Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om prosedyrer knyttet til matchtilpasning

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/500 av 24. mars 2015 om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for framgangsmåtene for tilsynsmyndighetenes godkjenning av anvendelsen av en motsvarsjustering (matching–justering) i samsvar med europaparlaments– og rådsdirektiv 2009/138/EF

Commission Implementing Regulation (EU) 2015/500 of 24 March 2015 laying down implementing technical standards with regard to the procedures to be followed for the supervisory approval of the application of a matching adjustment in accordance with Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 30.10.2018

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: EØS-komiteens beslutning av 23.3.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen trer først i kraft etter at direktiv 2014/51/EU (Omnibus II) også er innlemmet.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 8.5.2015)

Sammendrag av innhold
Den tekniske standarden angir prosedyrer for godkjenning av bruk av matching-justering av den risikofrie rentekurven som skal benyttes i beregningen av verdien av forsikringsforpliktelsene under Solvens II (direktiv 2009/138/EF). Standarden omfatter krav til foretakets søknad og den videre godkjenningsprosessen.

Standarden bør inntas i norsk rett gjennom en henvisning i Solvens II-forskriften (tilsvarende henvisningen til forordning 2015/35 med gjennomføringsbestemmelser for Solvens II).

Vurdering
Den tekniske standarden antas ikke å medføre spesielle utfordringer for norske forsikringsforetak eller Finanstilsynet. Matching-justering antas ikke å være relevant for de forsikringsforpliktelsene norske livsforsikringsforetak har i dag.

Status
Den tekniske standarden kan ikke tas inn i norsk regelverk gjennom en henvisning i forskrift før Omnibus II-direktivet (direktiv 2014/51/EF) og forordningen med gjennomføringsbestemmelser (forordning 2015/35) er tatt inn i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
24.03.2015
Anvendelsesdato i EU
26.03.2015

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
23.01.2018
EØS- komitebeslutning

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
29.10.2018
Anvendes fra i Norge
29.10.2018