Fôrtilsetningsstoffet bensosyre til slaktegris: endring av navn på produsent

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 863/2014 av 7. august 2014 om endring av forordningene (EF) nr. 1730/2006 og (EF) nr. 1138/2007 når det gjelder navnet på godkjenningsinnehaveren for fôrtilsetningsstoffet benzosyre (Vevo Vitall)

Commission Implementing Regulation (EU) No 863/2014 of 7 August 2014 amending Regulations (EC) No 1730/2006 and (EC) No 1138/2007 as regards the name of the holder of the authorisation of the feed additive benzoic acid (VevoVitall)

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 20.03.2015

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 06.11.2014)

Sammendrag av innhold
Chemical BV har vært innehaver av godkjenningen for fôrtilsetningsstoffet benzosyre (Vevo Vitall). Nå har de overdratt markedsrettighetene for preparatet til firmaet DSM Nutritional Products Ltd. gjeldende fra 15. april 2014. Det medfører at ny godkjenningsinnehaver er DSM Nutritional Products Ltd., og det må korrigeres i forordningene (EF) nr. 1730/2006 og (EF) nr. 1138/2007, der det er gitt godkjenninger til benzosyre (Vevo Vitall). Dette er en rent administrativ endring. Da tilsetningsstoffet og bruken av det er uendret, er det gitt en overgangsordning. Benzosyre (vevo Vitall), som er produsert og merket før 28. august 2014 i samsvar med regelverket som gjaldt fram til den datoen, kan omsettes til lageret er brukt opp. European Food Safety Authority, EFSA, er orientert om endringen.

Godkjenning av endringen er gjort i samsvar med uttalelse fra den faste komite for planter, dyr, næringsmidler og fôrvarer, seksjon fôrvarer.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten medfører endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten får ingen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet. Det får heller ingen konsekvenser for fôrindustrien, da benzosyre (Vevo Vitall) fortsatt vil være i markedet og stoffet og bruken av det er uendret. Med den overgangsordningen som er gitt, kan lagervare av tilsetningsstoffet brukes opp. Det er en ressursvennlig løsning for alle parter.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for matproduksjon, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Navnendringen på firmaet som har markedsrettighetene og er godkjenningsinnehaver for benzosyre (Vevo Vitall) er en formalitet. Overgangsordningen, der lagervare av preparatet kan brukes opp, er både forsvarlig og en positiv utnyttelse av ressurser.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU og er til vurdering i EFTA/EØS-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
07.08.2014
Anvendelsesdato i EU
28.08.2014
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 11, 22.2.2018, p. 30-31
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
15.12.2014
Vedtatt i EØS-komiteen
25.02.2015
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
26.02.2015
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
26.02.2015

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
17.03.2015
Anvendes fra i Norge
17.03.2015

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32014R0863
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro