Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/778 av 2. februar 2016 om utfyllende bestemmelser til europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/59/EU med hensyn til de forhold og betingelser hvor utbetaling av ekstraordinære ex-post-bidrag helt eller delvis kan utsettes, og kriteriene for fastsettelse av aktiviteter, tjenester og transaksjoner med hensyn til kritiske funksjoner, og for fastsettelse av forretningsområder og tilknyttede tjenester med hensyn til sentrale forretningsområder

Commission Delegated Regulation (EU) 2016/778 of 2 February 2016 supplementing Directive 2014/59/EU of the European Parliament and of the Council with regard to the circumstances and conditions under which the payment of extraordinary ex-post contributions may be partially or entirely deferred, and on the criteria for the determination of the activities, services and operations with regard to critical functions, and for the determination of the business lines and associated services with regard to core business lines

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 29.11.2016

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 28.11.2016)

Sammendrag av innhold
Den delegerte kommisjonsforordningen fastsetter nærmere bestemmelser vedrørende:

- Under hvilke forhold og på hvilke betingelser betaling av ekstraordinære ex post bidrag helt eller delvis kan utsettes ihht artikkel 104, punkt 3 i direktiv 2014/59/EU

- Kriterier for fastsettelse av kritiske funksjoner og sentrale forretningsområder

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordningen inneholder utfyllende regler til krisehåndteringsdirektivet. Dette direktivet er foreløpig ikke tatt inn i EØS-avtalen. Banklovkommisjonen har i NOU 2016: 23 om innskuddsgaranti og krisehåndtering i banksektoren foreslått lovendringer som gjennomfører krisehåndteringsdirektivet. Etter forslaget legges det opp til at utfyllende forordninger til krisehåndteringsdirektivet, herunder forordning 2017/778, kan inkoroporeres i forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Den delegerte kommisjonsforodningen har ikke betydelige økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Ingen merknader.

Status
Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
02.02.2016
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
02.02.2016
Anvendelsesdato i EU
09.06.2016
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet