Fornyet godkjenning av det aktive stoffet prosulfuron som erstatningskandidat i plantevernmidler

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/375 av 2. mars 2017 om fornyet godkjenning av det aktive stoffet prosulfuron som erstatningskandidat, i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011

Commission Implementing Regulation (EU) 2017/375 of 2 March 2017 renewing the approval of the active substance prosulfuron, as a candidate for substitution, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council concerning the placing of plant protection products on the market, and amending the Annex to Commission Implementing Regulation (EU) No 540/2011

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 4.3.2017

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Godkendelsen af aktivstoffet prosulfuron, jf. del A i bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011, udløber den 30. juni 2017.

(2) Der blev i henhold til artikel 4 i Kommissionens forordning (EU) nr. 1141/2010 indgivet en ansøgning om forlængelse af optagelsen af prosulfuron i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF inden for den tidsfrist, der er fastsat i nævnte artikel.

(3) Ansøgeren indsendte de supplerende dossierer, som kræves i henhold til artikel 9 i forordning (EU) nr. 1141/2010. Den rapporterende medlemsstat fandt, at ansøgningen var fuldstændig.

(4) Den rapporterende medlemsstat udarbejdede i samråd med den medrapporterende medlemsstat en vurderingsrapport vedrørende forlængelse og forelagde den for Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (i det følgende benævnt »autoriteten«) og Kommissionen den 15. juli 2013.

(5) Autoriteten fremsendte vurderingsrapporten vedrørende forlængelse til ansøgeren og medlemsstaterne, således at de kunne fremsætte bemærkninger hertil, og videresendte de modtagne bemærkninger til Kommissionen. Autoriteten gjorde det supplerende sammenfattende dossier tilgængeligt for offentligheden.

(6) Den 25. august 2014 meddelte autoriteten Kommissionen sin konklusion om, hvorvidt prosulfuron kan forventes at opfylde godkendelseskriterierne i artikel 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009. Kommissionen forelagde udkastet til den reviderede vurderingsrapport om prosulfuron for Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder den 29. maj 2015.

(7) Det er med hensyn til et eller flere repræsentative anvendelsesformål for mindst et plantebeskyttelsesmiddel, der indeholder aktivstoffet, fastslået, at godkendelseskriterierne i artikel 4 er opfyldt. Disse godkendelseskriterier anses derfor for at være opfyldt.

(8) Det er imidlertid, i overensstemmelse med artikel 14, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1107/2009, sammenholdt med samme forordnings artikel 6, og på grundlag af den foreliggende videnskabelige og tekniske viden, nødvendigt at fastsætte visse betingelser og begrænsninger. Især bør anvendelsen af plantebeskyttelsesmidler indeholdende prosulfuron begrænses for at eksponere grundvandet mindst muligt ved at fastsætte en maksimumsdosis på 20 g aktivstof pr. hektar hvert tredje år på samme areal og kræve yderligere bekræftende oplysninger.

(9) Risikovurderingen for forlængelse af godkendelsen af prosulfuron er baseret på et begrænset antal repræsentative anvendelsesformål, hvilket dog ikke begrænser, hvilke anvendelsesformål plantebeskyttelsesmidler, der indeholder prosulfuron, kan godkendes til. Anvendelsen bør derfor ikke fortsat begrænses til anvendelse som herbicid.

(10) Kommissionen betragter imidlertid prosulfuron som kandidat til substitution i medfør af artikel 24 i forordning (EF) nr. 1107/2009. Prosulfuron er et persistent og toksisk stof i henhold til henholdsvis punkt 3.7.2.1 og 3.7.2.3 i bilag II til forordning (EF) nr. 1107/2009, da halveringstiden i ferskvand er på over 40 dage og nuleffektkoncentrationen ved langtidseksponering for ferskvandsorganismer er på under 0,01 mg/l. Prosulfuron opfylder derfor betingelsen i punkt 4, andet led, i bilag II til forordning (EF) nr. 1107/2009.

(11) Godkendelsen af prosulfuron, som kandidat til substitution, bør derfor forlænges.

(12) I henhold til artikel 20, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1107/2009, sammenholdt med artikel 13, stk. 4, i samme forordning, bør bilaget til gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 ændres.

(13) Udløbsdatoen for prosulfuron blev forlænget ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/549 for at gøre det muligt at afslutte fornyelsesprocessen, inden godkendelsen af stoffet udløber. Da der er blevet truffet afgørelse om fornyelse forud for den forlængede udløbsdato, bør nærværende forordning imidlertid anvendes fra den 1. maj 2017

(14) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
24.01.2017
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
02.03.2017
Anvendelsesdato i EU
01.05.2017
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet