Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om minimumskravet til kapitalgrunnlag og nedskrivningsrelevante passiva

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/1450 av 23. mai 2016 om utfyllende bestemmelser til europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/59/EU hva angår reguleringsmessige tekniske standarder som presiserer kriteriene i forbindelse med metoden til fastsettelse av minimumskravet til ansvarlig kapital og kvalifiserende gjeld

Commission Delegated Regulation (EU) 2016/1450 of 23 May 2016 supplementing Directive 2014/59/EU of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards specifying the criteria relating to the methodology for setting the minimum requirement for own funds and eligible liabilities

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 6.7.2018

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 7.6.2017)

Sammendrag av innhold
BRRD pålegger krisehåndteringsmyndigheten å sikre at institusjoner har tilstrekkelig ansvarlig kapital og kvalifiserende gjeld som kan nedskrives eller konverteres til egenkapital (MREL). Kommisjonsforordningen gir nærmere regler for hvordan MREL skal fastsettes av krisehåndteringsmyndigheten i samarbeid med tilsynsmyndigheten.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordningen regulerer myndighetenes beregning av MREL, men pålegger ikke private rettssubjekter noen plikter. Når forordningen tas inn i EØS-avtalen, blir den en folkerettslig forpliktelse for norske myndigheter.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Fastsettelse av MREL for norske institusjoner vil kreve betydelige ressurser hos krisehåndteringsmyndigheten.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU og er til vurdering i EØS/EFTA-landene.

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
23.05.2016
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
23.05.2016
Anvendelsesdato i EU
23.09.2016
EFTA/EØS-flagg

EØS

EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
06.07.2018
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet