Gebyrer og avgifter til Det europeiske jernbanebyrå

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/764 av 2. mai 2018 om gebyrer og avgifter til Det europeiske jernbanebyrå og om betalingsbetingelser

Commission Implementing Regulation (EU) 2018/764 of 2 May 2018 on the fees and charges payable to the European Union Agency for Railways and their conditions of payment

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 25.5.2018

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Den Europæiske Unions Jernbaneagentur (»agenturet«) oppebærer indtægter, der udgøres af et bidrag fra Unionen samt gebyrer og afgifter, der betales af ansøgere for behandling af ansøgninger om certifikater, tilladelser og afgørelser om godkendelse, behandling af klager og andre tjenesteydelser, der leveres af agenturet i henhold til artikel 64 i forordning (EU) 2016/796.

(2) De gebyrer og afgifter, der skal betales til agenturet, bør fastsættes på en gennemskuelig, rimelig og ensartet måde, navnlig med henblik på forenkling. De bør ikke påføre virksomhederne en unødig finansiel byrde og bør ikke skade den europæiske jernbanesektors konkurrenceevne.

(3) Ved beregningen af gebyrer og afgifter bør der tages hensyn til omkostningerne til personale og eksterne eksperter, der deltager i behandlingen af ansøgninger, hvor dette er relevant. Der bør ligeledes tages hensyn til omkostningerne til støttetjenester og -aktiviteter i forbindelse med behandlingen af ansøgninger samt eventuelle andre driftsomkostninger vedrørende leveringen af disse tjenester. Disse omkostninger bør være forbundet med og stå i et rimeligt forhold til de relevante aktiviteter, og de bør være ikke-diskriminerende.

(4) De afgifter og gebyrer, som agenturet opkræver, bør dække de fulde omkostninger i forbindelse med de tjenesteydelser, som agenturet leverer.

(5) Den tid, agenturet bruger på at levere disse tjenesteydelser, bør faktureres efter en timesats, indtil systemet er modent til en ordning med faste satser. Agenturets gebyrer og afgifter bør i overensstemmelse med forordning (EU) 2016/796 fastsættes således, at de hverken genererer et underskud eller et betydeligt overskud.

(6) Beløbene bør ikke afhænge af, hvor ansøgeren er etableret, eller hvilket sprog ansøgningen er udfærdiget på. Derfor bør omkostningerne til rejser og oversættelse i forbindelse med de dele af ansøgningerne, der behandles af agenturet, lægges sammen og fordeles blandt alle ansøgninger.

(7) Gebyrerne og afgifterne bør fastsættes således, at de særlige behov hos små og mellemstore virksomheder tilgodeses. Virksomhederne bør have mulighed for at opdele betalingen i flere afdrag, hvis det er nødvendigt.

(8) Ansøgerne er sikret ret til at klage inden for rammerne af forordning (EU) 2016/796 og bør kunne søge oprejsning og udøve denne ret over for agenturets afgørelser. Betaling af gebyrer og afgifter til dækning af en klage over agenturets afgørelser bør derfor ikke være en forudsætning for, at en klage kan antages til realitetsbehandling. Der bør kun opkræves gebyrer og afgifter for behandling af klager i tilfælde, hvor klagen afvises.

(9) I overensstemmelse med god projektledelse bør ansøgeren have mulighed for at anmode om et overslag. Ansøgerne bør, så vidt det overhovedet er muligt, informeres om størrelsen af det beløb, der forventes opkrævet, og om hvordan betalingen bør foretages. Der bør fastsættes frister for betaling af gebyrer og afgifter.

(10) Oplysningerne om de gebyrer og afgifter, der fastsættes i denne forordning, bør være offentligt tilgængelige. Eventuelle fremtidige revisioner af de gebyrer, som agenturet opkræver, bør baseres på en gennemskuelig evaluering af agenturets omkostninger og de relevante omkostninger ved de opgaver, der udføres af de nationale sikkerhedsmyndigheder.

(11) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der henvises til i artikel 81 i forordning (EU) 2016/796 —

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
31.01.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
02.05.2018
Anvendelsesdato i EU
16.02.2019
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet