Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: gjennomføringsbestemmelser om beskrivelsen av avtaler om konsernintern finansiell støtte

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/911 av 9. juni 2016 om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder med hensyn til formen på og innholdet i beskrivelsen av avtaler om gruppeintern finansiell støtte i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/59/EU om fastsettelse av en ramme for gjenoppretting og krisehåndtering av kredittinstitusjoner og verdipapirforetak

Commission Implementing Regulation (EU) 2016/911 of 9 June 2016 laying down implementing technical standards with regard to the form and the content of the description of group financial support agreements in accordance with Directive 2014/59/EU of the European Parliament and of the Council establishing a framework for the recovery and resolution of credit institutions and investment firms

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 23.1.2020

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 17.1.2019)

Sammendrag av innhold
Krisehåndteringsdirektivet for banker mv. (Banking Recovery and Resolution Directive 32014L0059) inneholder regler om avtaler om konsernintern finansiell støtte. For at investorer og kreditorer skal ha informasjon om slike avtaler, bør disse være på en fastsatt form og være lett tilgjengelige for allmennheten. Forordningen regulerer nærmere innholdet i avtalene og formen informasjonen skal publiseres i.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordningen vil tas inn i EØS-avtalen og gjennomføres i norsk rett ved henvisning til EU-forordningen.

Forordningen inneholder utfyllende regler til krisehåndteringsdirektivet. Krisehåndteringsdirektivet er tatt inn i EØS-avtalen med konstitusjonelt forbehold, som innebærer at EØS-forpliktelsen ennå ikke har trådt i kraft . Det forventes at beslutningen trer i kraft i løpet av første halvår 2019. Lovendringer som gjennomfører krisehåndteringsdirektivet i finansforetaksloven kapittel 20 trådte i kraft 1. januar 2019. Finansforetaksloven § 20-8 åttende ledd gir Finansdepartementet hjemmel til å gi utfyllende regler om konsernintern finansiell støtte. Finanstilsynet foreslo i sitt utkast til forskrifter til finansforetaksloven kapittel 20 at forordningen gjennomføres ved inkorporering/henvisning i finansforetaksforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Plikten til å inngå avtaler og publisere disse på bestemte formater vil ikke påføre foretakene vesentlige økonomiske eller administrative belastninger.

Sakkyndige instansers merknader
Finanstilsynet mener rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Status
Forordningen er vedtatt og har trådt i kraft i EU.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
09.06.2016
Anvendelsesdato i EU
30.06.2016

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
28.11.2018
Vedtatt i EØS-komiteen
08.02.2019
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Norge, Island og Liechtenstein (av tilknyttede rettsakter) (fullført)
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.01.2020
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.01.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
17.01.2020
Anvendes fra i Norge
23.01.2020

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32016R0911
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro