Gjeninnførsel av hester som har deltatt i konkurranser i Turkmenistan

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning om dyrehelsemessige betingelser og utstedelse av helsesertifikat ved tilbakeførsel av hester, som er registrert med tanke konkurranser etter midlertidig utførsel til Turkmenistan og om endring av vedlegg I til vedtak 93/195/EØS hva angår opplysningene om Turkmenistan og vedlegg I til vedtak 2004/211/EF hva angår opplysninger om Mexico i listen over tredjeland og dele derav, hvorfra import til Unionen av levende dyr av hestefamilien samt sæd, egg og embryo fra dyr av hestefamilien tillates

Commission Implementing Decision laying down the animal health and veterinary certification conditions for the re-entry of registered horses for competition after temporary export to Turkmenistan, amending Annex I to Decision 93/195/EEC as regards the entry for Turkmenistan and amending Annex I to Decision 2004/211/EC as regards the entry for Turkmenistan in the list of third countries and parts thereof from which imports into the Union of live equidae and semen, ova and embryos of the equine species are authorised

Siste nytt

Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 19.5.2017

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Anvendes i EØS-avtalen ved forenklet prosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra kommisjonsbeslutningen, dansk utgave)

(1) Ved direktiv 2009/156/EF er der fastsat dyresundhedsmæssige betingelser for indførsel af enhovede dyr til Unionen. I henhold til direktivet er import af dyr af hestefamilien til Unionen kun er tilladt fra tredjelande, der opfylder visse dyresundhedsmæssige krav.

(2) I bilag I til Kommissionens beslutning 93/195/EØF er der fastsat lister over tredjelande, der er opført i sundhedskategorierne A til E. Bilag VII til nævnte beslutning indeholder bl.a. et standardsundhedscertifikat, som skal anvendes ved genindførsel af heste, der er registreret med henblik på deltagelse i ridekonkurrencer ved De Asiatiske Lege eller i Endurance World Cup, efter midlertidig udførsel i en periode under 60 dage.

(3) Ridekonkurrencerne ved 2017 Asian Indoor and Martial Arts Games vil finde sted i Ashgabat, Turkmenistan, fra den 17. til den 27. september 2017 i Det Internationale Rideforbunds regi.

(4) For at tillade genindførsel til Unionen af heste, der er registreret med henblik på konkurrencer, efter midlertidig udførsel med henblik på deltagelse i ridekonkurrencerne ved Asian Indoor and Martial Arts Games, og for at fastlægge et standardsundhedscertifikat, som skal ledsage sådanne registrede heste, er det nødvendigt at indsætte Turkmenistan i den passende sundhedskategori i bilag I til nævnte beslutning og fastsætte, at de pågældende heste kun må genindføres til Unionen, hvis de er ledsaget af et sundhedscertifikat i henhold til modellen i bilag VII til beslutning 93/195/EØF.

(5) Beslutning 93/195/EØF bør derfor ændres.

(6) Ved bilag I til Kommissionens beslutning 2004/211/EF er der fastsat en liste over tredjelande, eller dele heraf, hvis der anvendes områdeopdeling, hvorfra medlemsstaterne skal tillade import af dyr af hestefamilien samt sæd, æg og embryoner af dyr af hestefamilien, samt importbetingelser.

(7) For at kunne varetage værtsskabet for ridekonkurrencerne ved 2017 Asian Indoor and Martial Arts Games har de kompetente myndigheder i Turkmenistan anmodet om, at en del af landets område, i den sydlige del af Akhal-regionen, for en begrænset periode anerkendes som en hestesygdomsfri zone.

(8) I februar 2017 deltog Kommissionens tjenestegrene i et kontrolbesøg foretaget af Verdensorganisationen for Dyresundhed (OIE) i Turkmenistan for at bistå landet med oprettelsen af en hestesygdomsfri zone, som består af en central zone, der er omgivet af en beskyttelseszone.

(9) De kompetente myndigheder i Turkmenistan har givet en række garantier navnlig med hensyn til anmeldelsespligt for de sygdomme, der er opført i bilag I til direktiv 2009/156/EF, i deres land, og har forpligtet sig til fuldt ud at overholde nævnte direktivs artikel 12, stk. 2, litra f), for så vidt angår øjeblikkelig anmeldelse af sygdomme til Kommissionen og medlemsstaterne.

(10) Afrikansk hestepest, venezuelansk hesteencephalomyelitis og vesikulær stomatitis har aldrig forekommet i Turkmenistan. Det sidste tilfælde af dourine, som er blevet indberettet til OIE, fandt sted i 2010. Der er ikke indberettet tilfælde af snive i de sidste tre år, hvilket er OIE's krav, for at land kan blive registreret som værende fri for den sygdom.

(11) Myndighederne i Turkmenistan har foretaget en omfattende serologisk undersøgelse af landets population af dyr af hestefamilien, særligt i den sygdomsfrie zones overvågningszone, med negative resultater i samtlige tilfælde, når det gælder afrikansk hestepest, snive og dourine. Den centrale zone vil i en periode på 6 måneder, formelt fra den 15. marts 2017, være fri for dyr af hestefamilien, indtil deltagende heste indføres i henhold til den godkendte karantæneprotokol.

(12) For at sikre en bæredygtig beskyttelse af sundhedsstatus for populationen af dyr af hestefamilien inden for den hestesygdomsfrie zone har myndighederne i Turkmenistan påtaget sig at drive en nyindrettet karantænefacilitet tæt på den hestesygdomsfrie zone for at kontrollere indførslen af dyr af hestefamilien fra bedrifter i andre dele af Turkmenistan og fra visse tredjelande, der ikke er opført på listen i bilag I til beslutning 2004/211/EF. Under denne karantæne inden indførsel underkastes dyrene dyresundhedstest i overensstemmelse med Unionens importbetingelser.

(13) I betragtning af de tilfredsstillende resultater, som er indberettet fra nævnte kontrolbesøg, sammenholdt med de oplysninger og garantier, som Turkmenistan har givet, bør Turkmenistan optages på listen over tredjelande i bilag I til beslutning 2004/211/EF for genindførsel af registrerede heste i perioden 10. september til 10. oktober 2017. Samtidig bør Turkmenistan regionaliseres, når det gælder visse hestesygdomme. I epidemiologisk henseende bør den hestesygdomsfrie zone i Turkmenistan opføres i sundhedskategori B på listen i bilag I til beslutning 2004/211/EF.

(14) Beslutning 2004/211/EF bør derfor ændres.

(15) Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
06.04.2017
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
17.05.2017
Anvendelsesdato i EU
19.05.2017
Opphører å gjelde
31.10.2017
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet