Gjødselforordningen: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2019/1102 av 27. juni 2019 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2003/2003 om gjødsel for å tilpasse vedlegg I og IV

Commission Regulation (EU) 2019/1102 of 27 June 2019 amending Regulation (EC) No 2003/2003 of the European Parliament and of the Council relating to fertilisers for the purposes of adapting Annexes I and IV

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 28.6.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) En producent af en isomerisk blanding af 2-(3,4-dimethylpyrazol-1-yl)-ravsyre og 2-(4,5-dimethylpyrazol-1-yl)-ravsyre ("DMPSA") har via de tjekkiske myndigheder indgivet en anmodning til Kommissionen om at optage DMPSA som et nyt punkt i bilag I til forordning (EF) nr. 2003/2003. DMPSA er en nitrifikationshæmmer, der sammen med mineralsk kvælstofgødning nedbringer risikoen for kvælstoftab i form af N2O-emissioner, hvilket fører til en højere kvælstofeffektivitet i gødninger, der indeholder DMPSA.

(2) DMPSA opfylder kravene i artikel 14 i forordning (EF) nr. 2003/2003. Stoffet bør derfor optages på listen over gødningstyper i bilag I til nævnte forordning.

(3) I henhold til forordning (EF) nr. 2003/2003 skal EF-gødninger kontrolleres ved anvendelse af de metoder til stikprøveudtagning og analyse, der er beskrevet i bilag IV til nævnte forordning. Optagelsen af DMPSA i bilag I til forordning (EF) nr. 2003/2003 kræver, at der tilføjes en analysemetode, der skal anvendes i forbindelse med den offentlige kontrol af denne gødningstype, i bilag IV til nævnte forordning.

(4) Desuden bør metode 1 om prøveforberedelse udvikles yderligere ved at inddrage supplerende europæiske standarder for prøvetagning generelt samt for prøvetagning af statiske bunker. Endelig er den nuværende metode 9 for mikronæringsstoffer i en koncentration på 10 % eller mindre og metode 10 for mikronæringsstoffer med indhold større end 10 % i bilag IV ikke internationalt anerkendt og bør erstattes af europæiske standarder, som Den Europæiske Standardiseringsorganisation for nylig har udarbejdet.

(5) Forordning (EF) nr. 2003/2003 bør derfor ændres.

(6) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 32 i forordning (EF) nr. 2003/2003 —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
01.03.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
27.06.2019
Anvendelsesdato i EU
18.07.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet