Forsikringsdirektivet: utfyllende bestemmelser

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/35 av 10. oktober 2014 om utfylling av europaparlaments– og rådsdirektiv 2009/138/EF om adgang til å starte og utøve virksomhet innen forsikring og gjenforsikring (Solvens II)

Commission Supplementing Regulation (EU) 2015/35 of 10 October 2014 supplementing Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council on the taking-up and pursuit of the business of Insurance and Reinsurance (Solvency II)

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 30.10.2018

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: EØS-komiteens beslutning av 23.3.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen trer først i kraft etter at direktiv 2014/51/EU (Omnibus II) også er innlemmet.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 8.3.2018)

Kommisjonsforordningen inneholder gjennomføringsbestemmelser til Solvens II-direktivet. De utfyllende bestemmelsene inneholder mer konkrete og detaljerte regler enn de overordnede bestemmelsene i direktivet.

Vurdering
Kommisjonsforordningen er EØS-relevant.

Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 20

Status
Kommisjonsforordningen ble publisert 17. januar 2015 og trådte i kraft i EU 1. januar 2016.

Regler som svarer til forordningen er, med ett unntak, gjennomført i norsk regelverk ved forskrift fra Finanstilsynet, fastsatt i desember 2015. Unntaket gjelder kredittrisikoeksponering mot uratede kommuner, der den norske forskriften innebærer at kapitalkravet for slike eksponeringer er mer i tråd med kapitalkravet i bankregelverket.

Forskriften trådte i kraft 1. januar 2016, sammen med lovreglene i finansforetaksloven og en mer overordnet Solvens II-forskrift fra Finansdepartementet.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
13.10.2014
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
10.10.2014
Anvendelsesdato i EU
18.01.2015
Hjemmel eller endrer
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
23.01.2018
EØS- komitebeslutning

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
29.10.2018
Anvendes fra i Norge
29.10.2018