Forsyningsvirksomhetdirektivet: justering av terskelverdiene for bygge- og anleggs-, vare- og tjenestekontrakter samt prosjektkonkurranser

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/1829 av 30. oktober 2019 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/25/EU med hensyn til terkselverdiene for bygge- og anleggs-, vare- og tjenestekontrakter

Commission Delegated Regulation (EU) 2019/1829 of 30 October 2019 amending Directive 2014/25/EU of the European Parliament and of the Council in respect of the thresholds for supply, service and works contracts, and design contests

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 31.10.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Ved afgørelse 2014/115/EU godkendte Rådet protokollen om ændring af aftalen om offentlige udbud ("aftalen"), som blev indgået inden for rammerne af Verdenshandelsorganisationen. Aftalen er et plurilateralt instrument, hvis formål er gensidigt at åbne markederne for offentlige udbud blandt parterne. Den finder anvendelse på enhver indkøbskontrakt til en værdi af mindst de beløb ("tærskelværdier"), der er fastsat i aftalen og udtrykt i særlige trækningsrettigheder.

(2) Direktiv 2014/25/EU skal bl.a. gøre det muligt for de ordregivende enheder, der anvender direktivet, samtidig at opfylde forpligtelserne i henhold til aftalen. I henhold til artikel 17, stk. 1, i direktiv 2014/25/EU skal Kommissionen hvert andet år kontrollere, at tærskelværdierne for kontrakter og projektkonkurrencer, der er fastsat i artikel 15, litra a) og b), i nævnte direktiv, svarer til de tærskelværdierne, der er fastsat i aftalen. Eftersom værdien af de tærskler, der beregnes i henhold til artikel 17, stk. 1, i direktiv 2014/25/EU, afviger fra værdien af de tærskler, der er fastsat i artikel 15, litra a) og b), i nævnte direktiv, er det nødvendigt at justere disse tærskelværdier.

(3) Direktiv 2014/25/EU bør derfor ændres —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
30.10.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
30.10.2019
Anvendelsesdato i EU
01.01.2020

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet