Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/1075 av 23. mars 2016 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/59/EU med hensyn til reguleringstekniske standarder om innholdet av gjenopprettingsplaner, avviklingsplaner og konsernavviklingsplaner, minimumskravene som den kompetente myndighet skal vurdere i forbindelse med gjenoppretningsplaner og konserngjenoppretningsplaner, kravene til konsernintern økonomisk støtte, kravene vedrørende uavhengige takstmenn, den kontraktsmessige godkjenning av retten til nedskrivning og konvertering, prosedyrene og innholdet i forbindelse med meldingskrav og om varsel og suspensjon samt avviklingskollegienes virkemåte i praksis

Commission Delegated Regulation (EU) 2016/1075 of 23 March 2016 supplementing Directive 2014/59/EU of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards specifying the content of recovery plans, resolution plans and group resolution plans, the minimum criteria that the competent authority is to assess as regards recovery plans and group recovery plans, the conditions for group financial support, the requirements for independent valuers, the contractual recognition of write-down and conversion powers, the procedures and contents of notification requirements and of notice of suspension and the operational functioning of the resolution colleges

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 27.9.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 9.9.2019)

Sammendrag av innhold
Forordningen gir utfyllende bestemmelser til europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/59/EU (BRRD - Banking Recovery and Resolution Directive / krisehåndtering av banker mv.) om innholdet av gjenopprettingsplaner, avviklingsplaner og konsernavviklingsplaner, minimumskravene som den kompetente myndighet skal vurdere i forbindelse med gjenopprettingsplaner og konserngjenopprettingsplaner, kravene til konsernintern økonomisk støtte, kravene vedrørende uavhengige takstmenn, den kontraktsmessige godkjenning av retten til nedskrivning og konvertering, prosedyrene og innholdet i forbindelse med meldingskrav og om varsel og suspensjon samt kriseutvalgenes virkemåte i praksis

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når kommisjonsforordningen er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved henvisning fra lov/forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten gir utfyllende bestemmelser til plikter som allerede følger av hovedrettsakten.

Forordningen regulerer flere områder under BRRD som ikke er tett relatert til hverandre. Enkelte av områdene vil kreve betydelig ressursbruk, men disse pliktene følger allerede av morrettsakten BRRD. Kravene til gjenopprettingsplaner i BRRD og innholdet i disse fra denne forordningen vil medføre betydelig ressursbruk i de institusjonene som omfattes. Antall institutsjoner som berøres må imidlertid ses i sammenheng med gjeldende retningslinjer og en kommende forordning om lettelser i kravene (simplified obligations) for mindre foretak. Bestemmelser om myndighetenes vurdering av gjenopprettingsplaner vil også medføre betydelig ressursbruk på myndighetssiden. Kravene om opprettelse av avviklingsplan i BRRD og kravet til innholdet i forordningen vil medføre betydelig ressursbruk for myndighetene, og også noe for foretak som pålegges å utarbeide grunnlagsmateriale for planene. Det samme gjelder myndighetenes vurdering av muligheten for videre drift eller avvikling av en institusjon.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Status
Forordningen trådte i kraft i EU i juli 2016. Den er til vurdering for innlemmelse i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
23.03.2016
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
23.03.2016
Anvendelsesdato i EU
28.07.2016

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
06.07.2018
Vedtatt i EØS-komiteen
27.09.2019
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Island

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32016R1075
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro