Fôrtilsetningsstoffet kaliumdiformat: endring av navn på innehaver av godkjenningen

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/410 av 8. mars 2017 om endring av forordning (EF) nr. 887/2011 hva angår navnet på innehaveren av godkjenningen av kaliumdiformat

Commission Implementing Regulation (EU) 2017/410 of 8 March 2017 amending Regulations (EC) No 184/2007 and (EU) No 887/2011, as regards the name of the holder of the authorisation of potassium diformate

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 15.3.2017

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 14.3.2017)

Sammendrag av innhold
Administrativ endring av innehaver av godkjenning av kaliumdiformat som fôrtilsetningsstoff, fra BASF SE til ADDCON.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten medfører endringer i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten får ingen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er under vurdering av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget er ikke ferdig med sin vurdering.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er drøftet i Europakommisjonens faste komite for planter, dyr, næringsmidler og fôr, PAFF, seksjon fôrvarer, og ble votert i møte februar 2017.

Rettsakten er ikke vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
13.02.2017
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
08.03.2017
Anvendelsesdato i EU
29.03.2017
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet