Gjennomføringsbestemmelser for statistikk over arbeidsulykker

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 349/2011 av 11. april 2011 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1338/2008 om fellesskapsstatistikker over folkehelse og arbeidsmiljø hva angår statistikker over arbeidsulykker

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 12.7.2013

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) I forordning (EF) nr. 1338/2008 fastlægges der fælles rammer for systematisk udarbejdelse af europæiske statistikker inden for folkesundhed og arbejdsmiljø.

(2) I henhold til artikel 9, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1338/2008 er det nødvendigt med gennemførelsesforanstaltninger for at præcisere, hvilke data og metadata der skal indberettes om arbejdsulykker som omhandlet i nævnte forordnings bilag IV, og for at fastlægge referenceperioder, hyppighed og tidsfrister for indberetning af de pågældende data.

(3) Fortrolige data, som medlemsstaterne fremsender til Kommissionen (Eurostat), bør behandles i overensstemmelse med princippet om statistisk fortrolighed i Europa- Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 223/2009 af 11. marts 2009 om europæiske statistikker og med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger.

(4) Der er blevet foretaget en cost-benefit-analyse, og resultaterne heraf er blevet evalueret i overensstemmelse med artikel 6 i forordning (EF) nr. 1338/2008.

(5) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for det Europæiske Statistiske System.

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
11.04.2011
Anvendelsesdato i EU
02.05.2011
Hjemmel eller endrer
EFTA/EØS-flagg

EØS

Saksområde
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
29.09.2012
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
29.09.2012
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
04.07.2013
Anvendes fra i Norge
04.07.2013