Fri bevegelse av arbeidskraft: oppheving av gjennomføringsbestemmelser om EUs mobilitetsnettverk EURES

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/716 av 11. mai 2016 om oppheving av gjennomføringsbeslutning 2012/733/EU som gjennomfører europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 492/2011 med hensyn til klarering og formidling av ledige stillinger og søknader om arbeid og om re-etablering av EURES

Commission Implementing Decision (EU) 2016/716 of 11 May 2016 repealing Implementing Decision 2012/733/EU implementing Regulation (EU) No 492/2011 of the European Parliament and of the Council as regards the clearance of vacancies and applications for employment and the re-establishment of EURES

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.6.2018

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 26.9.2016)

Sammendrag av innhold
Bakgrunn for EU-kommisjonens gjennomføringsbeslutning

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/716 av 11.mai 2016 opphever tidligere gjennomføringsbeslutning 2012/733/EU som gjennomfører europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 492/2011 hva gjelder klarering og formidling av ledige stillinger og søknader om arbeid og om re-etablering av EURES.

EURES er et samarbeidsnettverk mellom Europa-kommisjonen og de offentlige arbeidsformidlingsetatene i EUs medlemsstater, EØS/EFTA-statene og Sveits. Samarbeidet skal fremme fri bevegelighet av arbeidskraft og styrke sysselsettingsmuligheter for alle innenfor EØS-området og Sveits. Nettverket bistår med rekrutterings- og formidlingstjenester for arbeidsgivere og arbeidssøkere, støttet av informasjon og veiledning.

Gjennomføringsbeslutning 2012/733/EU medførte endringer av de operasjonelle målsetningene for EURES med fokus på nye målgrupper, spesielt ungdom (artikkel 2). Beslutningen la videre opp til endringer av sammensetningen av EURES ved å åpne opp for flere aktører (artikkel 3). Det Europeiske koordineringskontoret ble gitt ansvar for horisontale aktiviteter i EURES (artikkel 4), det nasjonale koordineringskontoret(artikkel 11(2) av forordning (EU) nr. 492/2011) som skal organisere arbeidet til EURES nettverket i medlemslandene og sikre at forpliktelsene i forordningen overholdes, samt oppnevne EURES Partnere basert på et godkjenningssystem (artikkel 5), EURES Partnere som tjenesteleverandør (artikkel 6), og assosierte EURES Partnere (artikkel 6(6))

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning la også opp til innføring av en ny tjenestekatalog som omfatter universelle tjenester som skal gis av alle aktører som opererer i EURES nettverket i enighet med forordning (EU) nr. 492/2011, spesielt artikkel 12(3) og 13, og tilleggstjenester som ikke er obligatoriske men fremmer viktige arbeidsmarkedsbehov. Tjenestekatalogen er del av EURES Charteret som det står i artikkel 7(2). De samlede tjenestene til EURES skal omfatte rekruttering, jobbmatching og formidling, og dekke alle formidlingsfasene, samt relatert informasjon og rådgivning som det står i artikkel 7(1) av beslutningen. Kommisjonen vil også vedta et EURES Charter i overenstemmelse med prosedyrene i artikkel 12(2), artikkel 13(2), artikkel 19(1), og artikkel 20 av forordningen 492/2011 som det står i artikkel 10 av beslutningen.

I Norge forvaltes deltakelsen i EURES av Arbeids- og velferdsetaten. EURES er en integrert tjeneste i NAV. Tjenesten er organisert slik at faglig styring og ansvaret for koordinering er tillagt Arbeids- og velferdsdirektoratet, mens fylkene og NAV Servicesenter EURES skal sikre at tjenesten er tilgjengelig og leveres til målgruppene. NAV tilbyr tjenester gjennom EURES rekrutterings- og formidlingstjenester, og bistår med informasjon og veiledning for arbeidsgivere og arbeidssøkere. Per i dag jobber om lag. 40 personer med EURES i Arbeids- og velferdsetaten.

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning åpnet for at flere aktører skal kunne levere EURES-tjenesten som EURES Partnere og assosierte EURES Partnere som det står i artikkel 3, 5, og 6 av beslutningen. Arbeids- og sosialdepartementet har bestemt at Nasjonalt koordineringskontor og EURES partner skal være en og samme enhet, som er Arbeids- og velferdsdirektoratet, som det står i artikkel 5(6).

Europaparlamentet og Rådet vedtok 13. april 2016 forordning (EU) 2016/589 om det europeiske nettverket for sysselsettingstjenester (EURES), arbeidstakernes adgang til mobilitetstjenester og fremme økt integrering av arbeidsmarkedene. Forordningen er basert på EU-kommisjonens forslag av 17. januar 2014. Forordningen endrer regelverk for samarbeidet innen EURES–nettverket (EU) No 492/2011.

Merknader

Økonomiske og administrative konsekvenser
Forslaget legger opp til at flere aktører, offentlige og private, enn de offentlige arbeidsmarkedsmyndighetene skal kunne levere tjenestene, samt økt tilgjengelighet og oppfølging av tjenestene, og modernisering av IKT-løsningene. Det antas at dette vil kunne få administrative konsekvenser og medføre økte utgifter, spesielt for IKT i NAV.

Sakkyndige instansers merknader
Saken har sammenheng med en ny EURES forordning, jf. (EU) 2016/589 og status nedenfor, og har vært forelagt Arbeids- og velferdsdirektoratet. Direktoratets vurderinger er hensyntatt.

Vurdering
Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 492/2011 er implementert i norsk rett.

Status
Forordning (EU) 2016/589 erstatter regelsettet for EURES som er nedfelt i kapittel II i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 492/2011 om fri bevegelse av arbeidskraft i medlemslandene. Forordning 492/2011 er i sin helhet gjennomført i norsk rett i EØS-arbeidstakarlova av 14. desember 2012. Artikkel 39 i forordning 2016/589 regulerer endringen av forordning 492/2011 og gir en opplisting av hvilke artikler i forordning 492/2011 som oppheves ved ikrafttredelsen av forordning 2016/589. Bestemmelsene i forordning 2016/589 tas inn som vedlegg 2 i EØS-arbeidstakarlova.

Det følger av artikkel 1 i gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/716 at gjennomføringsbeslutning 2012/733/EU oppheves 12. mai 2016, ved ikrafttredelsen av forordning (EU) 2016/589. Forordning (EU) 2016/589 er ikke ennå innlemmet i EØS-avtalen. Gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/716 trer ikke i kraft før forordningen er innlemmet i EØS-avtalen.

Forordning (EU) 2016/589 er omtalt i et eget EØS-notat.

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
11.05.2016
Anvendelsesdato i EU
12.05.2016
Hjemmel eller endrer
Annen informasjon
EFTA/EØS-flagg

EØS

EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.06.2018
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Arbeids- og sosialdepartementet
Informasjon fra departementet