Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: korrigering av utfyllende bestemmelser

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/1434 av 14. desember 2015 om korrigering av delegert forordning (EU) 2015/63 som utfyller europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/59/EU med hensyn til regler for ex-ante bidrag til kriseløsningsfondet

Commission Delegated Regulation (EU) 2016/1434 of 14 December 2015 correcting Delegated Regulation (EU) 2015/63 supplementing Directive 2014/59/EU of the European Parliament and of the Council with regard to ex ante contributions to resolution financing arrangements - regarding BRRD

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 6.7.2018

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 30.5.2018)

EU-kommisjonen vedtok den 21. oktober 2014 delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/63 om supplerende regler til Europaparlamentets og Rådets direktiv 2014/59/EU for så vidt angår ex ante-bidrag til avviklingsfinansieringsordninger. I nærværende delegerte forordning korrigeres visse mindre feil i den engelske og tyske versjonen, samt en mer vesentlig korrigering i artikkel 20 femte avsnitt i den engelske utgaven.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Siden forordningen retter to språkversjoner av en tidligere forordning, medfører den ingen administrative eller økonomiske konsekvenser.

Rettslige konsekvenser
Forordningen inneholder utfyllende regler til krisehåndteringsdirektivet. Dette direktivet er foreløpig ikke tatt inn i EØS-avtalen. Banklovkommisjonen har i NOU 2016: 23 om innskuddsgaranti og krisehåndtering i banksektoren foreslått lovendringer som gjennomfører krisehåndteringsdirektivet. Etter forslaget legges det opp til at utfyllende forordninger til krisehåndteringsdirektivet, herunder forordning 2015/63, kan inkorporeres i forskrift.

Eventuell gjennomføring i norsk rett (lov eller forskrift) vil skje ved innarbeidelse i en eventuell inkoroporeringsbestemmelse for forordning 2015/63. Forordning 2015/63 er foreløpig ikke tatt inn i EØS-avtalen eller norsk lovgivning.

Vurdering
Rettsakten vurderes som EØS-relevant og akseptabel

Status
Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
14.12.2015
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
14.12.2015
Anvendelsesdato i EU
01.01.2015
EFTA/EØS-flagg

EØS

EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
06.07.2018
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet