Gjeninnførsel av hester som har deltatt i konkurranser i Turkmenistan

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/862 av 17. mai 2017 om fastsettelse av de dyrehelsemessige vilkårene og veterinære sertifiseringskravene for gjeninnførsel av registrerte konkurransehester etter midlertidig eksport til Turkmenistan, endring av vedlegg I til beslutning 93/195/EØF med hensyn til oppføring av Turkmenistan og endring av vedlegg I til beslutning 2004/211/EF med hensyn til oppføring av Turkmenistan på listen over tredjestater og deler av slike hvorfra import til Unionen av levende dyr av hestefamililen og sæd, egg og embryo fra dyr av hestefamilien er tillatt

Commission Implementing Decision (EU) 2017/862 of 17 May 2017 laying down the animal health and veterinary certification conditions for the re-entry of registered horses for competition after temporary export to Turkmenistan, amending Annex I to Decision 93/195/EEC as regards the entry for Turkmenistan and amending Annex I to Decision 2004/211/EC as regards the entry for Turkmenistan in the list of third countries and parts thereof from which imports into the Union of live equidae and semen, ova and embryos of the equine species are authorised

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 31.5.2017

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Anvendes i EØS-avtalen ved forenklet prosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 30.5.2017)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer vedlegg I til beslutning 93/195. Vedlegget inneholder lister over tredjestater som er plassert i gruppe A til E avhengig av landenes dyrehelsestatus. Endringen er at Turkmenistan tas inn på listen over land i gruppe B.

Rettsakten endrer også vedlegg I til beslutning 2004/211/EF. Vedlegget inneholder en liste over tredjestater og deler av tredjestater hvorfra EU-medlemsstatene tillater innførsel av dyr av hestefamilien og sæd, egg og embryo fra dyr av hestefamilien. I tillegg er det angitt hvilke vilkår som gjelder for innførselen. Endringene innebærer at det blir tillatt å gjeninnføre registrerte konkurransehester fra en sykdomsfri sone i Ashgabat i Turkmenistan i perioden 10. september til 10. oktober 2017.

Rettsakten pålegger medlemsstatene å tillate gjeninnførsel av registrerte konkurransehester som har vært midlertidig eksportert til den forannevnte sonen i Turkmenistan for deltakelse i de asiatiske innendørs- og kampsportlekene i Ashgabat 2017 på vilkår av at de følges av et bestemt helsesertifikat som er utstedt innenfor det forannevnte tidsrommet.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten krever endring i forskrift 31. desember 1998 nr. 1488 om dyrehelsemessige vilkår for innførsel og utførsel av dyr av hestefamilien.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten innebærer at norske hesteholdere får mulighet til å gjeninnføre registrerte dyr etter deltakelse i de asiatiske innendørs- og kampsportlekene 2017. Det er uvisst om det er aktuelt å delta med norske dyr på arrangementet, men rettsakten gjør at regelverket ikke blir til hinder for dette. Det vil uansett ikke være snakk om mange dyr. Rettsakten fører neppe til at Mattilsynet må bruke større ressurser på veterinær grensekontroll av hester som gjeninnføres fra tredjestater.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for matområdet (SUMO). SUMO mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering
Bakgrunnen for rettsakten er at Turkmenistan har bedt om å få en del av landet anerkjent som hestesykdomsfri sone i et bestemt tidsrom for å kunne arrangere hestesportskonkurransene i de asiatiske innendørs- og kampsportlekene 2017. Kommisjonen har vært med i en delegasjon fra OIE for å assistere Turkmenistan i arbeidet med å etablere en slik sone, som består av en kjerne omkranset av en overvåkningssone. Myndighetene i Turkmenistan har gitt en rekke garantier. Særlig har de forpliktet seg til å melde fra til Kommisjonen og EU-medlemsstatene om hestesykdommer som er meldepliktige etter EUs regelverk. Sykdommene afrikansk hestepest, venezuelansk equine encephalomyelitt og vesikulær stomatitt har aldri forekommet i Turkmenistan. Siste tilfelle av ondartet beskjelersjuke rapportert til OIE var i 2010. Det er ikke rapportert om tilfeller av snive de siste tre årene, hvilket er OIEs krav til et land som hevder å være fri for sykdommen. Turkmenistan har gjennomført en omfattende serologisk kartlegging av hestepopulasjonen i landet og spesielt i overvåkningssonen av den sykdomsfrie sonen uten å påvise verken afrikansk hestepest, ondartet beskjelersjuke eller snive. Kjernen i den sykdomsfrie sonen vil bli holdt fri for hester fra 15. mars 2017 og fram til hestene som skal delta i konkurransene slippes inn etter en avtalt karanteneprotokoll. For å beskytte helsestatusen til hestepopulasjonen i den sykdomsfrie sonen, har de turkmenske myndighetene forpliktet seg til å drifte en nyopprettet karantenestasjon rett ved den sykdomsfrie sonen for å kontrollere innførselen av hester fra andre deler av landet eller fra tredjestater EU ikke tillater innførsel av hester fra. Der skal dyrene gjennomgå dyrehelsemessig testing i tråd med EUs importvilkår før de får slippe inn. Alt i alt virker det dyrehelsemessig forsvarlig å tillate gjeninnførsel av registrerte konkurransehester fra den sykdomsfrie sonen i Turkmenistan på vilkårene rettsakten fastsetter.

Mattilsynet vurderer rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er votert i favør på møte i EUs faste komité for planter dyr, næringsmidler og fôr, Seksjon Importkontroll, 6.-7. april 2017. Rettsakten er publisert i Official Journal den 19. mai 2017. Rettsakten er gjennomført ved endring av forskrift 31. desember 1998 nr. 1488 om dyrehelsemessige vilkår for innførsel og utførsel av dyr av hestefamilien den 23. mai 2017.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
06.04.2017
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
17.05.2017
Anvendelsesdato i EU
19.05.2017
Opphører å gjelde
31.10.2017

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
23.05.2017
Anvendes fra i Norge
23.05.2017