i nævnte artikel.

(5) Ansøgeren indsendte de supplerende dossierer, som kræves i henhold til artikel 6 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 844/2012. Den rapporterende medlemsstat fandt, at ansøgningen var fuldstændig.

(6) Den rapporterende medlemsstat udarbejdede en vurderingsrapport vedrørende fornyelse i samråd med den medrapporterende medlemsstat og forelagde den for Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (i det følgende benævnt »autoriteten«) og Kommissionen den 29. maj 2015.

(7) Autoriteten fremsendte vurderingsrapporten vedrørende fornyelse til ansøgeren og medlemsstaterne, således at de kunne fremsætte bemærkninger hertil, og videresendte de modtagne bemærkninger til Kommissionen. Autoriteten gjorde også det supplerende sammenfattende dossier tilgængeligt for offentligheden.

(8) Den 8. juni 2016 meddelte autoriteten Kommissionen sin konklusion om, hvorvidt Coniothyrium minitans stamme CON/M/91-08 kan forventes at opfylde godkendelseskriterierne i artikel 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009. Kommissionen forelagde udkastet til vurderingsrapporten vedrørende fornyelse af godkendelsen af Coniothyrium minitans stamme CON/M/91-08 til Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder den 6. december 2016.

(9) Ansøgeren fik mulighed for at fremsætte bemærkninger til vurderingsrapporten vedrørende fornyelse.

(10) Det er med hensyn til et eller flere repræsentative anvendelsesformål for mindst et plantebeskyttelsesmiddel, der indeholder Coniothyrium minitans stamme CON/M/91-08, fastslået, at godkendelseskriterierne i artikel 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009 er opfyldt. Godkendelsen af Coniothyrium minitans stamme CON/M/91-08 bør derfor fornys.

(11) Risikovurderingen vedrørende fornyelse af godkendelsen af Coniothyrium minitans stamme CON/M/91-08 er baseret på et begrænset antal repræsentative anvendelsesformål, hvilket dog ikke begrænser, hvilke anvendelsesformål plantebeskyttelsesmidler, der indeholder Coniothyrium minitans stamme CON/M/91-08, kan godkendes til. Anvendelsen bør derfor ikke fortsat begrænses til anvendelse som fungicid.

(12) Kommissionen vurderer endvidere, at Coniothyrium minitans stamme CON/M/91-08 er et lavrisikoaktivstof i henhold til artikel 22 i forordning (EF) nr. 1107/2009. Coniothyrium minitans stamme CON/M/91-08 er ikke et problematisk stof, og det opfylder de betingelser, der er fastsat i punkt 5 i bilag II til forordning (EF) nr. 1107/2009. Coniothyrium minitans stamme CON/M/91-08 er en vildtypestamme, der forekommer naturligt i miljøet. Det er ikke patogent for mennesker eller dyr. Den yderligere eksponering, som mennesker, dyr og miljø udsættes for ved de anvendelser, der er godkendt i henhold til forordning (EF) nr. 1107/2009, forventes at være ubetydelig sammenlignet med den forventelige eksponering i naturligt forekommende situationer.

(13) Godkendelsen af Coniothyrium minitans stamme CON/M/91-08 som et lavrisikostof bør derfor fornys. I henhold til artikel 13, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1107/2009 bør bilaget til gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 ændres.

(14) I overensstemmelse med artikel 14, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1107/2009 sammenholdt med samme forordnings artikel 6 og på grundlag af den foreliggende videnskabelige og tekniske viden er det imidlertid nødvendigt at fastsætte visse betingelser og begrænsninger.

(15) I henhold til artikel 20, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1107/2009 sammenholdt med samme forordnings artikel 13, stk. 4, i bør bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 ændres.

(16) Godkendelsesperioden for Coniothyrium minitans stamme CON/M/91-08 blev ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/950 forlænget til den 31. oktober 2017 for at gøre det muligt at afslutte fornyelsesprocessen, inden godkendelsen af aktivstoffet udløber. Da der er blevet truffet afgørelse om fornyelse forud for den forlængede udløbsdato, skal nærværende forordning imidlertid anvendes fra 1. august 2017.

(17) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
17.05.2017
Anvendelsesdato i EU
01.08.2017
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet