Forsikringsdirektivet: endringsbestemmelser om rapporteringsskjemaer

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning 2017/2189 av 24. november 2017 om endring og korrigering av gjennomføringsforordning (EU) 2015/2450 om tekniske gjennomføringstandarder for skjemaene i forbindelse med innrapportering av opplysninger til tilsynsmyndighetene i overenstemmelse med europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF

Commission Implementing Regulation (EU) 2017/2189 of 24 November 2017 amending and correcting Implementing Regulation (EU) 2015/2450 laying down implementing technical standards with regard to the templates for the submission of information to the supervisory authorities according to Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 25.11.2017

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Det er nødvendigt at lette ensartet indberetning og forbedre kvaliteten af de oplysninger, der indberettes til tilsynsmyndighederne som fastsat ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2450.

(2) Bestemmelserne i denne forordning hænger tæt sammen, da de alle vedrører forsikrings- og genforsikringsselskabers indberetning af oplysninger til tilsynsmyndighederne. Af hensyn til sammenhængen mellem disse bestemmelser, som bør træde i kraft samtidigt, og for at de personer, som er omfattet af indberetningskravene, herunder investorer, der ikke er bosiddende i EU, lettere kan få et samlet overblik over og samlet adgang til dem, er det hensigtsmæssigt at samle alle de ved artikel 35, stk. 10, artikel 244, stk. 6, og artikel 245, stk. 6, i direktiv 2009/138/EF krævede gennemførelsesmæssige tekniske standarder i én enkelt forordning.

(3) Denne forordning er baseret på det udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA) har forelagt Kommissionen.

(4) EIOPA har fulgt proceduren i artikel 15 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1094/2010 ved udarbejdelsen af udkastet til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, afholdt åbne offentlige høringer om det udkast, som ligger til grund for denne forordning, analyseret de potentielle omkostninger og fordele samt anmodet interessentgruppen for forsikrings- og genforsikringsordninger, der er nedsat i henhold til artikel 37 i forordning (EU) nr. 1094/2010, om en udtalelse —

(5) Gennemførelsesforordning (EU) 2015/2450 bør derfor ændres.

(6) En række mindre redaktionelle fejl i vejledningerne til skemaerne i gennemførelsesforordning (EU) 2015/2450 bør også rettes —

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
24.11.2017
Anvendelsesdato i EU
15.12.2017
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Finansdepartementet