Forsvarsanskaffelsesdirektivet: justering av terskelverdiene for bygge- og anleggs-, vare- og tjenestekontrakter

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/1830 av 30. oktober 2019 om endring av europaparlaments- og rådsforordning 2009/81/EF med hensyn til terkselverdiene for bygge- og anleggs-, vare- og tjenestekontrakter

Commission Implementing Regulation (EU) 2019/18430 of 30 oktober 2019 amending Directive 2009/81/EC of the European Parliament and of the Council in respect of the thresholds for supply, service and works contracts

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 31.10.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Ved afgørelse 2014/115/EU godkendte Rådet protokollen om ændring af aftalen om offentlige udbud ("aftalen"), som blev indgået inden for rammerne af Verdenshandelsorganisationen. Aftalen er et plurilateralt instrument, hvis formål er gensidigt at åbne markederne for offentlige udbud blandt parterne. Den finder anvendelse på enhver indkøbskontrakt til en værdi af mindst de beløb ("tærskelværdier"), der er fastsat i aftalen og udtrykt i særlige trækningsrettigheder.

(2) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/25/EU skal bl.a. gøre det muligt for de ordregivende enheder og de ordregivende myndigheder, der anvender direktivet, samtidig at opfylde forpligtelserne i henhold til aftalen. I henhold til artikel 17 i direktiv 2014/25/EU skal Kommissionen hvert andet år kontrollere, at de tærskelværdier, der er fastsat i artikel 15, litra a) og b), i nævnte direktiv, svarer til de tærskelværdier, der er fastsat i aftalen, og om nødvendigt justere dem.

(3) De tærskelværdier, der er fastsat i direktiv 2014/25/EU, er blevet justeret. I henhold til artikel 68, stk. 1, i direktiv 2009/81/EF, skal de tærskelværdier, der er fastsat i nævnte direktiv, tilpasses de justerede tærskelværdier, der er fastsat i direktiv 2014/25/EU.

(4) Direktiv 2009/81/EF bør derfor ændres —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
30.10.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
30.10.2019
Anvendelsesdato i EU
01.01.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet